تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آزاده رفيعي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

تاريخ دفاع : 18/7/85

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

بررسي نيازهاي راهنمايي و مشاوره شغلي دانشگاه اصفهان و ارائه ي الگويي جهت راهنمايي حرفه اي دانشجويان

چكيده

هدف اصلي اين پژوهش بررسي نيازهاي راهنمايي و مشاوره شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان جهت ارائه الگويي براي راهنمايي و مشاوره حرفه اي دا نشجويان بوده است.جامعه آماري پژوهش را دانشجويان دانشگاه اصفهان كه در سال 85-84 مشغول به تحصيل بودند، تشكيل دادند. به منظور اجراي پژوهش از ميان دانشجويان دانشكده هاي دانشگاه اصفهان به شيوه تصادفي طبقه اي متناسب با حجم 545 نفر انتخاب شدند و با پرسشنامه نيازسنجي شغلي در دانشجويان مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با نرم افزار آماري SPSS-9 تحليل شد و نتايج زيربدست آمد:

1- درسوال اول پژوهش يعني اولويت بندي نيازهاي راهنمايي و مشاوره شغلي در دانشجويان دانشگاه اصفهان معلوم شد سه نياز آشنايي با مهارتهاي شغلي،آشنايي با مهارتهاي شغلي در رشته تحصيلي و آشنايي با علايق شغلي در بيشتر دانشجويان مورد تاكيد است.

2- درسوال دوم پژوهش يعني اولويت بندي نيازهاي راهنمايي و مشاوره شغلي در دانشكده هاي دانشگاه اصفهان معلوم شد كه اين نيازها در دانشكده هاي مختلف متفاوت اند.در دانشكده اقتصاد نياز به آشنايي با مهارتهاي شغلي در اولويت بوده و در دانشكده ادبيات نياز به آشنايي با مشاغل موجود در جامعه در اولويت جاي داشته است.

3- فرضيه اول مبني بر تفاوت داشتن نيازهاي راهنمايي و مشاوره شغلي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان تاييد شد (01/0>P).

4- فرضيه دوم پژوهش مبني بر تفاوت بين نيازهاي راهنمايي و مشاوره شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان به تفكيك دانشكده تاييد شد (01/0>P).

كليد واژه ها: - نيازهاي راهنمايي و مشاوره شغلي- برنامه ريزي مسير شغلي