تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه زماني امير

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا عابدي

تاريخ دفاع : 15/12/85

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر  ايران باغبان

تاثير مشاوره شغلي به شيوه يادگيري اجتماعي كرومبولتز بر رفتار تجارت خانگي در زنان شهراصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش ، بررسي تأثير مشاوره ي شغلي به شيوه ي يادگيري ـ اجتماعي کرامبولتز بر نگرش ، خودکارآمدي و فعاليت تجارت خانگي زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهاي شهرداري شهر اصفهان مي باشد . براي اجراي پژوهش تعداد 30 نفر از مراجعه کنندگان به يکي از فرهنگسراهاي شهرداري اصفهان به طور تصادفي انتخاب شدند و با گزينش تصادفي در دو گروه پانزده نفري تحت عنوان گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند . هر دو گروه با آزمون هاي نگرش ، خودکارآمدي و فعاليت تجارت خانگي در پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري مورد ارزيابي قرار گرفتند . در مورد گروه آزمايش هفت جلسه مشاوره ي شغلي و يک جلسه پيگيري انجام شد و در گروه کنترل هيچ مداخله اي انجام نگرفت . نتايج اين پژوهش با تحليل مانوا نشان داد اولين فرضيه در پس آزمون مورد تأييد قرار نگرفت ، اما در پيگيري (03/0= p) تأييد شد . دومين فرضيه در پس آزمون و پيگيري تأييد نشد . فرضيه سوم هم در پس آزمون (001/0= p) و هم در پيگيري (04/0= p) تأييد شد .

بنا بر اين در اين پژوهش ، مشاوره شغلي به شيوه ي نظريه ي يادگيري ـ اجتماعي بر نگرش تجارت خانگي و فعاليت تجارت خانگي تأثير مثبت داشته است ، امّا بر خودکارآمدي تجارت خانگي تأثيري نداشته است.

کليد واژه ها: تجارت خانگي ، خوداشتغالي ، نظريه ي يادگيري ـ اجتماعي ، نگرش ، خودکارآمدي