تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فريماه انصاري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

تاريخ دفاع : 30/7/85

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

بررسي تأثير آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثر بخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران مبتلا به فشارخون بود. بدين منظور از بين جامعه آماري شامل کليه مبتلايان به افزايش فشارخون که در مرکز قلب و عروق شهر اصفهان داراي پروندة بيماري بودند، تعداد 14 بيمار زن و 14 بيمار مرد بطور تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايشي و گواه قرار گرفتند. نمونه هاي اين پژوهش عبارت بودند از گروه آزمايشي متشکل از 7 مرد و 7 زن که آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس را در طول 8 جلسة هفتگي دريافت نمودند و گروه گواه، متشکل از همين تعداد بيمار که اين آموزش را دريافت نکردند. فرضيه پژوهش اين بود که آموزش ايمن سازي در مقابل استرس باعث افزايش ميزان سلامت عمومي گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه مي شود. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومي GHQ-28 بود که در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون بر روي دو گروه آزمايش و گواه اجرا گرديد. نتايج تحليل کوواريانس حاکي از آن بود که آموزش ايمن سازي در مقابل استرس، موجب کاهش معناداري در ميانگين نمرات کل سلامت عمومي گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه گرديد (0001/0>P). همچنين اين آموزش موجب کاهش معناداري در ميانگين نمرات علائم جسماني (006/0=P)، اضطراب و اختلال خواب (004/0=P)، اختلال در کنش اجتماعي (008/0=P) و افسردگي (007/0=P) گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه گرديد. نتايج اين پژوهش نشان داد که آموزش ايمن سازي در مقابل استرس مي تواند بعنوان يک روش مداخله اي مفيد، براي بيماران مبتلا به افزايش فشار خون بکار رود.