تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

رشته مديريت آموزشي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي سبكهاي رهبران مديران دبيرستانهاي شهرستان اصفهان با نگاهي به تئوري سه بعدي اثر بخشي رهبري ردين

دکتر حسن افشاري

دکتر قربانعلي سليمي

تقي آقاحسيني اشکاوندي

74.6.27

1

بررسي كارآيي دروني مقطع متوسطه نظري آموزش و پرورش استان خوزستان در مقايسه باميانگين كشور و ارتباط كارآيي دروني با شاخصهاي درونداد

       دکتر  خليفه سلطاني         دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر علي سيادت

خدامراد ممبني

74.6.28

2

بررسي ميزان كاربست رهبري آموزش مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان و رابطه آن با متغيرهاي پنجگانه جنس ،سن،سابقه مديريت ، تحصيلات مديريتي و جمعيت مدرسه

دکتر هوشنگ طالبي

دکتر قربانعلي سليمي

زهرا حجاري

74.6.29

3

بررسي‌ عوامل‌ مؤثر در برانگيختن‌ وجدان‌ كار‌‌‌ از ديدگاه مديران و کارکنان ادارات و نهادهاي استان کهکيلويه و بويراحمد

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر ابوالقاسم نوري

اکبر عليزاده بيدک

75.4.23

4

بررسي‌ الگوهاي‌ تصميم‌ گيري‌ مديران‌ مدارس‌ راهنمايي‌ شهراصفهان‌ بر اساس‌ نظرات‌ دبيران‌

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سعيد رجائي پور

احمدعلي ابراهيمي

75.6.26

5

بررسي‌ نظرات‌ دبيران‌ دبيرستانهاي‌ شهر اصفهان‌ در مورد شرايط‌ انتخاب‌ مدير نمونه‌ و مقايسه‌ ضوابط‌ مصوب‌ انتخاب‌ مديرنمونه‌ و ضوابط‌ غيرمصوب‌ بمنظورارائه‌ پيشنهادهايي‌ سازنده‌ در اين‌ زمينه‌‌‌‌

      دکتر قربانعلي سليمي       دکتر منوچهر خردمندنيا

دکتر حسن افشاري

ابوالقاسم فرهنگ

75.6.28

6

مقايسه‌ وظايف‌ نظارت‌ و راهنمايي‌ مديران‌ داراي‌ مدرك‌ مديريت‌ آموزشي‌ با ساير مديران‌ از نظر دبيران‌ مدارس‌ راهنمايي‌ شهراصفهان‌‌‌

        دکتر حسن افشاري         دکتر هوشمند سعيدي

دکتر سيد علي سيادت

بيژن ايزدي

75.7.-

7

بررسي‌ قدرت‌ خريد معلمان‌ و هزينه‌ سرانه‌ دانش‌آموزان‌ به‌ قيمت‌هاي‌ ثابت‌‌‌‌ بين سالهاي تحصيلي 62-61 الي 72-71

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر سيد علي سيادت

حسين رمضاني

75.8.-

8

مطالعه و بررسي جو سازماني مدارس راهنمايي نوشهر بر اساس مدل هالپين و کرافت

      دکتر سيد علي سيادت      دکتر هوشمند سعيدي

دکتر سعيد رجائي پور

سعيد فرهادي

75.8.-

9

بررسي‌ نيازهاي‌ آموزشي‌ زنان‌ روستائي‌ در زمينه‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ (زراعي‌ ، باغي‌)و صنايع‌ تبديلي‌ در روستاهاي‌ تابعه‌ استان‌ اصفهان‌ و ارائه‌ پيشنهاداتي‌ جهت‌ برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ آنان‌

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر حسن افشاري

زهره ماني

76.1.18

10

بررسي‌ نظرات‌ دبيران‌ و مشاوران‌ پيرامون‌ مهارتهاي‌ مديريتي‌ (فني‌ ، انساني‌ ،اداري‌) مديران‌ نظام‌ جديد آموزشي‌ متوسطه‌ شهر كرمانشاه‌‌

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر حسن افشاري

فرهاد عظيمي

76.4.-

11

بررسي‌ رابطه‌ بين‌ جهت‌گيري‌هاي‌ ارزشي‌ و تعهد سازماني‌ مديران‌ دبيرستانهاي‌ شهر شيراز‌

       دکتر سيد احمد احمدي       منوچهر افشين نيا

دکتر قربانعلي سليمي

مسعود حافظي

76.4.14

12

‌بررسي‌ عوامل‌ مؤثر در مديريت‌ اثر بخش‌ كلاس‌ درس‌ بر اساس‌ نظرات‌ دبيران‌ مقطع‌ متوسطه‌ شهرهاي‌ استان‌ بوشهر

      دکتر قربانعلي سليمي       دکتر مختار ملک پور

دکتر سعيد رجائي پور

مرتضي شنبدي

76.6.-

13

بررسي‌ سلامت‌ سازماني‌ مدارس‌ راهنمائي‌ شهر اصفهان‌ از ديدگاه‌ معلمان‌ اين‌ مدارس‌ به‌ منظور ارائه‌ پيشنهاداتي‌ جهت‌ سالم‌ سازي‌ مدارس‌

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر حسن افشاري

فريده منصوري

76.6.-

14

‌بررسي‌ عوامل‌ مهم‌ در ايجاد ارتباطات‌ سازماني‌ از ديدگاه‌ مديران‌ و كاركنان‌ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ كهكيلويه‌ و بوير احمد

