تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

رشته روانشناسي

گرايش عمومي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي تاثير شاغل بودن بانوان بر ويژگيهاي رواني آنان در پرسشنامه SCL 90

دکتر مهرداد کلانتري

دکتر حسين مولوي

زهره لطيفي

77.7.28

1

هنجاريابي و بررسي اعتبار وروايي پرسشنامه شخصيتي آيزنک(EPQ) و اهميت آن در تمايز و پيش بيني عضـويت گروهـي دانـش آمـوزان 18-14 ساله عادي و مشکل دار شهرستان اردبيل

دکتر مختار ملک پور

دکتر حسين مولوي

مهريار ندرمحمدي مقدم

77.8.-

2

بررسي رابطه ميزان فشار رواني والدين كودكان عقب ماندة ذهني با شدت عقب ماندگي ، جنسيت وسن كودك ووضعيت اقتصادي وميزان تحصيلات والدين

دکتر حسين مولوي

دکتر مختار ملک پور

نيکي جديدي زاده

77.9.10

3

وابستگي واستقلال ميدان ادراكي در ورزشكاران ماهر ونيمه ماهر ودر مقايسه با افراد عادي

 دکتر حسين مولوي دکتر مهدي نمازي زاده

دکتر مهرداد کلانتري

زهره موسوي

77.9.24

4

بررسي رابطه بين ارزشها وسلامت روان در مقطع سني 18 تا 30 سال

دکتر حسين نائلي

دکتر پريرخ دادستان

منصوره نيکوگفتارعظيم

77.12.25

5

بررسي ميزان شيوع اختلالات تغذيه در دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز ورابطه آن با برخي متغيرهاي روانشناختي و جمعيت شناختي

دکتر حسين مولوي 

دکتر ابوالقاسم نوري

منصوره ذاکرنژاد

78.2.28

6

بررسي رابطه كانون كنترل با سازگاري زناشويي همسران شاغل در آموزش و پرورش (دبيران) شهرستان شيراز

دکتر حسين مولوي

دکتر ابوالقاسم نوري

محبوبه حسن شاهي

78.4.29

7

مقايسه ميزان فشار رواني و سازگاري زناشويي والدين كودكان عقب مانده ذهني تربيت پذير، معلول جسمي – حركتي و والدين كودكان عادي شهر اصفهان در گستره سني 15-7

دکتر حسين مولوي 

دکتر مختار ملک پور

محسن مسائلي

78.5.2

8

بررسي و مقايسه نيمرخ رواني مادران كودكان عقب مانده ذهني، مصروع و تالاسميك با مادران كودكان عادي

دکتر حسين مولوي

دکتر مختار ملک پور

سعيد ساماني

78.5.2

9

بررسي مقايسه اي ويژگيهاي شخصيتي پسران نوجوان (14 تا 18 سال) بزهكار و عادي در شهر اصفهان

دکتر حسين مولوي

دکتر ابوالقاسم نوري

کريم ابراهيمي نسب

78.5.3

10

بررسي رابطه بين نيمرخ رواني و متغيرهاي جامعه شناختي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

دکتر حسين مولوي

دکتر مهرداد کلانتري

عباس مرداني بلداجي

78.6.30

11

بررسي رابطة بين هويت و خلاقيت در ميان دانشجويان سال اول دانشگاه تبريز

دکتر حميد طاهرنشاط دوست

دکتر حسين نائلي

سوسن آقاسلطاني

78.6.30

12

رابطة بين درون گرايي – برون گرايي و منبع كنترل با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان تهران

دکتر حميد طاهرنشاط دوست

دکتر حسين نائلي

قاسم شمس

78.6.31

13

مقايسة وضعيت رواني اجتماعي دانشجويان مشروط و غير مشروط دانشگاه اصفهان

دکتر حسين مولوي

دکتر حميد طاهرنشاط دوست

محمد مسعود دياريان

78.9.16

14

تاثير روش آموزش چند حسي اورتون براختلال خواندن در دانش آموزان دوم و سوم ابتدايي

دکتر ابوالقاسم نوري

دکتر حسين مولوي

محمدرضا زربخش بحري

78.12.24

15

مقايسه نيمرخ رواني همسران جانبازا، مبتلا به PTSD باهمسران جانبازان غير مبتلا به PTSD در استان چهارمحال وبختيار ي با استفاده از پرسشنامة SCL-90-R

دکتر حسين مولوي

دکتر حميد طاهرنشاط دوست

ايرج مرداني بلداجي

79.2.20

16

بررسي و مقايسه حالات افسردگي ،اضطراب و خصومت دانش آموزان شاهد و غير شاهد18 – 14 ساله با توجه به ويژگيهاي دموگرافيك از قبيل سن ، شغل و تحصيلات مادردر شهرستان كرمانشاه

دکتر حميد طاهرنشاط دوست

دکتر مختار ملک پور

ژيلا خاني آباد

79.4.19

17

بررسي و مقايسه ميزان فشار رواني ( استرس)منابع فشار رواني و رابطه آنها با ويژگيهاي جمعيت شناختي معلمان مدارس ابتدايي عادي و استثنائي شهرستان اصفهان

دکتر حسين مولوي

دکتر مختار ملک پور

حسنعلي مشهدي

79.4.26

18

بررسي رابطه سبك شناختي استقلال – وابستگي ميداني و عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان در شهرستان ارسنجان

