تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حميد رحيمي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجايي پور

تاريخ دفاع : 5/10/85

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري و ميزان كارآفريني اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان

چكيده

هدف از تحقيق حاضر" بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و ميزان كارآفريني اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي84-85 "بود.سوالات تحقيق با در نظر گرفتن ابعاد كارآفريني(نياز به پيشرفت، منبع كنترل دروني، مخاطره پذيري، تحمل ابهام، استقلال طلبي و خلاقيت)و با توجه به ويژگيهاي جمعيت- شناختي(سن ،جنسيت، رشته تحصيلي، مرتبه علمي،دانشگاه محل خدمت و وضعيت استخدامي)مورد بررسي قرار گرفت.روش تحقيق مورد استفاده توصيفي -همبستگي بود.جامعه آماري شامل 1505 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاههاي اصفهان،علوم پزشكي و صنعتي اصفهان بود كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم 205 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد.ابزار جمع آوري داده ها شامل يك پرسشنامه كيفيت زندگي كاري با 23گويه و يك پرسشنامه كارآفريني با 47گويه كه ضريب پايايي آنها با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب 96/0 و 92/0 بدست آمد.نتايج نشان داد كه بين كيفيت زندگي كاري و كارآفريني همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد. همچنين بين كيفيت زندگي كاري با توفيق طلبي بيشترين رابطه وكمترين رابطه با منبع كنترل دروني مشاهده شد. تفاوت معناداري بين ميانگين كيفيت زندگي كاري اعضاي هيات علمي برحسب سن، جنسيت،دانشگاه محل خدمت و رشته تحصيلي وتفاوت معناداري بين ميانگين كارآفريني اعضاي هيات علمي بر حسب سن، رشته تحصيلي،دانشگاه محل خدمت و وضعيت استخدامي مشاهده نشد.

واژه هاي كليدي: اعضاي هيات علمي- دانشگاه- ابعادكارآفريني-كيفيت زندگي كاري