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر احمدعلي فروغي ابري

بهرام موحدزاده

76.6.24

15

بررسي‌ نظرات‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ و دانشجويان‌ دبيري‌ دانشگاه‌ اصفهان‌ درباره‌ ميزان‌ استفاده‌ از طراحي‌ آموزشي‌

        دکتر قربانعلي سليمي         دکتر مختار ملک پور

دکترهوشمند سعيدي

مهري عابداصفهاني

76.7.30

16

بررسي‌ شيوه‌هاي‌ برخورد بااختلالات‌ رفتاري‌ دانش‌ آموزان‌ دبيرستانهاي‌ پسرانه‌ از ديدگاه‌ مديران‌ و معلمان‌

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سيد احمد احمدي

حسين سليماني اصفهاني

76.12.13

17

بررسي‌ نگرش‌ مديران‌ و روساي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ هرمزگان‌ در مورد عوامل‌ موثر در بالابردن‌ كارآئي‌ ادارات‌ مربوط‌

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر قربانعلي سليمي

شهريار رنجبري

77.3.30

18

بررسي عوامل موثر بر افزايش اثربخشي نظارت و راهنمايي معلمان راهنما از ديدگاه مديران و معلمان مدارس ابتدايي شهرستان کاشان

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر حسن افشاري

علي محمد بشارتي

77.9.11

19

بررسي رابطه بين ميزان مشاركت دبيران دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهر شيراز در تصميم‏گيري مديران مدارس با ويژگيهاي دموگرافيكي آنان در سال تحصيلي 77-76

دکتر سعيد رجايي پور

دکتر سيد علي سيادت

حيدرقلي حيدري

77.11.20

20

بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در مورد ويژگيهاي شناختي عاطفي، عملکردي موردنياز براي مديران اثر بخش در مقطع متوسطه

دکتر حسن افشاري

دکتر قربانعلي سليمي

اعظم السادات پزشک

77.11.27

21

بررسي راههاي كاهش تعارضات بين كاركنان مدارس راهنمائي شهر اصفهان

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سعيد رجايي پور

عباس خرم روز

78.1.24

22

بررسي رابطه بين گرايشهاي ارزشي و سبكهاي تصميم‏گيري مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان در سال تحصيلي 78 - 1377

دکتر سعيد رجايي پور

دکتر قربانعلي سليمي

صديقه اديبي سده

78.2.15

23

بررسي نظرات اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان پيرامون چگونگي و ميزان استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي رايانه‏اي در امرآموزش و پژوهش

دکتر سعيد رجايي پور

دکتر هوشمند سعيدي

جمشيد مشتاقيان

78.2.29

24

بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي مديران با مهارتهاي شغلي آنان از نظر دبيران دبيرستانهاي شهرستان شيراز در سال تحصيلي 77-76

دکتر حسين مولوي

دکتر سيد علي سيادت

غلامحسين رنجبر

78.6.28

25

بررسي و مقايسه خود ارزيابي مديران و ارزيابي دبيران از مديران در دبيرستانهاي شهر اصفهان

دکتر حسن افشاري

دکتر قربانعلي سليمي

عليرضا خزائي

78.6.29

26

بررسي مقايسه‏اي رفتار نظارت و راهنمايي مديران مدارس راهنمايي ( غير انتفاعي – دولتي) شهر اصفهان از ديدگاه دبيران اين آموزشگاهها

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر حسن افشاري

ناصر حسني

78.7.27

27

بررسي نگرش دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در مورد سبك‏هاي مديريتي مديران زن

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر قربانعلي سليمي

زهرا فتاحي

78.8.4

28

بررسي نظام ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان از ديدگاه استادان اين دانشگاه در سال تحصيلي 79 – 78

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر حسن افشاري

ابراهيم مرداني حموله

78.11.10

29

بررسي نيازهاي خود توسعه‏اي (خودبهسازي) مديران مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهر اروميه

دکتر سعيد رجايي پور

دکتر قربانعلي سليمي

ناصر شيربگي

79.4.14

30

بررسي رابطه بين خود پنداري مديران و عملكرد آنها در مقطع متوسطه استان چهارمحال و بختياري

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سيد علي سيادت

حشمت اله تيرگير

79.4.15

31

بررسي سبک هاي رهبري مديران گروههاي آموزشي دانشگاه اصفهان و صنعتي اصفهان بر اساس نظرات اعضاي هيات علمي

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سعيد رجايي پور

شيرين الجزايري

79.4.18

32

بررسي عوامل موثر در افزايش اثر بخشي مديريت مدارس راهنمايي و متوسطه ارامنه ايران از نظر مديران، معاونان و دبيران

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سعيد رجايي پور

کارولين ديلانچيان

79.4.20

33

بررسي رابطه بين ادراکات مديران مدارس متوسطه نسبت به فرهنگ سازماني با سبک رهبري آنان در شهرستان نجف آباد

دکتر سعيد رجايي پور

دکتر قربانعلي سليمي

عالم عفيف

79.6.30

34

بررسي شيوه هاي تصميم گيري مديران گروههاي آموزشي از نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان بر اساس مدل PAEI نظريه آديزس

عبدالرسول جمشيديان

دکتر سيد علي سيادت

حسين زارع محمدآبادي

79.7.6

35

رابطه بين سبک رهبري مديران و ميزان گرايش آنها به ايجاد تغيير از نظر دبيران مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان کهگيلويه

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سعيد رجايي پور

حجت الله درفش

79.7.27

36

بررسي ميزان تطابق رويه هاي مديريتي مديران با ساختار ارگانيکي و مکانيکي در دبيرستانهاي شهر کاشان