دکتر حسين مولوي

دکتر ابوالقاسم نوري

زهرا حسن شاهي

79.4.27

19

مقايسه رفتار آزاررساني – آزارپذيري در دانش آموزان ناشنوا و عادي مقطع راهنمايي شهر شيراز و بررسي برخي از عوامل شخصي و خانوادگي مؤثر در اين رفتار

دکتر حسين مولوي

دکتر مختار ملک پور

زليخا داريا

79.4.27

20

پژوهش تجربي پيرامون تاثير سر و صدا و بو،‌ بر حل مسأله در دانشجويان دانشگاه اصفهان

دکتر ابوالقاسم نوري

دکتر حميد طاهرنشاط دوست

حسن حکيمي

79.6.26

21

بررسي تقليد تاخيري ( يادآوري دراز مدت )در كودكان 21-14 ماهه

دکتر ابوالقاسم نوري

دکتر حسين مولوي

ايرج دراهکي

79.6.27

22

بررسي تاثير آموزش رفتاري والدين ودارو درماني بر ميزان علائم بيش فعالي كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه / بيش فعال

دکتر حميد طاهرنشاط دوست

دکتر مهرداد کلانتري

محمدباقر زارعي

79.6.27

23

بررسي رابطه بين منبع كنترل وخلاقيت ميان دانشجويان سال اول دانشگاه اصفهان

دکتر حميد طاهرنشاط دوست

دکتر حسين نائلي

مرضيه شرکت

79.6.28

24

هنجاريابي پرسشنامه 90 سوالي تشخيص وضعيت رواني – فرم تجديد نظر شده (SCL-90-R) در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان زرين شهر

دکتر ابوالقاسم نوري

دکتر حسين مولوي

سيد حسين سيدهاشمي

79.6.29

25

مقايسه ميزان پرخاشگري بين آزادگان و ساير رزمندگان ايراني

دکتر حسين مولوي

دکتر محمدباقر کجباف

حسين نبي زاده

80.6.16

26

بررسي تأثير آموزش شناختي بر منبع كنترل،انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه در شاهين شهر

دکتر حسين مولوي

دکتر ابوالقاسم نوري

اکبر طالب پور

80.6.24

27

بررسي رابطه بين سرسختي روان شناختي و روشهاي مقابله بااسترس در دانشجويان سال اول روزانه دانشگاه اصفهان

دکتر حميدطاهر نشاط دوست

دکتر حسين نائلي

عبدا.. فيضي

80.6.24

28

تأثير آموزش گروهي عزت نفس برخورد پنداري دانش آموزان شاهد و غير شاهد مقطع راهنمايي شهر اصفهان

دکتر حسين مولوي

دکتر مهرداد کلانتري

سيد عليرضا هاشمي فشارکي

80.6.27

29

بررسي رابطه بين نظام ارزشي و خلاقيت در دانشجويان سال اول دوره روزانه دانشگاه اصفهان

دکتر حميدطاهر نشاط دوست

دکتر حسين نائلي

فاطمه سميعي

80.6.27

30

مقايسه رشد اجتماعي وويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان فاقد پدر ( شاهد، ايتام معمولي ) با دانش آموزان داراي پدر در دبيرستانهاي شهركرد

دکتر ابوالقاسم نوري

دکتر حسين مولوي

داريوش ايزدفر

80.6.27

31

تاثير آموزش آرامسازي عضلاني در كاهش اضطراب مادران و عملكرد تحصيلي فرزندان در دوره ابتدائي

کورش نامداري

دکتر مختار ملک پور

اقدس رهگذر

80.9.27

32

بررسي تأثير آموزش گروهي اصلاح افكار خودكار منفي بر افزايش خود ابرازي فرزندان شاهد شهرستان تبريز

دکتر حسين مولوي

دکتر مختار ملک پور

افشين اسماعيل زاده

80.9.29

33

تأثير ايجاد تعهد، افزايش تدريجي تعهد و پسخوراند خبري بر ميزان صرفه جويي برق مشتركين خانگي شهر اصفهان

دکتر حسين مولوي

دکتر ابوالقاسم نوري

حميد گرگاني

80.12.21

34

بررسي رابطه بين هيجان خواهي و رضايت زناشويي خانواده هاي شهرستان اراك

دکتر حميدطاهر نشاط دوست

دکتر محمدباقر کجباف

قاسم خالوئي

81.4.9

35

بررسي رابطه بين فشار رواني مادر در دوران بارداري و پيامدهاي تولد در كودك

دکتر مينو موحدي

دکتر حسين مولوي

مژگان بنگر

81.4.26

36

بررسي تأثير شيوه آموزش خودآموزي بر عملكرد حل مسأله و ميزان توجه

دکتر مختار ملک پور

دکتر حسين مولوي

فروغ بختياري اسفندقه

81.5.5

37

هنجاريابي، بررسي روايي و پايايي پرسشنامه استرس شغلي و منابع آن در بين كاركنان شهر اصفهان

دکتر حسين مولوي

دکتر محمدباقر کجباف

علي ستوده

81.5.5

38

بررسي رابطه سبك شناختي استقلال وابستگي ميداني با خلاقيت در دانش‌آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان

