تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه السادات ديباج

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر فاطمه بهرامي

تاريخ دفاع : 25/7/85

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

بررسي مشكلات و آسيب هاي شغلي كارمندان شهرداري اصفهان و ارائه الگويي جهت آسيب شناسي شغلي

چكيده

هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين آسيب ها و مشكلات شغلي كارمندان شهرداري اصفهان و ارائه الگويي جهت آسيب شناسي شغلي است. جامعه آماري پژوهش شامل كارمندان شاغل مناطق يازده گانه شهرداري در سال 1385- 1384 بودند. به منظور اجراي پژوهش نمونه اي 166 نفري به طور تصادفي از بين كارمندان انتخاب شدند و با پرسشنامه آسيب شناسي شغلي مورد ارزيابي قرار گرفتند. سؤالات به شرح زير بود: 1- مشكلات و آسيبهاي درون فردي كارمندان شهرداري اصفهان كدام است؟ 2- مشكلات و آسيبهاي بين فردي كارمندان شهرداري اصفهان كدام است؟ 3- مشكلات و آسيبهاي فرا فردي كارمندان شهرداري اصفهان كدام است؟ داده ها با نرم افزار SPSS-9 تحليل شد و نتايج زير به دست آمد:

در حيطه آسيبها و مشكلات درون فردي معلوم شد كارمندان در طبقه آسيب هاي عاطفي و در مورد خشك و بي روح بودن محيط دچار آسيبند. در حيطه آسيبها و مشكلات بين فردي معلوم شد كارمندان در طبقه آسيب هاي ارتباط با ارباب رجوع و در موارد عجول بودن، توهين كردن، تفاوت سطح فرهنگي و تحصيلي و ناآشنايي ارباب رجوع با قوانين اداري دچار آسيبند. در حيطه آسيب ها و مشكلات فرافردي معلوم شد كارمندان در طبقه سياست هاي سازمان و در مورد هاي عدم استقبال از پيشنهادات كارمندان، انتقاد از كارمندان به شيوه غلط دچار آسيب هستند. همچنين كارمندان در تمامي موارد مرتبط با طبقه حقوق، مزايا و امنيت شغلي دچار آسيبند و در طبقه نقش هاي شغلي در مورد مناسب نبودن افراد براي پست هاي محوله و در طبقه تاثير كار بر بيماري افراد در مورد تشديد يك يا چند بيماري جسمي آسيب جدي نشان دادند.

كليدواژه: آسيب ها و مشکلات شغلي، كارمندان شهرداري.