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر حسن افشاري

غلامرضا رضاپور

79.7.30

37

بررسي راههاي افزايش جذب فارغ‏التحصيلان رشته مديريت آموزشي به مشاغل مديريتي آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزشي و فارغ‏التحصيلان رشته مديريت آموزشي شاغل در آموزش و پرورش شهر اهواز

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سعيد رجايي پور

نادر ايزد پناه

79.12.3

38

بررسي ميزان عملكرد مديران آموزشي شهر اروميه در ابعاد (رهبري، آموزشي، روابط انساني، حرفه‌اي، اداري) از ديدگاه دبيران و معلمان و دوره‌‌هاي مختلف تحصيلي (80-79)

دکتر مصطفي شريف

دکتر قربانعلي سليمي

پريوش محمدي قشلاق

80.4.18

39

بررسي سطح روحيه معلمان مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شهرستان آباده بر اساس پرسشنامه P.T.O

دکتر سعيد رجايي پور

دکتر قربانعلي سليمي

مرضيه حيدري

80.6.21

40

بررسي ادراكات مديران و دبيران نسبت به مهارتهاي روابط انساني مديران در دبيرستانهاي شهر اصفهان

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سعيد رجايي پور

مجيد جوانمرد

80.6.31

41

بررسي نگرش اعضاء هيئت علمي دانشگاه اصفهان در مورد ميزان ارتباط رفتارهاي مديريتي مديران گروههاي آموزشي با مولفه هاي ساختار سازماني (ارگانيكي –مكانيكي)

عبدالرسول جمشيديان

دکتر سيد علي سيادت

زهرا سادات زهرائيان

80.9.5

42

بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي مديران و جو سازماني مدارس متوسطه شهر اصفهان

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سيد علي سيادت

اکرم گودرزي

80.9.13

43

تعيين رابطه جو سازماني با استرس‌ شغلي و رضايت شغلي دبيران

دکتر ابوالقاسم نوري

دکتر سيد علي سيادت

افسر قاسمي نژاد

81.5.9

44

بررسي رابطه بين آزادي عمل و تعهد شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان

دکتر سعيد رجايي پور

دکتر قربانعلي سليمي

وجيهه گمينيان

81.6.-

45

بررسي انگيزش و كاربرد آن در مديريت از منظر حضرت علي (ع) با رويكردي تطبيقي به برخي تئوريهاي انگيزش (با تأكيد بر نهج البلاغه)

دکتر حسن عابدي جعفري

دکتر سعيد رجايي پور دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي

کورش مفاخري

81.9.19

46

بررسي ميزان كاربست مؤلفه‌هاي مديريت استراتژيك در مدارس متوسطه شهر اصفهان

دکتر سيد علي سيادت

دکتر قربانعلي سليمي

مهشيد کريمي

81.12.17

47

بررسي ميزان كاربست رويكردهاي توسعه سازماني در مدارس متوسطه شهر اصفهان

دکتر سعيد رجائي پور

دکتر قربانعلي سليمي

نرگس عطريان

81.12.18

48

بررسي وضعيت موجود و مطلوب توزيع نيروي انساني در ادارات آموزش و پرورش استان فارس در سال تحصيلي 81-1380

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سيد علي سيادت

محمود کريمي

82.4.8

49

بررسي رابطه بين اعتماد حاكم بر دبيرستانهاي شهرستان كاشان با ميزان همكاري دبيران, دانش آموزان و والدين

دکتر سيد علي سيادت

دکتر قربانعلي سليمي

فاطمه علي نقي پور

82.4.22

50

نقش رهبري تحولي بر مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي و غيردولتي شهر مشهد

دکتر سعيد رجائي پور

دکتر قربانعلي سليمي

الهام فريبرزي

82.4.28

51

بررسي ميزان كاربست سبكهاي مذاكره دراستراتژيهاي مديريت تعارض مديران مدارس متوسطه شهراصفهان

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سعيد رجائي پور

فرزانه حيدري

82.4.29

52

بررسي نظرات دبيران مقطع متوسطه شهر اصفهان درباره عوامل درون آموزشگاهي مؤثر بر ميزان مشروعيت و مقبوليت مديران

عبدالرسول جمشيديان

دکتر سيد علي سيادت

حسين بهزادنژاد

82.6.18

53

بررسي رابطه بين ساختار سازماني با فرسودگي شغلي دبيران مدارس متوسطه شهركرد

دکتر محمدرضا عابدي

دکتر سيد علي سيادت

سيف اله نظري

82.6.30

54

بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و ميزان خلاقيت مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سعيد رجائي پور

فخرالسادات سيف هاشمي

82.6.31

55

بررسي عوامل مؤثر در افزايش اثربخشي فعاليتهاي گروههاي آموزشي متوسطه علوم انساني شيراز بر اساس نظرات دبيران و اعضاي گروههاي آموزشي در سال تحصيلي (82-81)

دکتر احمدرضا نصراصفهاني

دکتر سعيد رجائي پور

احمد صالحپور

82.7.12

56

بررسي شيوه ها و راهکارهاي بهبود وحدت فردي و سازماني در دبيرستانهاي شهر مشهد براساس تئوري سيستمهاي اجتماعي

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سعيد رجائي پور

محمد کدخدائي

82.7.23

57

بررسي رابطه بين ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي با سطح روحية آنها در دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سعيد رجائي پور

زهرا پورپيرعلي

82.7.28

58

بررسي رابطه بين رفتار رهبري مديران گروههاي آموزشي با فرسودگي شغلي اعضاء هيأت علمي در دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سيد علي سيادت

افسانه سعادتمند

82.11.1

59

مطالعه تطبيقي ديدگاههاي دبيران و مديران دبيرستانهاي شيراز در باره رفتارهاي رهبري انسان گرايانه

