تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : هاجر ترکان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مهرداد کلانتري

تاريخ دفاع : 30/7/85

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

بررسي اثر بخشي گروه درماني به شيوه‌ي تحليل تبادلي بر رضايت زناشويي زوج هاي شهراصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي اثر بخشي گروه درماني به شيوه ي تحليل تبادلي بر رضايت زناشويي زوج هاي شهر اصفهان بود. جامعه آماري اين پژوهش متشکل از کليه زوج هاي مراجعه کننده به کلينيک ها و مراکز خدمات روانشناختي و مشاوره سطح شهر اصفهان جهت دريافت کمک هاي تخصصي در زمينه مسايل زناشويي بود. به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي در ابتدا 4 مرکز از مراکز موجود انتخاب گرديد و پس از آن از ليست زوج هاي متقاضي دريافت خدمات روانشناختي که پس از 6 ماه ثبت نام گرد آمده بود و داراي شرايط حداقل طول مدت ازدواج يک سال، حداقل ميزان تحصيلات ديپلم و قرار داشتن در طيف سني 40-20 سال بودند، تعداد 16 زوج به طور تصادفي انتخاب و به شيوه تصادفي در دو گروه آزمايشي و گواه گمارده شدند. در نهايت پس از ريزش اوليه، هر يک از گروه ها متشکل از 6 زوج بود. گروه آزمايشي تحت 8 جلسه 2 ساعته درمان به شيوه ي تحليل تبادلي قرار گرفت؛ گروه گواه هيچ گونه درماني دريافت نکرد. در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پس از دوره ي يک ماهه پيگيري هر دو گروه گواه و آزمايش با استفاده از دو پرسشنامه «شاخص رضايت زناشويي» و «مقياس سازگاري دونفري» از نظر ميزان رضايت زناشويي مورد سنجش قرارگرفتند. يافته هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار بسته آماري در علوم اجتماعي نسخه 13 و روش آماري تحليل کوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. بر اساس نتايج به دست آمده، رضايت زناشويي مردان، زنان و به طورکلي زوج هاي گروه آزمايشي که درمان گروهي به شيوه تحليل تبادلي دريافت کردند به طور معني داري نسبت به گروه گواه در مراحل پس آزمون و پيگيري افزايش نشان داد (05/0>P).