تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

رشته برنامه ريزي آموزشي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

تاثيرعوامل فرهنگي در برنامه ريزي درسي

 دکتر سيد احمد احمدي دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر قربانعلي سليمي

ابراهيم بهجتي نجف آبادي

69.6.31

1

تحليل برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت معلمان و ارائه پيشنهادات براي بهبود کيفي

دکتر سيد احمد احمدي

دکتر قربانعلي سليمي

شهناز نجفي

69.7.2

2

بررسي‌ عوامل‌ موثر در بهبود ارائه‌ دروس‌ وابسته‌ به‌ معارف‌ اسلامي‌ در دانشگاه

 دکتر احمدعلي فروغي ابري دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

سيد حميدرضا علوي

69.8.2

3

بررسي‌ نظرات‌ دانشجويان‌ تربيت‌ دبير راجع‌ به‌ علل‌ و عواملي‌ كه‌ باعث‌ كم‌ توجيهي‌و بي‌علاقگي‌ آنها به‌ فراگيري‌ دروس‌ تربيتي‌ مي‌شود

 دکتر حسن افشاري دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

دکتر احمدعلي فروغي ابري

ابراهيم صالحي

69.9.12

4

بررسي‌ عوامل‌ افزايش‌ كيفيت‌ آموزشي‌ در دانشگاه‌اصفهان‌ و پيشنهاداتي‌ براي‌ بهبود آن‌

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سيد احمد احمدي

سارا پاکاريان

69.12.4

5

بررسي‌ عوامل‌ موثر در افت‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ متوسطه‌ نظري‌ شهر كرمان‌از ديدگاه‌ دبيران‌ و دانش‌آموزان‌ و مردودين

 دکتر حسن افشاري دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

دکتر احمدعلي فروغي ابري

محبوبه علوفي

69.12.7

6

بررسي‌ نظرات‌ دبيران‌ دبيرستانهاي‌ اصفهان‌ در باره‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ آموزشي‌از دبيران‌ به‌ منظور ارائه‌ يك‌ راهبرد مناسب‌ و علمي‌در روند ارزشيابي آموزشي کشور

 دکتر احمدعلي فروغي ابري دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

سکينه شاهي

70.4.29

7

بررسي‌ نرخ‌ رشد جمعيت‌ دانشجوئي‌ و ظرفيت‌ كالبدي‌ و آينده‌نگري‌ آن‌به‌ منظور برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ اصولي‌ در دانشگاه‌ اصفهان‌

دکتر سعيد رجائي پور

دکتر احمدعلي فروغي ابري

محمدحسين يارمحمديان

70.6.25

8

بررسي‌ علل‌ رجعت‌ به‌ بيسوادي‌ از نظر نوسودان‌ استان‌ كردستان‌

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر حسن افشاري

نعمت الله عزيزي

70.6.30

9

پژوهشي‌ پيرامون‌ علل‌ عدم‌ استقبال‌ روستائيان‌ از دوره‌هاي‌ آموزشي‌ نهضت ‌سوادآموزي‌ در استان‌ اصفهان‌

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر حسن افشاري

يدالله مهرعلي زاده

70.6.31

10

بررسي‌ روند گذشته‌ و چشم‌انداز آينده‌ عرضه‌ و تقاضاي‌ فضاي‌ آموزشي‌به‌ منظور برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ در محدوده‌ شهر اصفهان‌

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

دکتر احمدعلي فروغي ابري

محمدرضا کرامتي

70.9.30

11

بررسي سيستمهاي برنامه ريزي آموزشي متمرکز و غير متمرکز از ديدگاه مديران مدارس آموزش فني و حرفه اي کشور‌

دکتر سعيد رجائي پور

دکتر حسن افشاري

محمد قهرماني

70.10.10

12

بررسي‌ انگيزه‌هاي‌ پيشرفت‌ و موفقيت‌ تحصيلي‌ در دانشجويان‌ موفق‌ دانشگاه‌ اصفهان‌ به‌ منظور بهبود برنامه‌هاي‌ آموزش‌ عالي

