تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ايمانه افخمي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

تاريخ دفاع : 24/11/85

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

بررسي تأثير آموزش بخشودگي برسازگاري، رضايتمندي و كاهش تعارضات زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر يزد

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير آموزش بخشودگي برسازگاري، رضايتمندي و كاهش تعارضات زوجين بوده است. نمونه اين تحقيق 30 زوج از زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر يزد در سال 1385 بودند كه به صورت گمارش تصادفي در دو گروه آزمايش (15 زوج) و كنترل (15 زوج) جايگزين شدند. متغيرهاي وابسته در اين پژوهش سازگاري، رضايتمندي و تعارض زوجين بود كه با آزمون هاي سازگاري اسپانير، رضايتمندي زناشويي انريچ و تعارض زناشويي براتي و ثنايي ارزيابي شدند. متغير مستقل آموزش بخشودگي بود كه در هفت جلسه تنظيم و به گروه آزمايش آموزش داده شد. فرضيه هاي تحقيق اين بود كه آموزش بخشودگي برسازگاري زوجين، رضايت زوجين، تعارض زوجين و ابعاد آنها موثر است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحليل شد. نتايج نشان داد كه آموزش بخشودگي سازگاري و رضايت زوجين را بهبود بخشيده (001/0>P) و باعث كاهش تعارضات در زوجين (001/0>P) شده است. همچنين آموزش بخشودگي در حيطه سازگاري زناشويي بر ابعاد توافق دو نفري، رضايت زناشويي و ابراز محبت (001/0>P) و در حيطه رضايتمندي زناشويي بر ابعاد رضايت زناشويي، ارتباط، حل تعارضات زناشويي، رابطه جنسي، فرزندان و فرزندپروري و نقش هاي مساوات طلبانه (001/0>P) و نيز درحيطه تعارض زناشويي بر ابعاد همكاري، رابطه جنسي، واكنش هاي هيجاني، رابطه بين فردي با خويشاوندان خود، رابطه خانوادگي با خويشاوندان همسر و دوستان (005/0>P) تاثير داشته است