دکتر حسين نائلي

دکتر حميدطاهر نشاط دوست

بيتا آگاهي

81.6.23

39

بررسي ميزان تأثير آموزش تبادلي راهبردهاي درك و فهم خواندن بر بهبودي درك مطلب دانش آموزان ضعيف پايه پنجم ابتدايي شهر ارسنجان

دکتر حسين مولوي

دکتر حميدطاهر نشاط دوست

صغرا برزگري

81.6.26

40

بررسي رابطه بين خلاقيت و شيوه هاي مقابله با استرس در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان

دکتر حميدطاهر نشاط دوست

دکتر حسين نائلي

مرضيه سلطاني امرآبادي

81.6.26

41

بررسي اثر بخشي اجتماع درمان‌مدار بر نيمرخ رواني سوء مصرف كنندگان مواد در اصفهان

دکتر سيد غفور موسوي

دکتر مهرداد کلانتري

سيد کمال صديقي

81.6.27

42

بررسي رابطة‌ بين ويژگيهاي شخصيتي مادر با انگيزش پيشرفت و تأثير آن بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دورة راهنمايي شهرستان اصفهان

دکتر حسين مولوي

دکتر ابوالقاسم نوري

سيد محسن عامري زاده

81.7.14

43

بررسي اثربخشي آموزش بازسازي شناختي بر كاهش ميزان درماندگي آموخته شده دانش‌آموزان پسر شهر همدان

دکتر حسين مولوي

دکتر مهرداد کلانتري

داود جعفري

81.10.15

44

بررسي مقايسه‌اي ويژگيهاي رواني ـ اجتماعي دانش‌آموزان پسر دبيرستاني شهري و عشايري شهرستان شيراز

دکتر حسين مولوي

دکتر مهرداد کلانتري

خسرو صالحوني

81.11.29

45

بررسي رابطه باورهاي انگيزشي و راهبرهاي يادگيري خود تنظيمي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستان شهر اصفهان

دکتر حسين مولوي

دکتر محمدباقر کجباف

عليرضا شيرازي تهراني

81.11.30

46

بررسي رابطه وزن هنگام تولد ورشد شناختي–اجتماعي كودكان 6-5 ساله

دکتر حسين مولوي

دکتر حسين نائلي

معصومه حقيقي

82.3.13

47

بررسي تأثير آموزش بازسازي شناختي، مسئله گشايي و گفتگوي شخصي هدايت شده بر كاهش افسردگي

دکتر حميدطاهر نشاط دوست

دکتر حسين نائلي

فريبا کوهيان

82.4.16

48

هنجاريابي پرسشنامة ويژگيهاي هوش عاطفي در بين دانشجويان و دانش‌آموزان دبيرستان شهر اصفهان

دکتر حسين مولوي

دکتر ابوالقاسم نوري

مرضيه ماراني

82.4.28

49

مقايسه ميزان تاثير بدرفتاري والدين در دوران کودکي براضطراب و افسردگي بيماران سرپائي مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهراصفهان و افراد عادي

کورش نامداري

 دکتر مختار ملک پور دکتر حسين مولوي

محسن لعلي دستجردي

82.6.24

50

بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در افراد عقب مانده ذهني در شهر اصفهان

دکتر حسين مولوي

دکتر مختار ملک پور

راضيه ايزدي

82.8.10

51

هنجاريابي عاطفه مثبت و منفي و اعتباريابي همزمان آن با مقياس سلامت ذهن و سرزندگي در دانشجويان دانشگاه اصفهان

دکتر حسين مولوي

دکتر حميدرضا عريضي

فرحناز ابوالقاسمي

82.10.27

52

تعيين و بررسي رابطه بين ويژگيهاي مركزي و پيراموني عشق و تعهد در بزرگسالان جوان متأهل در دانشگاه اصفهان

دکتر حسين مولوي

 دکتر ابوالقاسم نوري دکتر حميدرضا عريضي

شيرين تبعه امامي

82.12.25

53

بررسي اثر بخشي درمان شناختي-رفتاري و آموزش آرامسازي بر كاهش گرايش به مصرف سيگار در دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

دکتر مختار ملک پور

دکتر حسين مولوي

همداد آرانپور

82.12.26

54

بررسي نگهداري توجه و عملكردهاي اجرايي در بيماران اسکيزوفرنياي پارانوييد، آشفته و افراد بهنجار

دکتر حميدطاهر نشاط دوست دکتر حسين مولوي

دکتر مختار ملک پور

مريم قرباني

83.4.30

55

بررسي رابطه گرايش به روان گسستگي، استقلال- وابستگي ميداني و خلاقيت (تداعي لغات) در دانشجويان روزانه دانشگاه اصفهان

دکتر حسين مولوي دکتر عبدالرضا فروغي

دکتر محمدباقر کجباف

مجتبي خليلي

83.6.15

56

بررسي رابطه خشنوري شغلي، استرس شغلي،جهت گيري هاي کاري و درگيري به کار با سبک هاي دلبستگي بزرگسالي در بين پرستاران بيمارستانهاي دولتي شهر اصفهان