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

دکتر سيد احمد احمدي

عباس معدن دار آرائي

70.10.14

13

بررسي‌ عوامل‌ افزايش‌ رضايت‌ شغلي‌ اساتيد دانشگاه‌ اصفهان‌ و ارائه‌ پيشنهاداتي‌ براي‌ بالابردن‌ كارآئي‌

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سيد احمد احمدي

مريم شفيعي سروستاني

70.10.17

14

بررسي‌ نحوه‌ كاربرد وسائل‌ كمك‌ آموزشي‌ در دبيرستانهاي‌ شهر اصفهان‌ و نظرخواهي‌از دبيران‌ در رابطه‌ با چگونگي‌ استفاده‌ موثر از وسايل‌كمك‌ آموزشي‌ در جريان‌ آموزش‌

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر سعيد رجائي پور

پروين عباسي

70.11.15

15

بررسي‌ عوامل‌ موثر بر فشارهاي‌ شغلي‌ اساتيد دانشگاه‌اصفهان‌

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

دکتر قربانعلي سليمي

سعيد بهشتي

70.11.20

16

بررسي‌ كمي‌ نيروي‌ انساني‌ آموزشي‌ در مقطع‌ آموزش‌ ابتدائي‌ استان‌ اصفهان‌ و برآورد دورنماي‌ وضعيت‌ آينده‌ آن‌ به‌ منظور رفع‌ ناهماهنگي‌هاي‌اتلاف‌زادر نظام‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌اصفهان‌

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سعيد رجائي پور

محمدحسين نصيري

70.11.28

17

بررسي‌ مشكلات‌ تحقيق‌ در رشته‌هاي‌ علوم‌ انساني‌ ازديدگاه‌ اساتيد دانشكده‌هاي‌ علوم‌انساني‌ دانشگاه‌ اصفهان‌

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سيد احمد احمدي

عباس صادقي

70.12.4

18

بررسي‌ راههاي‌ متناسب‌ سازي‌ برنامه‌ سوادآموزان‌ بانيازها و شرايط‌ سوادآموزان‌

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سيد احمد احمدي

لطفعلي عابدي دهقي

70.12.4

19

بررسي‌ عوامل‌ موثر در جذب‌ هنرجويان‌ پسر به‌ آموزشهاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ در شهراصفهان‌ (از ديدگاه‌ هنرجويان‌)

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

منوچهر گودرزي

70.12.18

20

بررسي‌ تحليلي‌ اوضاع‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌،اموزشي‌ استان‌ بوشهر جهت‌ ايجاد موسسه‌ آموزشي‌ عالي‌ مورد نياز با استفاده‌ از مدلهاي‌ برنامه‌ريزي‌ متناسب‌

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

دکتر سعيد رجائي پور

نسرين نورشاهي

71.3.-

21

بررسي‌ تاثير كلاسهاي‌ جبراني‌ بر ارتقاء تحصيلي‌ و آموزش‌دانش‌آموزان‌ پسر مدارس‌ شهر اصفهان‌

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

احمد کلاهدوزي

71.3.18

22

بررسي‌ مقايسه‌اي‌ نظرات‌ اعضاء هيات‌ علمي‌ دانشگاههاي‌ اصفهان‌ و صنعتي‌ اصفهان‌ پيرامون‌ عوامل‌ موثر در كيفيت‌ آموزشي‌ دانشگاه‌

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر حسن افشاري

محمدرضا نيلي احمدآبادي

71.4.24

23

بررسي‌ تحليلي‌ آموزشهاي‌ ضمن‌ خدمت‌ دبيران‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ تهران‌ در دهه‌ 70ـ1360 به‌ منظور ارائه‌ الگوي‌ موثر برنامه‌ريزي‌ (با توجه‌ به‌ نظرات‌ شركت‌كنندگان‌دوره‌هاي‌ جاري‌ و مدلهاي‌ علمي‌ مطلوب‌)

