تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فرزانه اقبال

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

تاريخ دفاع : 23/6/86

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر محمدحسين يارمحمديان

ارزيابي عملکرد حوزه مديريت منابع انساني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بر اساس مدل تعالي(EFQM)

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش ، ارزيابي عملکرد مديريت منابع انساني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM بود. روش پژوهش با توجه به ماهيت پژوهش " توصيفي- پيمايشي " بوده که به صورت مقطعي انجام گرفت. جامعه آماري شامل 32 نفر از مديران ستادي و معاونين آنها در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بوده که به دليل کوچک بودن حجم جامعه ،سرشماري انجام گرفت. ابزارهاي گردآوري داده ها در اين پژوهش، پرسشنامه استاندارد با 50 گويه و پروفرما محقق ساخته با 70 گويه بر اساس مدل EFQM بود که ضريب پايايي با استفاده از فرمول کرونباخ 95% براي پرسشنامه بدست آمد . تجزيه و تحليل داده ها در سطح آمار توصيفي انجام گرفت . يافته هاي پژوهش مجموع امتياز ارزيابي در مديريت منابع انساني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان را بر اساس روش پرسشنامه و پروفرما به ترتيب 550 امتياز و516 امتياز نشان داد و درصد امتياز هر کدام از عوامل نه گانه به ترتيب بر اساس روش پرسشنامه و پروفرما به صورت زير بدست آمد : رهبري %65 ،61%، خط مشي %80 ، 75%، کارکنان %60، 58% ، منابع%50 ،52%، فرآيندها %60، 53%، نتايج مشتري %50، 43%، نتايج کارکنان % 30،29%، نتايج جامعه %60، 55% و نتايج کليدي عملکرد %50،52% در نهايت يافته هاي پژوهش در هر دو روش نشان داد که بيشترين نقاط قوت سازمان مربوط به حوزه خط مشي و استراتژي و بيشترين ناحيه نيازمند بهبود مربوط به حوزه نتايج کارکنان است.

واژه هاي کليدي: ارزيابي عملکرد، مديريت منابع انساني، مدل تعالي سازماني