دکتر حسين مولوي دکتر عبدالرضا فروغي مبارکه

دکتر ابوالقاسم نوري دکتر حميدرضا عريضي

اسحاق رحيميان بوگر

83.7.1

57

هنجار يابي ، پايايي و روائي مقياس خوش بيني در شهر اصفهان

دکتر حميدرضا عريضي

دکتر محمدباقر کجباف

مهدي خدابخشي

83.11.17

58

بررسي رابطه بين نيازهاي شخصيتي، ارزشها و رغبتهاي شغلي با تکيه گاههاي مسير شغلي در کارکنان بخشهاي اداري، مهندسي و اجراي طرحهاي شرکت ملي گاز ايران دکتر ابوالقاسم نوري دکتر حسين مولوي دکتر مختار ملک پور لاله صادقي 84.2.3 59
هنجاريابي و اعتبار يابي مقياس هاي همدلي و رفتار مدني- سازماني دکتر حميدرضا عريضي دکتر ابوالقاسم نوري مسعودزرشقايي 84.4.1 60
بررسي رابطه بين ادراك سروصدا با عواطف ، سرزندگي و فشار رواني در كاركنان مشاغل اداري و صنعتي مجتمع فولاد مباركه دکتر ابوالقاسم نوري دکتر حميدرضا عريضي فاطمه شوشتري 84.7.28 61
بررسي تحولي رابطه شناخت اجتماعي با درک مفهوم دروغ در کودکان مقاطع مهدکودکي، پيش دبستاني و کلاس دوم مدارس ابتدايي شهر اصفهان دکتر حسين مولوي دکتر شعله اميري سمانه اسعدي 84.7.30 62
بررسي رابطه بين شادكامي با سرزندگي، جزميت- انعطاف پذيري و ويژگي هاي جمعيت شناختي در مردم شهر اصفهان دکتر احمد يارمحمديان دکتر حسين مولوي امير کشاورز 84.12.22 63
بررسي رابـطه ي بين لذت جسماني و هيجان طلبي با سلامت ذهن دانشجويان دانشگاه اصفهان دکتر حميدطاهر نشاط دوست دکتر مختار ملک پور محمد سلطاني زاده 84.12.24 64
بررسي رابطه بين متعلقات مهم، نظام ارزشي و نگرشهاي خريد كردن دانشجويان دانشگاه اصفهان دکتر حميدرضا عريضي دکتر ابوالقاسم نوري مليحه سادات کاظمي 85.4.24 65
بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي با مهارت هاي اجتماعي دانش آموزشان دوره پيش دانشگاهي شهر يزد دکتر حميدطاهر نشاط دوست دکتر ابوالقاسم نوري محبوبه وفائيان 85.6.20 66
بررسي وجود سوگيري به نفع خود، در پيش بيني موفقيت ازدواج با توجه به ويژگي هاي جور/ ناجور و قضاوت خوشبينانه، در دانشجويان دانشگاه اصفهان دکتر ابوالقاسم نوري دکتر حميدرضا عريضي مهرنوش فرودستان 85.7.29 67
اثر بخشي آموزش برنامه مداخله تركيبي شناختي رفتاري و مهارتهاي زندگي بر كاهش استرس دانش آموزان تيز هوش دبيرستان شهر تهران دکتر حسين مولوي دکتر مختار ملک پور اسماء حيدري 85.7.29 68
بررسي تاثير تئاتردرماني بر کاهش افسردگي و اضطراب جانبازان 70 % به بالا در شهر اصفهان دکتر حسين مولوي رضا ارحام صدر دکتر محمدباقر کجباف آرميتا نوئين 86.2.15 69
نقش عوامل عاطفي و شناختي در رفتار ضد توليد کارکنان در يک شرکت صنعتي دکتر حميدرضا عريضي دکتر ابوالقاسم نوري پرويز صباحي 86.4.5 70
بررسي رابطه فردگرايي اقتصادي و گرايش اجتماعي با تغيير وضعيت اقتصادي شركت-كنندگان نهمين انتخابات رياست جمهوري ايران در اصفهان دکتر صمد کلانتري دکتر مهرداد کلانتري دکتر حميدرضا عريضي دکتر مختار ملک پور فاطمه رحيمي 86.4.31 71
تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر افزايش مهارت هاي اجتماعي و بهبود روابط با همگنان دركودكان پسر مبتلا به اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي مقطع ابتدائي دکتر حميدطاهر نشاط دوست دکتر مژگان کاراحمدي دکتر مهرداد کلانتري دکتر شعله اميري سيده راضيه طبائيان 86.6.10 72
اثربخشي آموزش دقت بر توانائي ديكته نويسي دانش آموزان دورة ابتدائي داراي اختلال يادگيري در شهر اصفهان دکتر حميدرضا عريضي دکتر مهرداد کلانتري دکتر مختار ملک پور دکتر احمد يارمحمديان اسماعيل هونجاني 86.6.21 73
رابطه بين ادراك سر و صدا و رضايت شغلي با ناهنجاريهاي رفتاري کارکنان در محيط كار شرکت ذوب آهن اصفهان دکتر حميدرضا عريضي دکتر ابوالقاسم نوري هادي براتي 86.6.27 74
رابطه سطوح تحول اخلاقي و رويکردها به عدالت اجتماعي در ميان دانش آموزان متوسطه و دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد شهر اصفهان دکتر ابوالقاسم نوري دکتر حميدرضا عريضي دکتر شعله اميري علي قربان زاده 86.7.30 75
رابطه هوش هيجاني، منبع کنترل و متغيرهاي جمعيت شناختي با ميزان بي ثباتي ازدواج در زوجين شهر اصفهان دکتر شعله اميري دکتر ابوالقاسم نوري دکتر حسين مولوي آرش جهانزاد 86.7.30 76
اثربخشي آموزش نگرش مذهبي برسلامت روان دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان دکتر حسين مولوي دکتر محمدباقر کجباف حفيظ اله رئيس پور 86.9.28 77
بررسي تأثير آموزش رفتاري- ارتباطي بر تعارضات زناشويي زوجين مراجعه‌كننده به مركز مشاوره‌ نيروي انتظامي استان يزد دکتر حميدرضا عريضي دکتر مريم فاتحي زاده دکتر مختار ملک پور مهناز رعيت رکن آبادي 87.2.11 78
بررسي اثربخشي آموزش شيوه حل مسأله گروهي بر مهارت­هاي اجتماعي دانش‌آموزان آسيب ديده بينايي مركز ابابصير اصفهان دکتر حسين مولوي دکتر مختار ملک پور زهرا خوشكام 87.4.10 79
رابطه بين عملكرد خانواده و پايگاه هويت دانش ‌آموزان دختر دوره دبيرستان شهر اصفهان دکتر حسين مولوي دكتر احمد يارمحمديان صديقه مرجان فرزانه خو 87.6.27 80
بررسي اثربخشي اميددرماني گروهي بر افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان دکتر حسين مولوي دکتر محمدباقر کجباف زهره علاءالديني 87.6.27 81
رابطه‌ي سازه‌هاي پنج عاملي شخصيت با تعهد سازماني در معلمان مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي شهر اسلام‌آباد غرب دکتر ابوالقاسم نوري دکتر حميدرضا عريضي عزيز پروين 87.7.30 82
رابطه‌ي پنج عامل بزرگ شخصيت و سبک رهبري با بهره‌وري خدمات آموزشي مديران مدارس راهنمايي و دبيرستان هاي شهرستان اسلام آباد غرب دکتر حميدرضا عريضي دکتر ابوالقاسم نوري زيدان محمدي 87.7.30 83