دکتر سيد علي سيادت

دکتر قربانعلي سليمي

فرهاد پريساي

83.3.11

60

بررسي پيامدهاي افزايش قبولي دختران در دانشگاه ها طي دهه هفتاد (80-1370)

دکتر رسول رباني

دکتر قربانعلي سليمي

غلامحسين رضايت

83.4.8

61

بررسي ميزان آگاهي مديران از وظايف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي; آنها از ديدگاه دبيران در مدارس متوسطه شهر تربت حيدريه

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سيد علي سيادت

محمد اسديان

83.4.10

62

بررسي عوامل مؤثر در اعمال مديريت اقتضايي در سازمان ها از ديدگاه مديران و اساتيد مديريت در دانشگاه هاي شهر اصفهان دکتر قربانعلي سليمي دکتر سعيد رجايي پور صفرعلي اميني 84.6.29 63
بررسي رابطه بين خلاقيت مديران و معاونان و ميزان كاربست مؤلفه هاي سازمان يادگيرنده در مدارس متوسطه شهر اروميه دکتر سعيد رجايي پور دکتر قربانعلي سليمي پيمان يارمحمدزاده 85.3.30 64
بررسي رابطه بين هوش هيجاني وسبك هاي رهبري چندگانه (مدل برنارد باس) مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه اصفهان دکتر شعله اميري دکتر سيد علي سيادت مرضيه مختاري پور 85.3.30 65
بررسي رابطه بين رضايت شغلي با شادماني و سرزندگي در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان دکتر محمدرضا عابدي دکتر سيد علي سيادت کبري تقي زاده 85.4.31 66
بررسي رابطه بين تعهد سازماني و عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي اصفهان و كردستان در سال تحصيلي 85- 1384 دکتر قربانعلي سليمي دکتر سيد علي سيادت دکتر سعيد رجايي پور سعداله سيف اله پور 85.4.31 67
بررسي نظرات هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درباره تأثير روشهاي فعال تدريس بر بهبود عملكرد آموزشي آنان دکتر سعيد رجايي پور دکتر بهزاد شمس دکتر سيد علي سيادت حسن رئيسي 85.3.13 68
بررسي رابطه بين ماهيت شغلي و رضايت شغلي پرسنل شركت ذوب آهن اصفهان دکتر سعيد رجايي پور دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي دکتر قربانعلي سليمي محمد پرتوي 85.6.25 69
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري و ميزان كارآفريني اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان دکتر قربانعلي سليمي دکتر سعيد رجايي پور حميد رحيمي 85.10.5 70
بررسي رابطه بين سبک هاي مديريت تعارض با ويژگي هاي شخصيتي مديران دانشگاه هاي شهر يزد دکتر قربانعلي سليمي دکتر سعيد رجايي پور محمدعلي کلانتري 86.4.23 71
ارزيابي عملکرد حوزه مديريت منابع انساني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بر اساس مدل تعالي(EFQM) دکتر محمدحسين يارمحمديان دکتر سيد علي سيادت فرزانه اقبال 86.6.23 72
بررسي رابطه بين اعتماد دبيران دبيرستانهاي شهرستان لنجان به مديران با اثربخشي عملكرد دبيران در سال تحصيلي 86-1385 دکتر سعيد رجايي پور دکتر قربانعلي سليمي مهران مختاري کرچگاني 86.7.2 73
بررسي ديدگاههاي كاركنان، مديران و سرپرستان شركت پالايش نفت اصفهان در مورد افزايش توانمندي هاي شغلي آنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت عبدالرسول جمشيديان دکتر قربانعلي سليمي ناهيد نادري بني 86.7.15 74
بررسي رابطه بين مدل هاي سازماني (ماشين، موجود زنده، مغز) و ميزان پذيرش تغيير توسط مديران بر اساس نظرات دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان دکتر قربانعلي سليمي دکتر سعيد رجايي پور نجيمه اميني 86.7.29 75
بررسي ميزان کاربست مؤلفه هاي مديريت فرا نوگرا در مديريت دانشگاه اصفهان و علوم پزشکي اصفهان عبدالرسول جمشيديان دکتر سعيد رجايي پور فاطمه طاهرپور 86.12.23 76
بررسي رابطه بين مديريت زمان وميزان مهارتهاي مديريتي مديران مدارس مقاطع مختلف ياسوج در سال تحصيلي 1387-1386 دکتر قربانعلي سليمي دکتر سعيد رجايي پور فريدون همتيان 87.7.30 77
بررسي رابطه بين امنيت شغلي با تعهد سازماني کارمندان دانشگاههاي پيام نور استان اصفهان دکتر سعيد رجايي پور دکتر قربانعلي سليمي دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي محمدجواد بافراني 87.8.17 78
بررسي ادراكات مديران نسبت به نقش رهبري آنان در افزايش پويايي گروهي دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در سال تحصيلي 1387-1386 دکتر سعيد رجايي پور دکتر قربانعلي سليمي رضا حسيني 87.8.29 79
بررسي رابطه بين منابع قدرت مديران گروه هاي آموزشي و سلامت سازماني در دانشگاههاي دولتي شهرستان اصفهان در سال تحصيلي 87-1386 دكتر رضا هويدا دکتر سيد علي سيادت نرگس مويد 87.10.29 80
بررسي رابطه بين منابع قدرت و شيوه‌هاي غلبه بر مقاومت کارکنان در برابر تغيير سازماني در ميان مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي 87-1386 دکتر قربانعلي سليمي دکتر سعيد رجايي پور زهرالسادات محمودي 87.11.27 81
بررسي رابطه ي بين هوش چندگانه و سبک هاي رهبري تحولي، تبادلي مديران مدارس متوسطه ي شهر اصفهان دکتر سعيد رجايي پور دکتر قربانعلي سليمي ليلا صادقي 87.12.4 82
بررسي رابطه بين مؤلفه هاي سلامت سازماني و اعتماد سازماني درميان دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان دكتر رضا هويدا دکتر سيد علي سيادت الهام صراف فرد 87.12.4 83
بررسي رابطه بين ادراک ويژگيهاي شغل و انگيزش دروني در بين کارکنان ستادي دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي 87-1386 دکتر قربانعلي سليمي دکتر سعيد رجايي پور مريم مهدي بيگي سروستاني 87.12.21 84

