تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : پرويز صباحي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

تاريخ دفاع : 5/4/86

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدرضا عريضي

نقش عوامل عاطفي و شناختي در رفتار ضد توليد کارکنان در يک شرکت صنعتي

چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه عوامل عاطفي و شناختي با رفتارهاي ضد توليد به مرحله اجرا در آمده است. به اين منظور از بين کل کارکنان زن و مرد شاغل در شرکت آبسال تعداد 135 نفر به صورت تصادفي ساده براي پاسخگويي به پرسشنامه هاي پژوهش شامل، مقياس عواطف مرتبط با شغل، پرسشنامه شناخت شغلي و فهرست وارسي رفتار ضد توليد انتخاب شدند. داده هاي حاصل از اجراي پرسشنامه ها نشان مي دهد که اعتبار و پايايي ابزارهاي پژوهش در حد قابل قبولي است. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون گام به گام، آزمون t و تحليل واريانس يک راهه مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها حاکي از آن بود که بين مولفه هاي شناخت سازماني شامل رضايت شغلي، عدالت تعاملي، عدالت رويه اي و عدالت توزيعي با رفتار ضد توليد معطوف به سازمان رابطه معنادار وجود دارد و بين مولفه هاي رضايت شغلي، عدالت تعاملي و عدالت رويه اي با رفتار ضد توليد معطوف به افراد رابطه معنادار وجود دارد، همچنين يافته ها نشان مي دهد که بين مولفه هاي رضايت شغلي، عدالت تعاملي، عدالت رويه اي و عدالت توزيعي با رفتار ضد توليد کلّي رابطه معنادار وجود دارد (01/0>P يا 05/0>P). همچنين يافته ها نشان داد که بين ابعاد عواطف شغلي شامل عاطفه مثبت و منفي با ابعاد رفتار ضد توليد رابطه معناداري وجود دارد (01/0> P يا 05/0>P)، البته جهت اين رابطه در عاطفه مثبت به صورت منفي و در عاطفه منفي به صورت مثبت بود. نتايج حاصل از مدل رگرسيوني نشان مي دهد که عوامل شناختي نسبت به عواطف بهتر مي توانند رفتارهاي ضد توليد معطوف به افراد را پيش بيني کنند، در حالي که عواطف نسبت به شناخت ها پيش بيني کنندگان بهتري براي رفتارهاي ضد توليد معطوف به سازمان بودند. در مجموع عوامل شناختي بهتر توانستند که رفتارهاي ضد توليد کلّي را پيش بيني کنند. بخش ديگر يافته ها مربوط به مقايسه ابعاد رفتارهاي ضد توليد با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي بود، يافته ها نشان داد که تفاوت ميانگين ها در ابعاد رفتار ضد توليد در متغيرهاي جمعيت شناختي وضعيت استخدام، شيفت کاري و بخش معنادار مي باشد (01/0> P يا 05/0>P).