 

رشته روانشناسي

گرايش باليني

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي اثربخشي روش حل مسئله در كاهش علائم اختلال كمبود توجه / بيش فعالي كودكان دبستاني پسر پايه پنجم شهر ايلام

دکتر مهرداد کلانتري

دکتر حميدطاهر نشاط دوست

علي پاشا سلطاني

81.6.27

1

هنجاريابي آزمون چند محوري ميلون /3 در شهر اصفهان

کورش نامداري

دکتر حسين مولوي

علي اکبر شريفي

81.6.31

2

ارزيابي پايايي و روايي فهرست علائم ضربة رواني (Tscc-A) در گروه كودكان آزار ديده (فراري)و مقايسه با كودكان آزار نديده (عادي)

دکتر پروانه محمدخاني

دکتر مهرداد کلانتري

منير رادمند

82.2.9

3

بررسي اثربخشي آموزش شناختي–رفتاري بر رضايت زناشوئي زوجين شهركرد

دکتر حسين مولوي

دکتر مختار ملک پور

رضوان فرقاني

82.3.13

4

بررسي اثربخشي گروه درماني با ساختار و آموزش خانواده دركاهش ميزان عود در معتادان خودمعرف به مركز بازتواني اعتياد شهر اصفهان

دکتر حسين مولوي

دکتر حميدطاهر نشاط دوست

حسينعلي مهرابي کوشکي

82.4.15

5

بررسي اثربخشي روش مواجهه و بازداري از پاسخ به شيوه فردي و گروهي در كاهش علايم مبتلايان اختلال وسواس فكري - عملي

دکتر محمدرضا عابدي

دکتر حسين مولوي

زهرا مکملي

82.4.15

6

بررسي رابطه بين عملكرد خانواده با سرسختي روانشناختي دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 82ـ81

کورش نامداري

دکتر حميدرضا عريضي

خليل شريفي

82.5.21

7

بررسي نقش برانگيختگي هيجاني در سوگيري توجه و حافظة بيماران وسواس فكري-عملي

 دکتر حسين مولوي دکتر حميدطاهر نشاط دوست

دکتر حسين نائلي

حجت اله فراهاني

82.6.22

8

مقايسه ميزان اثربخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس و دارو درماني در درمان بيماران مبتلا به سردردهاي تنشي مزمن اردبيل

 دکتر حسين مولوي دکتر پرويز مولوي

دکتر مختار ملک پور

اکبر عطادخت

82.7.12

9

بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي– مذهبي برنيمرخ رواني معلولين جسمي زن شهر اصفهان

دکتر حسين مولوي

 دکتر مهرداد کلانتري دکتر حميدطاهر نشاط دوست

اعظم مرادي

82.8.3

10

بررسي روايي تشخيص آزمون رورشاخ در گروههاي بيماريان افسرده، مضطرب (فراگير)، وسواسي_جبري و گروه عادي

کوروش نامداري

دکتر حسين مولوي

زهره رنجبرکهن

82.12.25

11

بررسي اثربخشي شناخت درماني بك و روان درماني بين فردي دردرمان اختلال افسرده خويي

دکتر محمدرضا عابدي

دکتر حميدطاهر نشاط دوست

محسن پهلوان

83.4.8

12

مقايسة تداعي لغات دور از ذهن، تفكر شهودي و گرايش به روان پريشي در بيماران تحت درمان اسكيزوفرنيا و افراد عادي شهر اصفهان