 

رشته مشاوره و راهنمايي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي رابطه مشكلات دانش آموزان دبيرستاني با سلامت عمومي آنهادر شهرستان كهگيلويه

دکتر حسين مولوي

دکتر ايران باغبان

علي دژه

80.6.20

1

بررسي اثر بخشي آموزش شناختي – رفتاري عزت نفس بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر پاية سوم دبيرستانهاي نيشابور

محمدرضا عابدي

دکتر سيد احمد احمدي

کاظم صديقي

80.6.26

2

بررسي اثر بخشي آموزش گروهي كنترل خشم به شيوه عقلاني ـ رفتاري ـ عاطفي بركاهش رفتار پرخاشگري دانش آموزان دبيرستاني پسر

محمدرضا عابدي

دکتر سيد احمد احمدي

احمد صادقي

80.6.28

3

بررسي تاثير جرات آموزي گروهي به شيوه هاي شناختي ـ رفتاري رفتاري بر رفتار جراتمندانه دانش آموزان كم جرات پسر دبيرستاني

دکتر حسين مولوي

دکتر سيد احمد احمدي

مهدي جلالي

80.6.28

4

اثر بخشي آموزش مسئووليت پذيري به شيوة گلاسر بر بحران هويت دانش آموزان دورة متوسطه شهر اصفهان

دکتر حسين مولوي

دکتر سيد احمد احمدي

علي رمضاني ديسفاني

80.6.31

5

بررسي اثربخشي مشاوره فردي و گروهي به شيوه‌هاي شناختي، رفتاري و رفتاري-شناختي بر كاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان پسر دبيرستاني شهرستان بروجن

محمدرضا عابدي

دکتر سيد احمد احمدي

محمد ربيعي

80.6.31

6

بررسي تاثير خانواده‌درماني به روش ساختي بر كاهش تعارضات زناشويي زوجين متقاضي طلاق شهرستان اصفهان

دکتر باقر ثنائي ذاکر

دکتر ايران باغبان

محمود مرادي

80.7.10

7

بررسي اثربخشي آموزش گروهي مهارتهاي اجتماعي بر مشکلات رفتاري و عاطفي كودكان دبستاني شهرستان گنبدكاووس

دکتر باقر ثنائي ذاکر

دکتر ايران باغبان

رسول سخندان توماچ

80.7.10

8

بررسي تأثير مشاوره گروهي به شيوه شناختي – رفتاري بر كاهش بازگشت معتادين به اعتياد در معتادين خودمعرف سازمان بهزيستي استان كردستان

دکتر سيد احمد احمدي

دکتر ايران باغبان

منوچهر رعدي

80.11.28

9

تاثيرمشاوره تحصيلي گروهي بر افزايش مهارتهاي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي

دکتر محمدرضا عابدي

دکتر سيد احمد احمدي

منوچهر رجايي

82.6.22

10

بررسي اثر بخشي آموزش گروهي به شيوه شناختي _ رفتاري و رفتاري بر سازگاري اجتماعي دانشجويان ساکن خوابگاه دانشگاه اصفهان

دکتر مريم فاتحي زاده

دکتر ايران باغبان

اکرم مظاهري

82.6.23

11

تأثير آموزش فراشناختي كنترل فكر بر پيشرفت تحصيلي و خلق دانشجويان مشروطي دانشگاه اصفهان

دکتر محمدرضا عابدي

دکتر سيد احمد احمدي

شيوا رضوان همامي

82.6.23

12

بررسي تاثير مشاوره گروهي به شيوه ي شناختي بر تغيير نگرش نسبت به تحصيل و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسردبيرستاني شهر اصفهان

دکتر مريم فاتحي زاده

دکتر ايران باغبان

غلامرضا کشاورز

82.6.24

13

بررسي اثربخشي آموزش شناختي-رفتاري براضطراب اجتماعي دانشجويان دانشگاه اصفهان

دکتر حسين مولوي

دکتر ايران باغبان

اميرحسين مشاوري

82.6.26

14

بررسي اثربخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس مايکن بوم بر استرس شغلي معلمان دوره ابتدايي شهرستان لردگان

دکتر محمدرضا عابدي

دکتر سيد احمد احمدي

سيد جمال بني هاشمي

82.6.26

15

بررسي اثربخشي آموزش شادماني بر کاهش فشارخون بيماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان

دکتر علي اعتصام پور

دکتر محمدرضا عابدي

حسين رئيسي

83.6.28

16

بررسي رابطه بين رضايت شغلي و ويژ گيهاي شخصيتي و دموگرافيك كاركنان اداري و غيراداري جزيره كيش

دکتر فاطمه بهرامي

دکتر ايران باغبان

مژگان فدايي نسب

83.6.29

17

تاثيرآموزش سبك زندگي سالم برعلائم سندرم پيش ازقاعدگي

دکتر مريم فاتحي زاده خديجه برومندفر

دکتر سيد احمد احمدي

زهره صادقي

83.6.29

18

مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي نوجوانان دختر آزار ديده و عادي