دکتر حسين مولوي

دکتر سعيد رجائي پور

تقي عليقلي زاده

71.7.28

24

بررسي کارآئي ظاهري و واقعي آموزش ابتدائي استان اصفهان در طي دوره 66-71 جهت برآورد روند آينده

-

دکتر احمدعلي فروغي ابري

حسن آجودانيان

72.-.-

25

بررسي مقايسه اي وضعيت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمائي که معلمين آنها مامور به تحصيل هستند با دانش آموزاني که معلمين تمام وقت دارند

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

دکتر سيد احمد احمدي

سيد مهدي ميرهادي

72.-.-

26

بررسي نظرات دانشجويان علوم تربيتي و تربيت تدبير دانشگاه اصفهان در زمينه شيوه هاي ارزشيابي از آموخته هاي آنان

-

دکتر سيد احمد احمدي

فرزانه نيک نژادي

72.-.-

27

عوامل موثر در افزايش رغبت دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهر اصفهان نسبت به برنامه هاي امورتربيتي به منظور بهينه سازي برنامه ريزيهاي تربيتي مدارس

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر سعيد رجائي پور

مهدي سبحاني نژاد

72.-.-

28

بررسي نظرات معلمين مقطع ابتدائي شهرستان بيرجنددرباره سودمندي روشهاي فعال و غيرفعال آموزشي

دکتر سعيد رجائي پور

دکتر احمدعلي فروغي ابري

محمدحسن غني فر

72.-.-

29

بررسي‌ ميزان‌ دستيابي‌ لازمه‌التعليمان‌ مناطق‌ استان‌ كردستان‌ به‌ فرصتهاي‌ آموزشي‌ در سالهاي‌ 70ـ1365

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر قربانعلي سليمي

جعفر اسماعيل سرخ

72.3.18

30

بررسي نظرات مربيان پرورشي استان کرمان درارتباط با عوامل موثر در افزايش انگيزش شغلي آنان

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

دکتر قربانعلي سليمي

حمدا... منظري توکلي

72.6.28

31

بررسي سهم اعتبارات آموزش عالي به آموزش کل کشور در برنامة اول توسعه اقتصادي، اجتماعي جمهوري اسلامي ايران و مقايسة آن با چند کشور جهان به منظور ارائه الگوهايي در جهت تعادل و توازن اعتبارات آموزشي

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر قربانعلي سليمي

محمدحسين زنگوئي

72.8.8

32

نظرات مدرسان مراکز تربيت معلم استان اصفهان در رابطه با عوامل موثر در بهبود فرآيند ياددهي و مقايسه آن با تئوريهاي جديد تدريس

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر سعيد رجائي پور

محمدحسين سبحاني نيا

72.11.-

33

بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر سنندج در رابطه با تاثير عملکرد گروههاي آموزشي در افزايش کيفيت فعاليتهاي آموزشي دبيران

دکتر سعيد رجائي پور

دکتر احمدعلي فروغي ابري

مهدي صالحي

72.11.-

34

بررسي مشکلات دانشجويان رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

سيد شمس الدين هاشمي

73.-.-

35

شناخت موانع رشد علمي اساتيد دانشگاه از ديد اعضاء هيئت علمي دانشگاه اصفهان

دکتر سيد احمد احمدي

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

پروين يغما

73.-.-

36

تاثير سريهاي ارزشيابي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهر اصفهان

دکتر حسين مولوي

دکتر احمدعلي فروغي ابري

احمد عابدي

73.2.-

37

مطالعه و بررسي جو سازماني دانشکده افسري سپاه

دکتر علي عطافر

دکتر احمدعلي فروغي ابري

محمدحسين عليخاني

73.2.-

38

بررسي نظرات فارغ التحصيلان رشته هاي دبيري دانشگاه اصفهان و دانشگاه تربيت معلم کاشان شاغل در مقطع متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان در رابطه با ميزان اثر بخشي کيفي درس تمرين دبيري درانجام وظايف آموزشي به منظور پيشنهاد يک الگو

