تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه رحيمي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدرضا عريضي- دکتر مختار ملک پور

تاريخ دفاع : 31/4/86

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر صمد کلانتري- دکتر مهرداد کلانتري

بررسي رابطه فردگرايي اقتصادي و گرايش اجتماعي با تغيير وضعيت اقتصادي شركت-كنندگان نهمين انتخابات رياست جمهوري ايران در اصفهان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، تعيين رابطه عوامل پرسشنامه فردگرايي اقتصادي فلدمن(انطباق سازمان ها براي فرصت هاي برابر، فشارهاي دروني جامعه براي نگه داري فقر، اخلاق کاري) و گرايش اجتماعي با تغيير وضعيت اقتصادي شركت كنندگان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران در شهر اصفهان است. روش تحقيق پيمايشي و از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل كليه شركت كنندگان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران در شهر اصفهان، در سال 1384 بودند كه با روش نمونه گيري تصادفي دو مرحله اي 375 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزارهاي اين پژوهش شامل پرسشنامه فردگرايي اقتصادي (فلدمن،1981)، پرسشنامه جايگاه مسئوليت وضعيت اقتصادي (فلدمن،1981)، و پرسشنامه گرايش اجتماعي (كرندال،1969) بود. مهمترين يافته هاي پژوهش نشان داد كه: بين تغيير وضعيت اقتصادي مردم با اسناد به عوامل شخصي و اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد (01/0≥p)؛ بين عامل انطباق سازمان ها براي فرصت هاي برابر با هر دو عوامل شخصي و اجتماعي (01/0≥p) و نيز دو عامل فشارهاي دروني جامعه براي نگه داري فقر با عوامل شخصي (01/0≥p)و اخلاق كاري با عوامل شخصي (05/0≥p)و اجتماعي (01/0≥p) ، بهبود وضعيت اقتصادي رابطه معناداري به دست آمد،گرايش اجتماعي با عوامل اجتماعي بهبود وضعيت اقتصادي رابطه معناداري دارد (05/0≥p)؛ و بين انطباق سازمان ها براي فرصت هاي برابر (01/0≥p) و فشارهاي دروني جامعه براي نگه داري فقر(05/0≥p) با تغيير وضعيت اقتصادي مردم رابطه معناداري به دست آمد. به طور کلي نتايج نشان داد بين عوامل پرسشنامه فردگرايي اقتصادي فلدمن و گرايش اجتماعي با تغيير وضعيت اقتصادي افراد رابطه معناداري وجود دارد. يافته ها بر اساس دو دسته نظريه كلي يعني نظريه گرايش به خود اقتصادي و گرايش اجتماعي مورد تبيين و بررسي قرار گرفته است.

واژه هاي کليدي: انطباق سازمان ها براي فرصت هاي برابر، فشارهاي درون جامعه براي نگه داري فقر، اخلاق كاري، گرايش اجتماعي و تغيير وضعيت اقتصادي.