دکتر محمدرضا عابدي

دکتر مريم فاتحي زاده

اعظم نقوي

83.6.31

19

بررسي اثربخشي آموزش سبک زندگي سالم برعملکرد(پيشرفت) تحصيلي دانشجويان مشروط و غير مشروط دانشگاه کاشان

دکتر محمدرضا عابدي

دکتر سيد احمد احمدي

سيد حسين حسيني

83.6.31

20

بررسي و مقايسه اثر بخشي آموزش توجه بر كاهش نشخوار فكري بيماران افسرده و وسواس زن شهر اصفهان

دکتر محمدرضا عابدي

دکتر فاطمه بهرامي

زهرا يوسفي

83.7.5

21

بررسي اثر بخشي مشاوره حضوري مشاوره تلفني و کتاب درماني به شيوه شناختي بک، در کاهش علائم افسردگي مراجعان به مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان

دکتر سيد احمد احمدي

دکتر ايران باغبان

مهناز جوکار

83.9.17

22

 

رشته مشاوره

گرايش شغلي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي تأثير مشاوره شغلي به سبك نظريه يادگيري اجتماعي و انتخاب شغل كرامبولتز بر تغيير نگرش و افزايش رفتار كارآفرينانه دانشجويان دانشگاه اصفهان

دکتر فاطمه بهرامي

دکتر محمدرضا عابدي

هايده مصحف

84.6.20

1

بررسي تأثير مشاوره شغلي شناختي – اجتماعي بر افزايش خودكارآمدي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان

دکتر فاطمه بهرامي

دکتر محمدرضا عابدي

مرضيه شماعي زاده

84.6.20

2

بررسي تاثير مشاوره شغلي به شيوه‌ي پردازش اطلاعات شناختي برکاهش افکار ناکارآمد حرفه اي دانشجويان دانشگاه اصفهان دکتر محمدرضا عابدي دکتر فاطمه بهرامي عبدالرحيم کسائي اصفهاني 84.6.26 3
بررسي عوامل مؤثر بر بلوغ حرفه اي کارکنان صدا و سيماي مرکز اصفهان دکتر ايران باغبان دکتر فاطمه بهرامي شهريار شيراني نژاد 84.6.26 4
بررسي تاثير مشاوره شغلي به روش سازگاري شغلي ديويس بر افزايش بهره وري و رضايت شغلي كارمندان اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان دکتر محمدرضا عابدي دکتر ايران باغبان آغابي بي محمدخاني 84.7.5 5
تاثير مشاوره شغلي به شيوه نظريه سازگاري شغلي ديويس بر كيفيت زندگي كاري كاركنان شهرداري اصفهان دکتر محمدرضا عابدي دکتر سيد احمد احمدي علي قاسم زاده 84.7.30 6
بررسي اثر بخشي مشاوره شغلي به شيوه فرايند آمادگي حرفه اي و آموزش کارآفريني بر افزايش رفتار کاريابي زنان بيکار شهرکرد دکتر کيومرث فرحبخش دکتر محمدرضا عابدي رضوان صالحي 84.12.20 7
بررسي نيازهاي راهنمايي و مشاوره شغلي دانشگاه اصفهان و ارائه ي الگويي جهت راهنمايي حرفه اي دانشجويان دکتر محمدرضا عابدي دکتر ايران باغبان آزاده رفيعي 85.7.18 8
بررسي مشكلات و آسيب هاي شغلي كارمندان شهرداري اصفهان و ارائه الگويي جهت آسيب شناسي شغلي دکتر محمدرضا عابدي دکتر فاطمه بهرامي فاطمه السادات ديباج 85.7.25 9
تاثير مشاوره شغلي به شيوه يادگيري اجتماعي كرومبولتز بر رفتار تجارت خانگي در زنان شهراصفهان دکتر ايران باغبان دکتر محمدرضا عابدي فاطمه زماني امير 85.12.15 10
هنجاريابي، تعيين روايي و پايايي پرسشنامه رغبت استرانگ در ميان دانش آموزان دوره متوسطه نظري، فني و حرفه ايي،كارودانش و دوره پيش دانشگاهي شهر اصفهان دکتر ايران باغبان دکتر محمدرضا عابدي ليلا حق شناس 85.12.16 11
تاثير آموزش مديريت كسب و كار خانگي بر خودكارآمدي حرفه اي زنان خود سرپرست شهر اصفهان دکتر مريم فاتحي زاده دکتر ايران باغبان نهال احمدي 86.6.24 12
تأثير معناسازي در كار بر شادي شغلي و فرسودگي شغلي كارمندان دانشگاه اصفهان دکتر محمدرضا عابدي دکتر ايران باغبان قصه جلالي 86.7.28 13
بررسي آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهد سازماني کارمندان سازمان فرهنگي – تفريحي شهرداري اصفهان دکتر محمدرضا عابدي دکتر ايران باغبان زينب اله توکلي 86.9.21 14
هنجاريابي و تعيين روايي و پايايي تيپ نماي مايرز بريگز در ميان كاركنان ادارات شهركرد دکتر فاطمه بهرامي دکتر محمدرضا عابدي آرزو محموديان دهکردي 86.11.30 15
مقايسه كيفيت زندگي كاري و سازگاري شغلي بيماران وسواس با توجه به همخواني يا ناهمخواني رغبت هايشان با محيط كار دکتر محمدرضا عابدي دکتر فاطمه بهرامي نسرين پوركبيريان 86.12.20 16
رابطه بين عزت نفس سازماني با بازخورد سازماني و سازگاري شغلي ميان كاركنان آموزش و پرورش منطقه جرقويه سفلي دکتر ايران باغبان دکتر محمدرضا عابدي فاطمه صادقيان 87.4.3 17
اثربخشي آموزش مهارت هاي تصميم گيري شغلي بر خودكارآمدي تصميم گيري شغلي و بي تصميمي شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان دکتر مريم فاتحي زاده دکتر محمدرضا عابدي جواد كريمي 87.4.3 18
اثر بخشي شرکت در کارگاههاي خودکارآمدي حرفه اي بر اشتياق شغلي کارمندان دانشگاه اصفهان دکتر ايران باغبان دکتر محمدرضا عابدي علي پورعباس 87.4.16 19
سنجش اطلاعات مسير شغلي دانشجويان دانشگاه شهركرد و پيشنهاد الگويي براي ارائه اطلاعات شغلي دکتر ايران باغبان دکتر محمدرضا عابدي فرحناز نظري 87.4.16 20
بررسي اثربخشي آموزش مديريت تعارض كار-خانواده بر رضايت شغلي و زناشوئي زنان شاغل دانشگاه اصفهان دکتر مريم فاتحي زاده دکتر ايران باغبان مرضيه ملكيها 87.6.31 21
تأثير شرکت در نشست­هاي شغلي رشد محور بر رضايت شغلي و سرزندگي کارکنان سازمان انتقال خون اصفهان دکتر ايران باغبان دکتر محمدرضا عابدي رضوان سعادت 87.7.27 22
تأثيرآموزش توانمند سازي روانشناختي بر سازگاري كاري و سرزندگي كاركنان دانشگاه اصفهان دکتر مريم فاتحي زاده دکتر ايران باغبان ليلا شكوهنده 87.7.28 23
بررسي رابطه‌ي جو سازماني با فرسودگي شغلي و سازگاري شغلي كارمندان دانشگاه اصفهان دکتر محمدرضا عابدي دکتر ايران باغبان مريم شجاعي 87.7.28 24
تأثير مشاوره مسير شغلي به سبک رويکرد تصادفي برنامه‌ريزي شده بر افزايش قابليت‌هاي کارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان - دکتر محمدرضا عابدي دکتر فاطمه بهرامي لعيا دين دوست 87.10.30 25