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر سعيد رجائي پور

ولي مهدي نژاد

73.2.-

39

بررسي نظرات مديران مقطع ابتدايي شهر تبريز در رابطه با پيامدهاي عدم ثبات مديريت مدارس

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر سعيد رجائي پور

محمدعلي اميرتقوي

73.2.-

40

بررسي نظرات مسئولين ادارات آموزش و پرورش مديران، دبيران و اولياء دانش آموزان در مورد ويژگيهاي مديرآموزشي موفق دوره متوسط شهر اصفهان

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر مصطفي عمادزاده

اکرم منتظرالظهور

73.4.-

41

بررسي جنبه‏هائي از موانع و مشكلات نظام آموزش متوسط از ديدگاه دبيران دانش‏آموزان سال آخر نظام جديد در استان بوشهر

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

امراله رزم پا

73.4.-

42

بررسي شاخص‏هاي آموزشي مقطع ابتدائي عشاير سيار فارسي با تاكيد بر ايل قشقايي در پنج سال گذشته(72-1368) و پيش بيني عوامل آموزشي به منظور ارائه پيشنهادات اصلاحي

 دکتر فرهاد شفقي دکتر مصطفي شريف

دکتر احمدعلي فروغي ابري

علي محمد کهن

73.4.-

43

بررسي نظرات اولياء و مديران مدارس شهرستان خميني شهر در زمينه عوامل موثر در جلب مشارکت مردم در آموزش و پرورش

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر حسن افشاري

پروين صمدي

73.4.1

44

بررسي شرايط انتخاب مديران مدارس از ديدگاه مديران و دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان و ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر احمدعلي فروغي ابري

محبوبه افيوني زاده

73.4.4

45

بررسي نظريات دانشجويان رشته رياضي دانشگاه پيام نور گيلان در رابطه با چگونگي وجذابيت برنامه‏هاي آموزشي و تدريس رياضي از طريق تلويزيون به منظور بهينه سازي برنامه‏هاي آموزشي تلويزيون

دکتر سعيد رجائي پور

دکتر سيد احمد احمدي

شهرام پورمحمدعلي

73.9.-

46

بررسي نظرات اساتيد و دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان در مورد خصوصيت (جو آموزشي اثربخش) در دانشگاه

دکتر ابوالقاسم نوري

دکتر سعيد رجائي پور

نامدار رحيمي

73.9.-

47

بررسي مقايسه‏اي عملكرد تحصيلي دانش‏آموزان راهنمائي مدارس (نمونه ،‌غيرانتفاعي ، شبانه‏روزي و عادي) استان فارس در سال تحصيلي 73-72

دکتر سعيد رجائي پور

دکتر احمدعلي فروغي ابري

احمدعلي همتي جشني

73.12.1

48

بررسي تطبيقي نظام جديد و قديم آموزش متوسطه در شهر کرمان

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

دکتر بهجت يزدخواستي

رحمت اله دادور

74.4.-

49

بررسي‌ رابطه‌ بين‌ خود پنداره‌و پيشرفت‌ تحصيلي‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ راهنمائي‌ به‌ منظور ارائه‌ راهبردهاي‌ عملي‌ در برنامه‌ ريزي‌ درسي

دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي

دکتر سيد احمد احمدي

محمدرضا کيوانفر

74.9.-

50

بررسي‌ امكانات‌ اجراي‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ در استان‌ چهار محال‌ و بختياري‌ در مقايسه‌ با شاخصهاي‌ كشوري‌ به‌ منظور ارائه‌ پيشنهادات‌ مناسب‌ در رفع‌ تنگناهاي‌ موجود