دکتر حميدطاهر نشاط دوست کوروش نامداري

دکتر حسين مولوي

الهام فروزنده

83.7.12

13

بررسي تاثير رفتار درماني گروهي بر علايم هراس اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان

دکتر حسين مولوي دکتر حميدطاهر نشاط دوست

دکتر مهرداد کلانتري

فاطمه برزگر

83.11.5

14

بررسي سوگيري هاي حافظه ي آشكار و نهان درافسردگي و اضطراب اجتماعي

دکتر حميدطاهر نشاط دوست

دکتر حميدرضا عريضي

پگاه مهرطلب

83.11.27

15

تاثير بازيهاي آموزشي تمركز فكر بر كاهش شدت علائم اختلال كمبود توجه همراه با بيش فعالي دکتر حميدطاهر نشاط دوست دکتر احمد يارمحمديان دکتر مهرداد کلانتري مريم السادات رضازاده 83.12.16 16

تأثير روش مواجهه وجلوگيري از پاسخ به شيوة خوددرماني در كاهش نشانه هاي اختلال وسواس ـ اجبار

دکتر حسين مولوي دکتر محمدرضا عابدي

دکتر حميدطاهر نشاط دوست

مهدي اصفهاني

83.12.19

17

بررسي اثربخشي آموزش گروهي حل مسئله بر ميزان سازگار اجتماعي بيماران زن مبتلا به اختلال خلقي دو قطبي دکتر مختار ملک پور دکتر شعله اميري دکتر احمد يارمحمديان سارا حجاري 84.1.27

18

هنجاريابي، پايائي و روائي مقياس سنجش مانياي يانگ

دکتر مجيد برکتين دکتر محسن معروفي

دکتر حسين مولوي

ماهگل توکلي دارگاني

84.4.29

19

مقايسه ميزان بينش شناختي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا، اسكيزوافكتيو، افسردگي عمده با سيمايه روانپريشي، افسردگي عمده بدون سيمايه روانپريشي بستري و گروه بهنجار

