تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدعلي کلانتري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجايي پور

تاريخ دفاع : 23/4/86

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي رابطه بين سبک هاي مديريت تعارض با ويژگي هاي شخصيتي مديران دانشگاه هاي شهر يزد

چكيده

اين پژوهش با اهداف « تعيين رابطه بين سبك هاي مديريت تعارض همكاري و تشريك مساعي ، مصالحه و سازش ، توافق و نرمش ، اجبار و اعمال قدرت و اجتناب و احتراز با ويژگي هاي شخصيتي مديران دانشگاه هاي شهر يزد و تعيين تفاوت بين ويژگي هاي شخصيتي و ميزان استفاده از سبك هاي مديريت تعارض در بين مديران دانشگاه هاي شهر يزد بر اساس متغيرهاي جنسيت ، سابقه مديريت ، مدرك تحصيلي ، رشته تحصيلي و دانشگاه محل خدمت » انجام گرفت . روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل كليه مديران دانشگاه هاي شهر يزد (154 نفر) است و حجم نمونه برابر با 107 نفر مي باشد كه با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم جامعه آماري ، انتخاب شدند . ابزارهاي اندازه گيري شامل پرسشنامه محقق ساخته سبك هاي مديريت تعارض با ضريب پايايي 86/0 و پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي آيزنك با ضريب پايايي 87/0 بود . به منظور تحليل داده هاي به دست آمده از روش هاي آماري آزمون ضريب رگرسيون و آزمون F (مانوا) استفاده شد . يافته ها نشان داد كه : ويژگي شخصيتي برونگرايي با سبك هاي مديريت تعارض به شيوه همكاري و تشريك مساعي و توافق و نرمش رابطه دارد و دو ويژگي شخصيتي برونگرايي و روان رنجوري با سبك مديريت تعارض به شيوه اجبار و اعمال قدرت رابطه دارند و در ساير موارد ويژگي هاي شخصيتي با سبك هاي مديريت تعارض رابطه اي ندارند .F مشاهده شده در سطح 0.05=a تفاوت معناداري را بين ويژگي هاي شخصيتي بر اساس سابقه مديريت و مدرك تحصيلي در زمينه ويژگي شخصيتي برونگرايي نشان مي دهد . بين ساير متغيرها و ويژگي هاي شخصيتي تفاوت معناداري مشاهده نشد. F مشاهده شده در سطح 0.05=a تفاوت معناداري را بين سبك هاي مديريت تعارض به شيوه مصالحه و سازش و اجتناب و احتراز بر اساس جنسيت نشان داد و در سبك مديريت تعارض به شيوه همكاري و تشريك مساعي بر اساس سابقه مديريت نيز چنين بود و تفاوت معناداري را در سبك مديريت تعارض به شيوه مصالحه و سازش بر اساس مدرك تحصيلي نشان مي دهد . بين ساير متغيرها و سبك هاي مديريت تعارض تفاوت معناداري مشاهده نشد .

كليد واژه ها :

تعارض ، مديريت تعارض ، ويژگي هاي شخصيتي ، برونگرايي و درونگرايي.