دکتر ابوالقاسم نوري

دکتر قربانعلي سليمي

اردوان رحيمي

74.12.21

51

بررسي‌ ميزان‌ شايستگي‌ دبيران‌ نظام‌ جديد متوسطه‌ استان‌ ايلام‌ در مهارتهاي‌ آموزشي‌ (به‌ منظور هدايت‌ برنامه‌هاي‌ آموزش‌ تربيت‌ دبير و ضمن‌ خدمت‌)

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر احمدعلي فروغي ابري

حسين نعمتي

74.12.21

52

بررسي‌ ميزان‌ يادداري‌ دانش‌ آموزان‌ سال‌ اول‌ نظام‌ جديد متوسطه‌ استان‌ لرستان‌ از درس‌انگليسي‌ با استفاده‌ از تحليل‌ محتواي‌ آزمون‌ به‌ منظور ارائه‌ پيشنهاداتي‌جهت‌ بهبود فرآيند ياددهي‌ و يادگيري‌

-

دکتر سعيد رجائي پور

عزت اله خوشدل

75.1.20

53

بررسي‌ وضعيت پوشش‌ تحصيلي‌ و علل‌ عدم‌ جذب ‌ جمعيت‌ لازم التعليم‌ مقطع‌ابتدايي روستاهاي ‌ غرب ‌مازندران در سال هاي‌ تحصيلي ‌ 72 ـ 71 الي‌ 75 ـ 74 از ديدگاه‌ معلمان‌ مديران‌ و راهنمايان‌ تعليماتي‌ و والدين‌

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر سعيد رجائي پور

حميرا بالابندي ثاني

75.4.11

54

بررسي‌ارتباط‌ نتايج‌ آزمون‌ نهائي‌ رياضي‌ سال‌ سوم‌ راهنمائي‌ باپنجم‌ ابتدائي‌ دانش‌آموزان‌ سال‌اول‌ متوسطه‌ شهراصفهان‌ در سال‌تحصيلي‌ 74-73 باتوجه‌به‌شرايط‌اجتماعي‌، اقتصادي‌ و خانوادگي‌ آنان‌

دکتر هوشنگ طالبي

دکتر قربانعلي سليمي

مرتضي بهرنگي

75.4.20

55

بررسي‌ كمي و كيفي‌ آموزش‌ و پرورش ابتدائي ‌استان ‌هرمزگان ‌ 72 ـ 68 و مقايسه‌آن‌ با شاخصهاي‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌ بمنظور ارائه‌ پيشنهادات‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود ورشد برنامه‌ دوم‌‌

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر قربانعلي سليمي

حسين زينلي پور

75.6.25

56

بررسي‌ ميزان‌ بكارگيري‌ اهداف‌ انجمنهاي‌ اولياء و مربيان‌ از ديدگاه‌ مديران‌ ، اولياء واعضاءانجمنهاي‌ اولياء و مربيان‌ در مقطع‌ متوسطه‌ نظري‌ شهرستان‌ بهبهان‌ بمنظور افزايش‌ كارآيي‌‌

دکتر سيد علي سيادت

دکتر سيد احمد احمدي

غلام شجاعي

75.8.21

57

بررسي ‌كارآيي‌ دروني‌ آموزش‌ متوسطه‌ نظري‌ (نظام‌ فعلي‌ )طي‌ سالهاي‌ 74 ـ 69 و چگونگي‌ برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌ در سال‌ تحصيلي‌ 75 ـ 74 دراستان‌ چهارمحال‌ و بختياري‌ به‌ منظور ايجاد اطلاعات‌ لازم‌ در برنامه‌ريزي‌‌

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

هرمز کامکار

75.11.22

58

بررسي‌ ميزان‌ همبستگي‌ بين‌ نتايج‌ امتحانات‌ داخلي‌ و نهايي‌ دبيرستانهاي‌ نظري‌شهرستان‌ سنندج در سال تحصيلي 74-73

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر سيد حسين رفيعي الحسيني

احمد صالحي

75.12.20

59

بررسي ميزان تحقق اهداف کانونهاي فرهنگي-تربيتي شهر اصفهان از ديدگاه دانش آموزان و مربيان

