تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : اسماء حيدري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

تاريخ دفاع : 29/7/85

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

اثر بخشي آموزش برنامه مداخله تركيبي شناختي رفتاري و مهارتهاي زندگي بر كاهش استرس دانش آموزان تيز هوش دبيرستان شهر تهران

چكيده

اين پژوهش به شيوه نيمه تجربي با هدف بررسي اثر بخشي آموزش برنامه مداخله ترکيبي شناختي- رفتاري و سبک مهارتهاي زندگي بر کاهش استرس دانش آموزان تيز هوش شهرستان تهران انجام شد. بدين منظور از جامعه آماري 1600 نفري دانش آموزان دبيرستانهاي وابسته به سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان (علامه حلي و فرزانگان) شهر تهران، با استفاده از فرمول حجم نمونه به طور تصادفي 200 نفر انتخاب شدند و پس از انجام آزمون استرس (S.R.I)،ء20 نفر از دانش آموزاني که بالاترين ميزان استرس را داشتند مشخص و به طور تصادفي به دو گروه 10 نفري آزمايش و کنترل تقسيم شدند. گروه آزمايش در طي 6 جلسه تحت آموزش گروهي، شناختي- رفتاري و مهارتهاي سبک زندگي قرار گرفتند. نتيجه پژوهش نشان داد که آموزش برنامه مداخله ترکيبي به طور معناداري ميزان استرس گروه آزمايش رانسبت به گروه کنترل کاهش مي دهد (0001/0>P). علاوه بر اين نتايج نشان دادن برنامه آموزشي در مورد هر يک از زير مقياسهاي اعتماد به نفس، نگراني هاي مالي، روابط خانوادگي، خستگي، نگراني هاي آينده و فراموشکاري تفاوت معناداري را بين گروه کنترل و آزمايش موجب گرديد (0001/0>P).

واژه هاي کليدي: استرس، دانش آموزان تيزهوش، برنامه مداخله ترکيبي