تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهرنوش فرودستان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدرضا عريضي

تاريخ دفاع : 29/7/85

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر ابوالقاسم نوري

بررسي وجود سوگيري به نفع خود، در پيش بيني موفقيت ازدواج با توجه به ويژگي هاي جور/ ناجور و قضاوت خوشبينانه، در دانشجويان دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش تعيين وجود سوگيري به نفع خود در پيش بيني موفقيت ازدواج با توجه به ويژگي هاي جور/ ناجور و قضاوت خوشبينانه در دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه اصفهان بوده است. بدين منظور 212 نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان (107 دختر و 105 پسر)، به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. سپس يك سناريوي مداخله اي محقق ساخته و سوالات مرتبط با آن در ميان آنان اجرا گرديد. تحليل داده هاي پژوهش با استفاده از روش رگرسيون چندگانه با كدگذاري طبقه اي تأثير (طرح فاكتوريال آزمايشي 2*2) انجام گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد كه براي پيش بيني موفقيت ازدواج، آزمودني ها جور بودن در ويژگي هاي زير را بهتر از ناجور بودن دانسته اند: مادر شاغل/ مادر خانه دار، مذهبي/ غير مذهبي، آزاديخواه/ محافظه كار، داشتن ارتباط با جنس مخالف/ نداشتن ارتباط با جنس مخالف، سحرخيز بودن/ شب زنده داري و ثبات هيجاني/ بي ثباتي هيجاني. ولي آزمودني ها جور بودن در ويژگي هاي برونگرا/ درونگرا و مستقل/ وابسته را براي ازدواج بهتر ندانستند. بنابراين آزمودني ها، زير مجموعه اي از ويژگيهاي جور را براي ازدواج، بهتر از زير مجموعه اي از ويژگي هاي ناجور مي دانستند (001/0>P). نتايج اين پژوهش همچنين نشان داد كه آزمودني ها در مورد احتمال بروز حوادث مثبت و منفي، براي خودشان به صورت خوشبينانه قضاوت مي كنند (001/0>P ). همچنين دختران خوشبينانه تر از پسران در مورد حوادث آينده قضاوت و پيش بيني مي كنند. در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه آزمودنيها ويژگي هاي خودشان را براي پيش بيني نتايج مثبت، بهتر مي دانند كه اين خود نشانگر وجود سوگيري به نفع خود در پيش بيني ها و قضاوت هاي آنها مي باشد. بنابراين بر خلاف برخي از كشورهاي آسيايي مانند چين و ژاپن، در فرهنگ ايراني بيشتر از سوگيري به نفع خود استفاده مي شود.