دکتر مهرداد کلانتري دکتر سيروس صادقي

دکتر حميدرضا عريضي

رحيم يوسفي

84.6.16

20
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي بانوان و آموزش غيرحضوري همسران آنها به شيوه شناختي- رفتاري بر رضايت زناشويي زوجين دکتر مهرداد کلانتري دکتر حميدطاهر نشاط دوست زهرا طغياني 84.6.23 21
بررسي اثر بخشي رويکرد زوج درماني تغيير سبک زندگي بر رضايت زناشويي زوجين ساکن شهر اصفهان دکتر حسين مولوي دکتر حميدطاهر نشاط دوست مسعود قربانعلي پور 84.6.24 22
بررسي اثربخشي درمان شناختي - رفتاري به شيوه گروهي بر افسردگي بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس (ام . اس) دکتر حسين مولوي دکتر حميدطاهر نشاط دوست ستاره مختاري 84.7.3 23
اثربخشي آموزش گروهي خودكارآمدي بر ميزان خودكارآمدي در موقعيت‌هاي اجتماعي وهراس اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان دکتر حسين مولوي دکتر حميدطاهر نشاط دوست دکتر محمدباقر کجباف فاطمه غلامي رناني 84.7.13 24
تاثير آموزش هاي شناختي- رفتاري و شناختي- رفتاري مذهبي بر كاهش اضطراب دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان هاي شهر تهران دکتر حسين مولوي دکتر محمدباقر کجباف ليدا وحيدي مطلق 84.7.24 25
تاثير گروه درماني شناختي- انسانگرايي بر افسردگي و هدف در زندگي دانشجويان افسرده دختر دانشگاه اصفهان دکتر حسين مولوي عباس شفتي دکتر مهرداد کلانتري مونا چراغي 84.7.30 26
تأثيرآموزش روش ذهن اگاهي بر ميزان علائم اختلال وسواس-اجباردر زنان شهر اصفهان دکتر حسين مولوي دکتر حميدطاهر نشاط دوست ايلناز سجاديان 85.6.19 27
اثربخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران عروق كرونري قلب شهر اصفهان دکتر حسين مولوي دکتر حميدطاهر نشاط دوست سحر اکبري پور 85.7.29 28
بررسي تأثير آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان دکتر حميدطاهر نشاط دوست دکتر حسين مولوي فريماه انصاري 85.7.30 29
بررسي اثر بخشي گروه درماني به شيوه‌ي تحليل تبادلي بر رضايت زناشويي زوج هاي شهراصفهان دکتر حسين مولوي دکتر مهرداد کلانتري هاجر ترکان 85.7.30 30
بررسي اثربخشي درمان شناختي –رفتاري گروهي بركاهش احتمال بازگشت در زندانيان وابسته به ترياك زندان گرگان دکتر حسين مولوي دکتر مهرداد کلانتري مهرداد رسولي 85.8.6 31
بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر ميزان اختلالات جنسي زنان دکتر حسين مولوي دکتر محمدباقر کجباف معصومه ذوالفقاري 85.12.23 32
بررسي تأثير گروه درماني به روش تحليل رفتار متقابل بر بحران هويت نوجوانان شهر قم دکتر حسين مولوي دکتر شعله اميري جواد نجم آبادي زاده 85.12.23 33
بررسي اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري بر عملكرد حل مسئله رياضي دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال در رياضيات پايه‌ پنجم ابتدايي شهر يزد دکتر حسين مولوي دکتر شعله اميري منيره رئيسي يزدي 86.7.30 34
اثر بخشي آموزش ذهن آگاهي بر كاهش نشخوارفكري دانشجويان افسرده دانشگاه اصفهان دکتر حسين مولوي دکتر محمدرضا عابدي دکتر محمدباقر کجباف حسن آذرگون 86.7.30 35
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي براسترس و شيوه هاي مقابله با استرس نوجوانان مراكز شبه خانواده دکتر حميدرضا عريضي دکتر مختار ملک پور الهام رضايي 86.10.1 36
بررسي تأثير درمان رفتاري- فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و افسردگي در جانبازان جنگ عراق عليه ايران دکتر فاطمه بهرامي دکتر حميدطاهر نشاط دوست دکتر حسين مولوي عيسي بخت آور 86.10.25 37
تأثير آموزش شناختي رفتاري، بر ميزان خصومت و پرخاشگري زندانيان محکوم به شرارت و ايراد ضرب و جرح در زندان اصفهان دکتر مهرداد کلانتري دکتر حسين مولوي ابوالقاسم کمالي 86.11.20 38
اثربخشي درمان شناختي-رفتاري مادران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار بر ميزان مشكلات رفتاري كودكان آنها دکتر حسين مولوي دکتر شهلا آکوچکيان دکتر حميدطاهر نشاط دوست دکتر شعله اميري زهرا صرامي 86.11.28 39
بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حافظه در بهبود حافظه بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس (ام.اس) دکتر حسين مولوي دکتر کريم عسکري دکتر حميدطاهر نشاط دوست مريم واعظي 86.12.15 40
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش علائم اختلال سلوك دانش‌آموزان پسر راهنمايي شهر اصفهان دکتر حسين مولوي دکتر حميدطاهر نشاط دوست پريسا چيتي 86.12.15 41
بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي و آموزش اسنادي بردرك مطلب خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر اصفهان دکتر حسين مولوي دکتر شعله اميري مرضيه دهقاني فيروزآبادي 86.12.19 42
اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامت بيماران مبتلا به نشانگان روده تحريك پذير دکتر حسين مولوي دکتر مجيد طالبي دکتر مهرداد کلانتري سيد عباس حقايق 86.12.20 43
اثر بخشي خانواده درماني شناختي ـ رفتاري بر مشكلات رفتاري كودكان خانواده‌هاي در معرض طلاق شهرستان زرند كرمان دکتر حميدرضا عريضي دکتر شعله اميري دکتر محمدباقر کجباف رخساره كهنوجي 86.12.20 44
تاثير بازي درماني شناختي رفتاري بر علايم افسردگي کودکان مقطع دبستان شهرستان اصفهان: مطالعه موردي دکتر مختار ملک پور دکتر حسين مولوي زهرا عباسيان 87.4.22 45
بررسي اثر بخشي گروه‌درماني شناختي- رفتاري بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع مقاوم به داروي شهر اصفهان دکتر حسين مولوي دكتر محمدرضا نجفي دکتر مهرداد کلانتري مريم صالح زاده ابرقوئي 87.6.25 46
مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري، مذهبي و گروه درماني شناختي-رفتاري كلاسيك بر روابط و رضايت زناشويي بانوان دكتر سيد كاظم رسول زاده طباطبايي دکتر حميدطاهر نشاط دوست دکتر مهرداد کلانتري سميه زادهوش 87.7.17 47
تأثير درمان شناختي- رفتاري و خانواده‌درماني بر افسردگي نوجوانان كرمانشاه دکتر محمدباقر کجباف دکتر حسين مولوي دکتر حميدطاهر نشاط دوست مسعود پايدار 87.7.29 48
مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري و دارو درماني بر علائم ميگرن مزمن بيماران سرپائي زن اصفهان دكتر محمدرضا نجفي دکتر حميدرضا عريضي دکتر مهرداد کلانتري هاجر خدارحمي بياتياني 87.7.29 49
مقايسه نوروپيسكولوژي بيماران اسكيزوفرنيك و دوقطبي و افـراد عـادي براساس آزمون هاي استروپ و بنتون دکتر مهرداد کلانتري دكتر غلامرضا باراني دکتر حسين مولوي دكتر كريم عسگري علي سليماني 87.10.30 50
اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري مديريت استرس بر کيفيت زندگي و ريزش موي بيماران آلوپسي آرئاتا در مرکز تحقيقات پوست و سالک اصفهان دکتر حسين مولوي دكتر محمدعلي نيلفروش زاده دکتر حميدطاهر نشاط دوست فهيمه دهقاني 87.12.7 51
اثربخشي درمان شناختي رفتاري به شيوه ي گروهي بر افسردگي و کيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به کمردرد مزمن دکتر حسين مولوي دكتر محمدرضا نجفي دکتر حميدطاهر نشاط دوست دكتر كريم عسگري نجمه وكيلي زارچ 87.12.7 52
اثر بخشي درمان شناختي رفتاري مديريت استرس به شيوه گروهي بر اضطراب، افسردگي، کيفيت زندگي و ميزان نشانه هاي بيماران زن مبتلا به آسم شهر اصفهان دکتر حسين مولوي دكتر بابك امرا دکتر حميدطاهر نشاط دوست فاطمه رضايي 87.12.10 53
اثربخشي بازآموزي سبک اسنادي بر رضايت زناشويي و هوش هيجاني زوجين دکتر حسين مولوي دکتر حميدطاهر نشاط دوست مرضيه السادات قريشيان 88.2.14 54
بررسي اثربخشي آموزش گروهي حل مسئله بر ميزان شادكامي، رضايت زناشويي و بهبود كيفيت زندگي زنان متأهل 35-25 ساله شهرستان سقز دکتر حسين مولوي دكتر كريم عسگري سروه محمدزاده 88.3.13 55

