تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سحر اکبري پور

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

تاريخ دفاع : 29/7/85

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

اثربخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران عروق كرونري قلب شهر اصفهان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تاثير آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس بر ميزان سلامت عمومي در بيماران عروق كرونري قلب بود. اين پژوهش بر روي 28 بيمار عروق كرونري قلب كه در مركزقلب و عروق مركز تحقيقاتي درماني صديقه طاهره داراي پرونده بودند، بررسي گرديد. اين 28 بيمار عروق كرونري قلب به صورت تصادفي منظم از بين بيماران داراي پرونده انتخاب شدند كه از اين ميان 14 بيمار زن و 14 بيمار مرد بودند. سپس افراد به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار داده شدند. گروههاي آزمايش و كنترل هر كدام متشكل از 7 بيمار زن و 7 بيمار مرد بودند. گروه آزمايش به مدت 8 هفته تحت درمان آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس قرار گرفت و گروه كنترل اين مداخله را دريافت نكرد. فرض پژوهش بر اين بود كه آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس باعث افزايش ميزان سلامت عمومي و كاهش ميزان علائم جسماني كردن، اضطراب و بي‌خوابي، اختلال در كنش اجتماعي و افسردگي گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل مي‌شود. شركت كنندگان در اين پژوهش قبل و بعد از اجراي مداخله به كمك پرسشنامه سلامت عمومي- 28 مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تحليل كوواريانس حاكي از آن بود كه آموزش ايمن سازي در مقابل استرس به صورت معناداري سلامت عمومي گروه آزمايشي را در مقايسه با گروه كنترل بهبود بخشيده است(0001/0>P). همچنين، اين آموزش باعث كاهش معناداري در ميزان علائم جسماني كردن(005/0= P)، اضطراب و بي‌خوابي(007/0=P)، اختلال در كنش اجتماعي(01/0=P) و افسردگي(008/0=P) در بيماران گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل گرديد. نتايج اين پژوهش نشان دادكه آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر ميزان سلامت عمومي، علائم جسماني كردن، اضطراب و بي‌خوابي، اختلال در كنش اجتماعي و افسردگي بيماران عروق كرونري قلب موثر است و اين روش مي‌تواند همراه با مراقبتهاي معمول پزشكي در بهبود و توانبخشي بيماران قلبي- عروقي استفاده گردد.