تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آرميتا نوئين

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کجباف

تاريخ دفاع : 15/2/86

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي- رضا ارحام صدر

بررسي تاثير تئاتردرماني بر کاهش افسردگي و اضطراب جانبازان 70 % به بالا در شهر اصفهان

چكيده

اين پژوهش به بررسي اثر بخشي تئاتردرماني بر ميزان افسردگي و اضطراب جانبازان با معلوليت جسمي 70 % به بالا در شهر اصفهان پرداخته است .اين معلوليتها شامل ، بي حسي يك طرفه ، ضايعه نخاعي و قطع بيش از يک عضو مي گرديد . به اين منظور 12 نفر از جانبازان جنگ تحميلي شهر اصفهان به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و گروه گواه جايگزين شدند . پيش از برگزاري نخستين جلسه تئاتردرماني ، زير مقياسهاي افسردگي و اضطراب آزمون SCL-90-R در مورد گروه آزمايشي و گروه گواه به عنوان پيش آزمون اجرا شد .سپس افراد گروه آزمايش به مدت 28 هفته و هر هفته 2 جلسه 90 دقيقه اي تحت تئاتردرماني قرار گرفتند. پس از پايان يافتن اين مرحله گروه آزمايش به مدت 4 ماه و 11 روز به تمرين نمايشي نمايشنامه اي در 4 بخش با محتواي درمان شناختي – رفتاري پرداختند . بلافاصله بعد از اين اجرا زير مقياسهاي افسردگي و اضطراب آزمون SCL-90-R در مورد هر دو گروه به عنوان پس آزمون اجرا شد . 2 ماه بعد نيز زير مقياسهاي افسردگي و اضطراب آزمون GHQ به عنوان آزمون پيگيري در مورد گروه آزمايش و گروه گواه اجرا گرديد . نتايج تحليل کواريانس نشان دادکه تئاتردرماني در مرحله پس آزمون اضطراب گروه آزمايش را درمقايسه با گروه گواه به طور معني دار کاهش داده است (0001/0>P) همچنين تئاتردرماني موجب کاهش معني دار اضطراب گروه آزمايشي در مرحله پيگيري در مقايسه با گروه گواه شده است (001/0= P ) . تئاتردرماني در مرحله پس آزمون افسردگي گروه آزمايشي را درمقايسه با گروه گواه به طور معني دار کاهش داده است (001/0= P) . اما تئاتردرماني در مرحله پيگيري موفق به کاهش معني دار افسردگي گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه نشده است (07/0= P).

کليد واژه ها : تئاتر درماني، افسردگي، اضطراب، جانباز