تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : معصومه ذوالفقاري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کجباف

تاريخ دفاع : 23/12/85

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر ميزان اختلالات جنسي زنان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير درمان شناختي رفتاري بر اختلال كنش جنسي زنان بوده است. اين پژوهش بر روي 20 نفر بيمار دچار اختلال كنش جنسي انجام گرفت. اين 20 نفر بصورت تصادفي از بين بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي مشاوره و روانپزشكي  شهر اصفهان انتخاب شدند. گروه هاي آزمايش و كنترل هر كدام متشكل از 10 نفر بودند. گروه آزمايش به مدت 8 جلسه يك ساعته، تحت درمان شناختي رفتاري قرار گرفت و گروه كنترل هيچ گونه مداخله اي دريافت نكرد. فرض پژوهش بر اين بود كه درمان شناختي رفتاري باعث كاهش اختلال كنش جنسي، بي ارگاسمي، اجتنابگري جنسي، نافراواني جنسي، فقدان ارتباط جنسي و ناشهوت انگيزي جنسي گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل مي شود. شركت كنندگان در اين پژوهش قبل و بعد از اجراي مداخله به كمك پرسشنامه رضايت زناشويي گلومبك روست مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج تحليل كواريانس حاكي از آن بود كه كه درمان شناختي رفتاري بصورت معناداري اختلال كنش جنسي، گروه آزمايش را نسبت به گروه كنترل بهبود بخشيده است (001/0=P). همچنين اين درمان باعث كاهش معناداري در ميزان بي ارگاسمي (008/0=P)، اجتنابگري جنسي (00/0=P)، نافراواني جنسي (018/0=P))، ناكامروايي جنسي (003/0=P)، فقدان ارتباط جنسي (002/0=P) و ناشهوت انگيزي جنسي (00/0=P) در بيماران گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل گرديد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه درمان شناختي رفتاري بر اختلال كنش جنسي زنان مؤثراست و اين روش مي تواند بعنوان يك روش مداخله اي مفيد براي افراد دچار اختلال كنش جنسي به كار رود.

كليدواژه ها: اختلال كنش جنسي؛ درمان شناختي رفتاري؛