 

رشته مشاوره

گرايش خانواده

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي تأثير مشاوره به شيوه شناختي ـ رفتاري بر اساس رويكرد«زير سيستم هاي شناختي متعامل» بر افسردگي و اضطراب زوج هاي نابارور

دکتر محمدرضا عابدي دکتر سيد مهدي احمدي

دکتر سيد احمد احمدي

پريسا نيلفروشان

84.6.20

1

تأثير زوج درماني ارتباط شيء (محبوب) كوتاه مدت بر الگوهاي ارتباطي زوجين شهرستان خميني شهر دکتر سيد احمد احمدي دکتر مريم فاتحي زاده زهرا احمدي 84.6.22 2
بررسي تأ ثير شيوه هاي گفتگوي مؤثر و حل مسئله برتعارض زناشويي زوجين شهر اصفهان دکتر مريم فاتحي زاده دکتر سيد احمد احمدي زهره قليلي رناني 84.6.23 3
بررسي تاثير زوج درماني رفتاري - شناختي در كاهش گرايش به مواد مخدر و بازگشت به اعتياد در معتادان شهر اصفهان دکتر مهرداد صالحي دکتر مريم فاتحي زاده عاطفه ترکي 84.6.28 4
تاثير زوج درماني به شيوه درمان عقلاني –هيجاني رفتاري بر تعارضها و افکار غير منطقي زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان دکتر سيد احمد احمدي دکتر ايران باغبان کبري قرباني 84.7.5 5
بررسي اثر بخشي درمان کوتاه مدت راه حل مدار بر کاهش تعارض زناشويي زوجين شهرستان خميني شهر دکتر عذرا اعتمادي دکتر فاطمه بهرامي ليلا سعيدي 85.4.25 6
بررسي تاثير آموزش غني سازي زندگي زناشويي برافزايش رضايتمندي زوجين شهر اصفهان دکتر فاطمه بهرامي دکتر مريم فاتحي زاده نرگس اوليا 85.6.15 7
بررسي اثربخشي مشاوره به شيوه زوج درماني رفتاري برافسردگي دوران بارداري و افسردگي پس از زايمان زنان شهر كرمان دکتر مريم فاتحي زاده دکتر ايران باغبان زهره بنازاده 85.6.29 8
بررسي تاثير آموزش برنامه ي ارتباط زوجين بربهبود روابط و سلامت رواني زوجين شهراصفهان دکتر محمدرضا عابدي دکتر سيد احمد احمدي سميرا خوشکام 85.7.4 9
بررسي اثر بخشي مشاوره رفتاري- شناختي جنسي زوجين بر بهبود سرد مزاجي جنسي زنان آنها در شهر اصفهان دکتر مريم فاتحي زاده دکتر فاطمه بهرامي روناک عشقي 85.7.26 10
آسيب شناسي زندگي زناشويي در شهر اصفهان و ارائة مدلي جهت آسيب شناسي زندگي زوجين دکتر سيد احمد احمدي دکتر مريم فاتحي زاده فرحناز رحمت اللهي 85.7.30 11
بررسي تأثير آموزش بخشودگي برسازگاري، رضايتمندي و كاهش تعارضات زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر يزد دکتر محمدرضا عابدي دکتر سيد احمد احمدي ايمانه افخمي 85.11.24 12
رابطه بين تعارض كار – خانواده و خانواده – كار با رضايت شغلي دبيران دوره دبيرستان فيروز اباد فارس دکتر محمدرضا عابدي دکتر مريم فاتحي زاده يعقوب اميرسالاري 86.7.3 13
بررسي تأثير ايماگو تراپي (تصوير سازي ارتباطي) بر سبكهاي عشق ورزي زوجين شهر اصفهان دکتر عذرا اعتمادي دکتر فاطمه بهرامي مريم بيات 86.7.18 14
تأثير زوج درماني كوتاه مدت به شيوه خود تنظيمي بر خوش بيني و شادي زوجين شهر اصفهان دکتر فاطمه بهرامي دکتر سيد احمد احمدي سيده ليلا ميراحمدي 86.7.24 15
بررسي تأثير آموزش كنترل خشم به شيوه رفتاري شناختي بر خشونت زناشويي زوجين شهرستان شهركرد دکتر مريم فاتحي زاده دکتر سيد احمد احمدي زهرا آذريان 86.7.25 16
بررسي تأثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات و نگرش هاي زناشويي دانشجويان در آستانه ازدواج در شهر شيراز دکتر سيد احمد احمدي دکتر مريم فاتحي زاده بنفشه اميدوار 86.7.28 17
