تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سميرا خوشکام

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

تاريخ دفاع : 4/7/85

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

بررسي تاثير آموزش برنامه ي ارتباط زوجين بربهبود روابط و سلامت رواني زوجين شهراصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تاثير آموزش ارتباط بر اساس رويکرد برنامه ارتباط زوجين بر بهبود روابط و سلامت رواني زوجين بوده است. نمونه اين تحقيق ،30 زوج از زوجين مراجعه کننده به دفتر مشاوره کانون بانوان شهر اصفهان در سال 1385 بودند که به صورت گمارش تصادفي در دو گروه آزمايش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) جايگزين شدند. متغير هاي وابسته در اين پژوهش كيفيت ارتباط و سلامت رواني بود که با آزمون هاي کيفيت ارتباط و سلامت عمومي ارزيابي شدند. متغير مستقل آموزش ارتباط بود که در هفت جلسه تنظيم و به گروه آزمايش آموزش داده شد. فرضيه هاي تحقيق اين بود که آموزش برنامه ارتباط زوجين بر بهبود روابط زوجين و ابعاد آن و در سلامت رواني آنان و ابعاد آن در زوجين موثر است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحليل شد. نتايج نشان داد كه آموزش برنامه ارتباط زوجين، روابط زوجين را بهبود بخشيده (001/0>P)و باعث افزايش سلامت رواني آنان (001/0>P) شده است . همچنين آموزش ارتباط، ابعاد توجه کردن به همسر(001/0>P)، برنامه ريزي براي حل مشکلات (001/0>P) و سبکهاي ارتباطي (001/0>P) را بهبود بخشيده و نيز اضطراب و بي خوابي (001/0>P)،‌ نارسا کنش وري اجتماعي(001/0>P) و افسردگي(001/0>P) زوجين را كاهش داده است.