تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : هادي براتي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

تاريخ دفاع : 27/6/86

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدرضا عريضي

رابطه بين ادراك سر و صدا و رضايت شغلي با ناهنجاريهاي رفتاري کارکنان در محيط كار شرکت ذوب آهن اصفهان

چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين ادراك كاركنان از سر و صدا و رضايت شغلي با ناهنجاريهاي رفتاري کارکنان در شرکت ذوب آهن اصفهان به مرحله اجرا در آمده است. به منظور دستيابي به هدف پژوهش تعداد 180 نفر به عنوان نمونه از بين کارکنان شاغل در بخشهاي اداري (90 نفر) و صنعتي (90 نفر) شرکت ذوب آهن اصفهان به صورت تصادفي ساده براي پاسخگويي به پرسشنامه هاي پژوهش انتخاب شدند. داده هاي حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون گام به گام، آزمون تي و تحليل واريانس چند متغيره مورد تحليل قرار گرفت. رابطه معناداري بين ادراک (منفي) سر و صدا و نابهنجاري هاي رفتاري در محيط کار وجود دارد (01/0>p). همچنين بين رضايت شغلي و نابهنجاري هاي رفتاري در محيط کار رابطه معناداري وجود دارد (01/0>p)، البته جهت اين رابطه به صورت منفي بود. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد بين رضايت شغلي و ادراک(منفي) سر و صدا رابطه معنا داري وجود دارد (01/0>p) که جهت اين رابطه نيز به صورت منفي بود.

کليد واژه ها: ادراک سر و صدا، رضايت شغلي، نابهنجاريهاي رفتاري در محيط كار.