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سيد احمد احمدي

حسين مزروعي

76.2.17

60

بررسي آموخته هاي خارج از مدرسه دانش آموزان نظام جديد متوسطه استان اصفهان در مقايسه با آموخته هاي حضوري ساير دانش آموزان در سال تحصيلي73-74 به منظور ارائه پيشنهاداتي جهت برنامه ريزي دروس غير حضوري

 دکتر احمدعلي فروغي ابري دکتر طالبي

دکتر حسين پديدارنيا

سيد محمد المطهري

76.2.24

61

بررسي‌ مسائل‌ و مشكلات ‌نظام‌ نيمسالي‌ (واحدي‌) ، در شاخه‌هاي‌ نظري‌ نظام‌ جديداز ديدگاه‌ مديران‌ ، دبيران‌ و دانش‌آموزان‌ دبيرستانهاي‌ پسرانه‌ شهرستان‌ اراك‌

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر سيد علي سيادت

محمدحسن خداوردي

76.4.-

62

عوامل‌ مؤثر در گرايش‌ دانش‌آموزان‌ به‌ شاخه‌ تحصيلي‌ كارودانش‌ از ديدگاه‌دبيران‌ ، مشاوران‌ و دانش‌آموزان‌ دبيرستانهاي‌ شهرستان‌ بهبهان‌ به‌ منظور تقويت‌ جاذبه‌ هاي‌ تحصيل‌ دراين‌ شاخه‌ ‌‌

دکتر سيد علي سيادت

دکتر قربانعلي سليمي

محمود افشون

76.4.15

63

بررسي‌ ميزان‌ همبستگي‌ بين‌ شاخصهاي‌ هدايت‌ تحصيلي‌ در انتخاب‌ رشته‌تحصيلي‌ دانش‌ آموزان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ در شهرستان‌ همدان‌‌

دکتر سيد احمد احمدي

دکتر احمدعلي فروغي ابري

محمدرضا علي پور

76.4.17

64

بررسي‌ راههاي‌ افزايش‌ پايگاه‌ و منزلت‌ اجتماعي‌ معلمان‌ از ديدگاه‌ رؤساي‌ ادارت‌ و مديران‌ دبيرستانهاي‌ استان‌ همدان‌‌‌

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر احمدعلي فروغي ابري

ابراهيم سحرخيز تشريق

76.6.29

65

بررسي‌ نظرات‌ مديران‌ و كارشناسان‌ كارخانه‌ هاي‌ صنعتي‌ در خصوص‌ نياز به‌ رشته‌اپراتوري‌ دستگاههاي‌ صنعتي‌‌‌‌

دکتر احمدعلي فروغي ابري مهندس ايرج کاظمي

دکتر ابوالقاسم نوري

مصطفي سهيليان

76.6.30

66

بررسي‌ مقايسه‌اي‌ ميزان‌ شايستگي‌ مهارتهاي‌ تدريس‌ اساتيددانشگاه‌ اصفهان‌ به‌ منظور برنامه‌ريزي‌ ارتقاء كيفيت‌ آموزشي‌

 دکتر سعيد رجائي پور مهندس ايرج کاظمي

دکتر احمدعلي فروغي ابري

منير بهروز

76.7.15

67

بررسي‌ عوامل‌ موثر در افزايش‌ بهره‌وري‌ آموزشهاي‌ فني‌(واحدهاي‌ كارگاهي‌)در استان‌ خوزستان‌ با استفاده‌ از تجربيات‌ كاركنان‌ كارگاهي‌

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر سيد علي سيادت

جمشيد کمائي

76.9.3

68

بررسي‌ ميزان‌ تحقق‌ اهداف‌ كمي‌ آموزش‌ عالي‌ در برنامه‌ اول‌ توسعه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌«72-68»