تأثير مشاوره گروهي به شيوه شناختي- معنايي بر توافق پذيري همسران افراد پارانوئيد شهر اصفهان دکتر محمدرضا عابدي دکتر مريم فاتحي زاده سمانه نجارپوريان 86.7.30 18
بررسي تأثير روايت‌درماني زوجي بر بهبود عملكرد خانوادگي زوجين شهر اصفهان دکتر فاطمه بهرامي دکتر مريم فاتحي زاده سولماز ربيعي 86.10.23 19
بررسي تأثير درمان فراشناخت بر مشكلات ارتباطي زوجين شهر اصفهان دکتر سيد احمد احمدي دکتر فاطمه بهرامي آرميتا صمدي 86.10.23 20
بررسي تأثيرزوج درماني رفتاري- ارتباطي برنشتاين بر كيفيت زندگي زوجين جوان شهر اصفهان دکتر ايران باغبان دکتر سيد احمد احمدي فهيمه غلامعليان 86.11.21 21
اثر بخشي درمان هيجان‌مدار بر سبك‌هاي دلبستگي زوجين شهر اصفهان دكتر عذرا اعتمادي دکتر فاطمه بهرامي صمد اسلامي مهر 87.4.22 22
بررسي اثربخشي آموزش جنسي بر بهبود كيفيت زناشويي زوجين در شهر اصفهان دكتر عذرا اعتمادي دکتر فاطمه بهرامي مرضيه شاه سياه 87.6.26 23
تأثير طرحواره درماني بر اسنادهاي زناشويي و باورهاي ارتباطي زوجين در شهر اصفهان دکتر محمدرضا عابدي دکتر مريم فاتحي زاده مريم ذوالفقاري 87.6.27 24
بررسي تأثير آموزش تربيتي اسلام محور به والدين بر نگرش و رفتار نوجوانان دختر شهر فريدونکنار دكتر حسين مولوي دکتر مريم فاتحي زاده دكتر احمد آكوچكيان بنت الهدي هدايتي 87.7.23 25
تأثير زوج درماني حمايت محور بر استرس زناشويي زوجين شهر اصفهان دکتر مريم فاتحي زاده دکتر سيد احمد احمدي هاجر صادقي 87.7.27 26
بررسي تأثير آموزش انتخاب و کنترل گلاسر بر آزار عاطفي زوجين در شهر اصفهان دکتر محمدرضا عابدي دکتر سيد احمد احمدي نسترن براهيمي 87.7.29 27
بررسي تأثير زوج درماني معنوي بر حال و هواي خانواده و شادي زوجين شهرستان خميني شهر دكتر عذرا اعتمادي دکتر مريم فاتحي زاده ندا تگريان 87.7.30 28
تاثير زوج درماني مبتني بر نظريه دلبستگي بر رضايت جنسي و صميميت جنسي زوجين شهر اصفهان دکتر فاطمه بهرامي دکتر سيد احمد احمدي سعيده بطلاني اصفهاني 87.11.19 29
بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي هيجاني بر فضاي هيجاني و كار آمدي خانواده زوجين شهر اصفهان دکتر مريم فاتحي زاده دکتر فاطمه بهرامي فاطمه فلاحي سيچاني 87.12.5 30
بررسي تأثير آموزش علاقه اجتماعي بر سازگاري و رضايت زناشويي زوجين شهرستان نجف‌آباد دکتر مريم فاتحي زاده دکتر سيد احمد احمدي فاطمه ستاري 87.12.19 31
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي، اختلالات رواني و ويژگي هاي جمعيت شناختي زوجين در معرض طلاق و زوجين عادي شهر اصفهان دکتر سيد احمد احمدي دکتر مريم فاتحي زاده سميه شاهمرادي 88.4.28 32

 

رشته مطالعات زنان

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

نقش داوري در حل و فصل اختلافات خانوادگي زوجين متقاضي طلاق (مطالعه‌‌ي مورد شهر اصفهان)

دکتر مريم فاتحي زاده

دکتر محمود جلالي دکتر ايران باغبان

صديقه عليمرداني

86.12.25

1

حقوق سياسي زن در ايران و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي دكتر وحيد قاسمي دکتر محمود جلالي دكتر محمود كتابي راحله حسيني 87.4.17 2

 

<  1  2  3