تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : روناک عشقي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر فاطمه بهرامي

تاريخ دفاع : 26/7/85

رشته و گرايش : مشاوره- خانواده

استاد مشاور : دکتر مريم فاتحي زاده

بررسي اثر بخشي مشاوره رفتاري- شناختي جنسي زوجين بر بهبود سرد مزاجي جنسي زنان آنها در شهر اصفهان

چكيده

هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي مشاوره رفتاري- شناختي جنسي زوجين بر بهبود سرد مزاجي زنان آنها در شهر اصفهان بود . فرضيه هاي پژوهش شامل بررسي اثربخشي مشاوره رفتاري- شناختي جنسي زوجين بر بهبود نمره کل سردمزاجي، ابعاد آن و اعتماد به نفس، خود ابرازي و دانش جنسي بود . روش پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. به منظور اجراي پژوهش 18 زوج به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه شماره شدند . در مورد گروه آزمايش، 8 جلسه مشاوره رفتاري- شناختي جنسي انجام شد و در گروه گواه هيچ مداخله اي انجام نشد. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه تصويري و كلامي سردمزاجي جنسي زنان (عشقي و بهرامي، 1384) پرسشنامه دانش جنسي(آن هوپر، 1992)، پرسشنامه اعتماد به نفس جنسي (آن هوپر، 1992) و پرسشنامه خودابرازي جنسي زوجين (ويليام و اسنل، 1997). نتايج اين پژوهش از طريق آزمون کوواريانس نشان داد که مشاوره رفتاري- شناختي جنسي زوجين بر بهبود نمره کل سرد مزاجي زنان (00/0=P)، و تمام ابعاد آن : بعد رفتاري (00/0=P)، بعد شناختي (003/0=P)، بعد احساسي (00/0=P) و بعد جسماني (003/0=P) موثر است. همچنين نتايج نشان داد که مشاوره رفتاري- شناختي جنسي زوجين بر بهبود دانش جنسي (00/0=P) اعتماد به نفس جنسي(00/0=P) و خود ابرازي جنسي(00/0=P) نيز موثر است.