تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نهال احمدي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

تاريخ دفاع : 24/6/86

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر مريم فاتحي زاده

تاثير آموزش مديريت كسب و كار خانگي بر خودكارآمدي حرفه اي زنان خود سرپرست شهر اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير آموزش كسب و كار خانگي بر خود كارآمدي حرفه اي زنان خودسرپرست مراجعه كننده به بهزيستي شهر اصفهان بود. براي اجراي اين پژوهش تعداد 60 نفر از زنان خود سرپرست گروه هاي هميار مجتمع هاي سازمان بهزيستي شهر اصفهان به طور تصادفي انتخاب شد كه با گمارش تصادفي دردو گروه 30 نفري تحت عنوان گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. هر دو با آزمون محقق ساخته خودكارآمدي حرفه اي و خودكارآمدي عمومي براتي (1375) در پيش آزمون و پس آزمون مورد ارزيابي قرار گرفتند. در مورد گروه آزمايش 7 جلسه آموزش انجام شد و در گروه كنترل هيچ مداخله اي صورت نگرفت. نتايج اين پژوهش با استفاده ازتحليل كواريانس و مانوا، نشان داد كه اولين فرضيه پژوهش يعني: آموزش كسب و كار خانگي بر خودكارآمدي حرفه اي زنان خودسرپرست مراجعه كننده به سازمان بهزيستي شهر اصفهان موثر است، تائيد شد (05/0>P). دومين فرضيه اين پژوهش يعني، آموزش كسب و كار خانگي بر خودكارآمدي عمومي زنان خودسرپرست شهر اصفهان موثر است، نيز تائيد گرديد (05/0>P). در نتيجه،آموزش كسب و كار خانگي برخودكارآمدي حرفه اي و عمومي زنان خودسرپرست مراجعه كننده به بهزيستي شهر اصفهان موثر بوده است.