تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ليلا حق شناس

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا عابدي

تاريخ دفاع : 16/12/85

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر  ايران باغبان

هنجاريابي، تعيين روايي و پايايي پرسشنامه رغبت استرانگ در ميان دانش آموزان دوره متوسطه نظري، فني و حرفه ايي،كارودانش و دوره پيش دانشگاهي شهر اصفهان

چكيده

هدف اصلي پژوهش حاضر،هنجاريابي، تعيين روايي وپايايي پرسشنامه استرانگ براي دانش آموزان دوره متوسطه نظري،فني وحرفه اي ،کار ودانش ودوره پيش دانشگاهي شهر اصفهان بوده است. به همين منظور 800 دانش آموز از مدارس نواحي پنجگانه به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. روش مورد استفاده در اين پژوهش هنجاريابي از نوع آزمون سازي است. بر اين اساس به منظور دستيابي به اهداف پژوهش،ضريب پايايي مقياسهاي استرانگ به شيوه آلفاي کرانباخ وباز ازمايي محاسبه شده که نتايج نشان دهنده پايايي به روش آلفا بين 88/0تا 92/0 براي موضوعهاي کلي ، 45/0 تا 87/0 براي مقياسهاي رغبت اصلي،74/0 تا 91/0 براي مقياسهاي سبک فردي بوده است. پايايي باز ازمايي نيز بين 86/0 تا 91/0 براي موضوعهاي کلي،61/0 تا 87/0 براي مقياسهاي رغبت اصلي ،73/0 تا 87/0 براي مقياسهاي سبک فردي محاسبه گرديد. روايي هريک از مقياسهاي استرانگ به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفت. روايي موضوعهاي کلي به چند طريق محاسبه گرديد. 1- از طريق همبستگي بين موضوعهاي کلي و مقياسهاي فرم کوتاه رغبت سنج تحصيلي- شغلي. نتايج نشان داد که بين موضوعهاي کلي و مقياسهاي فرم کوتاه رغبت سنج تحصيلي- شغلي همبستگي مثبت ومعنا دار وجود دارد .دامنه ضرايب بين 43/0 تا 66/0 متغير بود . 2- از طريق همبستگي دروني موضوعهاي کلي. نتايج نشان داد که همبستگي بين موضوعهاي کلي استرانگ مثبت و معنا دار است. بيشترين ضرايب همبستگي با توجه به الگوي شش ضلعي هالند بين مقياسهاي مجاور و کمترين ضريب بين مقياسهاي ضلع مقابل بوده است3- ازطريق مقايسه ميانگين دانش آموزان رشته هاي مختلف. نتايج نشان داد که بالاترين ميانگين ها در موضوعهاي کلي از سوي دانش آموزاني ااست که در رشته هايي با محتوايي مشابه با موضوع کلي به سر مي برند. 4- ازطريق مقايسه ميانگين دانش آموزان دختر وپسر. نتايج نشان داد که در برخي از زمينه ها بين دوجنس تفاوت معنادار وجود دارد. روايي دومين مجموعه از مقياسهاي استرانگ يعني مقياسهاي رغبت اصلي ،از دو طريق مورد بررسي قرار گرفت، 1- از طريق همبستگي بين مقياسهاي اصلي و مقياسهاي فرم کوتاه. نتايج نشان داد که بين مقياسهاي اصلي که تحت يک موضوع کلي مثلا هنري سازماندهي شد ه اند با مقياس هنري فرم کوتاه همبستگي دارند.2- از طريق همبستگي دروني مقياسهاي اصلي. نتايج نشان داد که بين مقياسهاي اصلي همبستگي مثبت ومعنادار وجود دارد و بيشترين ضرايب مربوط است به مقياسهايي که تحت يک موضوع کلي هستند.روايي سومين مجموعه از مقياسهاي پرسشنامه يعني مقياسهاي سبک فردي از طريق همبستگي اين مجموعه مقياسها با مقياسهاي فرم کوتاه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که بين مقياسهاي سبک فردي با مقياسهاي مشابه در فرم کوتاه همبستگي مثبت ومعنا دار وجود دارد ودر نهايت رتبه هاي درصدي و نمرات استاندارد T به عنوان هنجارهاي پرسشنامه استرانگ محاسبه گرديد.در مجموع با توجه به نتايج اين پژوهش مي توان اذعان داشت که پرسشنامه استرانگ در جامعه موردپژوهش داراي روايي وپايايي قابل قبولي بوده و مي توان از ان به عنوان پرسشنامه رغبت در کارهاي پژوهشي،راهنمايي ومشاوره استفاده كرد.