تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : جواد نجم آبادي زاده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر شعله اميري

تاريخ دفاع : 23/12/85

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

بررسي تأثير گروه درماني به روش تحليل رفتار متقابل بر بحران هويت نوجوانان شهر قم

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير گروه درماني به روش تحليل رفتار متقابل بر بحران هويت نوجوانان شهر قم بود. جامعه آماري اين پژوهش مشتمل بر كليه دانش‌آموزان دبيرستاني و پيش دانشگاهي شهر قم در سال تحصيلي 85-84 بوده است. در ابتدا جهت مشخص نمودن بحران هويت در نوجوانان 100 نفر با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چند مرحله‌اي انتخاب و پرسشنامه گسترش يافته مقياس عيني حالت‌هاي هويت من (Eom- EIS2) را تكميل نمودند. سپس از تجزيه و تحليل يافته‌هاي پرسشنامه‌ها 30 نفر از افرادي كه نمره بالايي در بحران هويت كسب نموده بدند در دو گروه آزمايش و گواه قرار داده شدند. پس از شروع گروه درماني تعدادي از افراد نمونه با پژوهش همكاري ننمودند بنابراين تعداد افراد گروه ازمايش و گواه به 24 نفر (12 نفر در گروه آزمايش و 12 نفر در گروه گواه) تقليل يافت. گروه آزمايش در 12 جلسه 2 ساعته در جلسات درمان به شيوه تحليل رفتار متقابل شركت نمودند. گروه گواه هيچگونه درماني دريافت نكردند. در مرحله پس آزمون و پيگيري مجدداً مقياس عيني حالت‌هاي هويت من بر روي آزمودني‌ها اجرا شد. نتايج كواريانس نشان داد كه بحران هويت نوجوانان گروه آزمايش كه درمان گروهي به شيوه تحليل رفتار متقابل دريافت كردند به طور معني‌داري نسبت به گروه گواه در مراحل پس آزمون (P=0/001) و پيگيري (p=0/001) كاهش نشان دادند و هويت يافتگي دانش‌آموزان گروه آزمايشي كه تحت درمان گروهي به شيوه پيگيري (P=0/004) افزايش نشان دادند. يافته‌ها بر اساس نظريات مطرح شده مورد تبيين قرار گرفتند.

كليد واژه‌ها: گروه درماني، تحليل رفتار متقابل، بحران، هويت، نوجوانان.