تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : اسماعيل هونجاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : - دکتر مختار ملک پور- دکتر احمد يارمحمديان

تاريخ دفاع : 21/6/86

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدرضا عريضي- دکتر مهرداد کلانتري

اثربخشي آموزش دقت بر توانائي ديكته نويسي دانش آموزان دورة ابتدائي داراي اختلال يادگيري در شهر اصفهان

چكيده

هدف از انجام پژوهش، بررسي اثربخشي مداخله دقت آموزي بر كاهش مشكلات ديكته نويسي در دانش آموزان ناتوان يادگيري بود. بنابراين با توجه به اينكه جامعه آماري اين پژوهش كليه دانش آموزان داراي اختلال ديكته نويسي بودند كه در سال تحصيلي 84-85 در دو پايه سوم و چهارم مقطع ابتدائي شهر اصفهان مشغول به تحصيل بودند؛ نمونه مورد نظر در اين پژوهش شصت نفر (سي نفر گروه آزمايش و سي نفر گروه كنترل) بود كه به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي از بين دانش آموزان داراي اختلال ديكته نويسي انتخاب و در دو گروه آزمايشي و كنترل قرار گرفتند. گروه آزمايشي به صورت سه جلسه در هفته تحت مداخله دقت آموزي به شيوه گروهي قرار گرفتند و گروه گواه اين مداخله دقت آموزي را دريافت نكرد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، آزمون دقت تولوز- پيه رون و آزمون شاخص اختلال نقص توجه جردن بود كه در انتخاب نمونه پژوهش استفاده شد و همچنين آزمون تشخيصي ديكته(آزمون ديكته شماره 5 و 7) بود كه در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون بر روي دو گروه آزمايش و كنترل اجرا گرديد. نتايج تحليل كوواريانس حاكي از آن بود كه مداخله دقت آموزی به صورت معني داري ميانگين نمرات ديكته گروه آزمايشي را نسبت به گروه كنترل در مرحله پس آزمون افزايش داد.(01/0>P). همچنين تفاوت معني داري بين ميانگين نمرات پسران و دختران در آزمون ديكته نويسي مشاهده گرديد(05/0>P). نتايج اين پژوهش نشان داد كه مداخله دقت آموزي مي تواند به عنوان يك روش مداخله اي مفيد، براي دانش آموزان داراي اختلال ديكته نويسي بكار رود.

كليد واژه ها: ناتواني يادگيري، آموزش دقت، ديكته نويسي، تمركز