 

رشته روانشناسي كودكان استثنائي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

مقايسه استفاده ازيک دست و دو دست و تأثير برتري جانبي در سرعت بريل خواني دانش آموزان نابينا پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي دکتر حسين مولوي دکتر مختار ملک پور دکتر شعله اميري ام البنين رودباري 87.4.15 1
مقايسه اثربخشي روشهاي چند حسي فرنالد و اورتون بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان دکتر حسين مولوي دکتر شعله اميري دکتر محمدباقر کجباف مريم زيني وند 87.4.17 2
تأثير روش يکپارچگي حسي و آموزش مهارت هاي ادراکي-حرکتي بر مشکلات حرکتي کودکان نارساخوان پايه هاي اول تا سوم مقطع ابتدايي شهراصفهان دکتر حسين مولوي دکتر مختار ملک پور نوشين اسدي دوست 87.7.24 3
بررسي اثر بخشي روش آموزش پاسخهاي محوري با استفاده از همسالان بر تعاملات اجتماعي و ارتباط کلامي کودکان اتيستيکي مقطع پيش دبستاني شهر اصفهان دکتر حسين مولوي دکتر شعله اميري دکتر مختار ملک پور سميه آهنگران مقدم 87.9.26 4
مقايسه سبكهاي دلبستگي در جوانان داراي نقايص بينايي، شنوايي، عقب‌مانده‌ي ذهني مرزي، تيزهوش و عادي شهر اصفهان دکتر حسين مولوي دکتر شعله اميري دکتر مختار ملک پور فرزانه مومني 87.10.3 5
بررسي اثربخشي آموزش والدين بر ميزان علائم نافرماني در کودکان داراي علائم اختلال نافرماني مقابله‌اي دکتر حسين مولوي دکتر شعله اميري مريم محمدي 87.12.4 6
مقايسه همبستگي بين زبان بياني و دريافتي در دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي مقطع ابتدايي شهر اصفهان دکتر محمدباقر کجباف دکتر شعله اميري مليحه پيروز 87.12.5 7
اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سازگاري اجتماعي و عزت نفس دانش آموزان پسرعقب مانده ذهني مقطع دبيرستان شهر اصفهان دکتر حسين مولوي دکتر مختار ملک پور مسلم رخ فرد 88.2.30 8
مقايسه تاثير روش هاي آموزش فرايند و آموزش تكليف – فرايند بر عملكرد املانويسي در دانش آموزان پايه‌هاي سوم و چهارم مقطع ابتدايي شهر مباركه دکتر شعله اميري دکتر محمدباقر کجباف دکتر حسين مولوي زهرا درخاني 88.4.24 9

 

رشته روانشناسي صنعتي سازماني

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

رابطه مشاركت در تصميم گيري و اعتماد با رفتار مدني سازماني، هويت و عدالت سازماني در مجتمع فولاد مباركه اصفهان دکتر حسين سماواتيان دكتر ابوالقاسم نوري دکتر حميدرضا عريضي آرزو اشجع 87.8.19 1
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شغلي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي كاركنان پتروشيمي اصفهان دكتر ابوالقاسم نوري دکتر حميدرضا عريضي نجمه اميدي ارجنكي 87.8.21 2
رابطه بين متغيرهاي پيشايند (عدالت سازماني و جو سازماني) و وجدان کاري با عملکرد شغلي در کارکنان شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان دكتر ابوالقاسم نوري دکتر حميدرضا عريضي هاجر براتي احمدآبادي 87.8.21 3
اثر (رابطه) تقاضاها و كنترل شغلي در طراحي شغل بر فشار رواني در شغل و سلامت ذهن كاركنان شرکت پتروشيمي اصفهان دكتر ابوالقاسم نوري دکتر حميدرضا عريضي دکتر حسين مولوي سحر جهانبخش گنجه 87.8.22 4
رابطه شخصيت پويا با نيات كارآفريني و موفقيت كارراهه در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دکتر حسين مولوي دكتر ابوالقاسم نوري فهيمه زارعي شمس آبادي 87.9.5 5
بررسي رابطة جوّ سازماني موجود و مطلوب با انواع تعهد سازماني و خشنودي شغلي به منظور ارائه الگو در كاركنان سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان دکتر حسين سماواتيان دكتر ابوالقاسم نوري الهه احمدي 87.9.12 6
تأثير آموزش مهارت هاي ادراكي سرپرستان شيفت بر افزايش رضايت و عملكرد شغلي زيردستان آنان در شركت فولاد مباركه اصفهان دكتر ايرج سلطاني دکتر حسين سماواتيان دكتر ابوالقاسم نوري منيرالسادات ذاكرفرد 88.4.14 7

 

< 1 2 3 >