دکتر سعيد رجائي پور

دکتر سيد احمد احمدي

محمد سالک اصفهاني

76.12.18

69

بررسي و طراحي الگوي ارزيابي مناسب جهت اعتبارسنجي گروههاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي در دانشگاههاي كشور

-

دکتر عباس بازرگان

روح انگيز شيخ الاسلامي

77.2.-

70

بررسي‌ نظرات‌ معلمان‌ و مسئولان‌ در رابطه‌ با اجراي‌ طرح‌ معلمان‌ موفق‌ و منتخب‌ دراستان‌ كرمانشاه‌ به‌ منظور ارائه‌ پيشنهادات‌ اصلاحي‌

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر سعيد رجائي پور

بهروز صيدي

77.3.31

71

تاثير كاربرد اهداف‌ رفتاري‌ بريادگيري‌ و پيشرفت‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزان‌ در درس‌ ادبيات‌ پايه‌ پنجم‌ مقطع‌ ابتدائي‌ شهر شيراز درسال تحصيلي‌ 77-76

 دکتر احمدعلي فروغي ابري دکتر ايران باغبان

دکتر سيد احمد احمدي

غلامرضا سهامي

77.6.-

72

بررسي‌ نظرات‌ مربيان‌ مدارس‌استثنائي‌ در باره‌ عوامل‌ موثر در بالابردن‌ كيفيت‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ ضمن‌ خدمت‌ كوتاه‌ مدت‌ در كشور طي‌ سالهاي‌ 74-72

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر سيد علي سيادت

فرهاد رئيسي دهکردي

77.6.-

73

بررسي‌ نظرات‌ دانش‌ آموزان‌ و مشاوران‌ نظام‌ جديد درباره‌ تاثير درس‌ برنامه‌ريزي‌ تحصيلي‌ و شغلي‌ در افزايش‌ آگاهيهاي‌ تحصيل‌ و شغل‌ دانش‌ آموزان‌

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي

رضا محمدي

77.6.24

74

بررسي عوامل موثر در گرايش دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر اصفهان به برنامه هاي امور تربيتي ، از ديدگاه دانش آموزان ومربيان تربيتي

دکتر احمدرضا نصراصفهاني مهندس ايرج کاظمي

دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي

رضوان نصراصفهاني

78.4.7

75

بررسي ميزان انطباق اجراي طرح پيك نوروزي بااهداف آن از ديدگاه مديران ومعلمان مقطع ابتدايي استان فارس

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي

محمدحسين ابراهيمي زادجويمي

78.4.8

76

بررسي ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي دانش‏آموزان آنها در سال تحصيلي 78-77

دکتر سعيد رجايي پور

دکتر احمدعلي فروغي ابري

رضا طهماسبي بروجني

78.9.23

77

تحليل وضعيت موجود ومطلوب فضاها وتجهيزات آموزش متوسطه استان فارس با توجه به شاخص هاي برنامه دوم توسعه

 دکتر احمدرضا نصراصفهاني دکتر مصطفي عمادزاده

 دکتر مصطفي شريف خليفه سلطاني

جابر کريمي جشني

78.11.11

78

تحليلي بر وضعيت موجود آموزشهاي كوتاه مدت ضمن خدمت مديران مقطع متوسطه استان بوشهرطي سالهاي 75-1370 وارائه الگويي براي بهبود آموزشهاي مذكور

دکتر مصطفي شريف خليفه سلطاني

دکتر احمدرضا نصراصفهاني

محمد خان عزيزي

78.12.23

79

بررسي ميزان انطباق برنامه هاي درسي دوره كارداني تربيت بدني با نيازهاي شغلي فارغ التحصيلان ، از نظر دبيران راهنمايي ودبيرستان و كارشناسان تربيت بدني شهر اصفهان

دکتر مهدي نمازي زاده

دکتر احمدرضا نصراصفهاني

سعيد جاويدپور

79.1.24

80

بررسي ميزان استفاده از تكنولوژي آموزشي در برنامه هاي آموزشي تربيت دبير در دانشگاههاي استان اصفهان از ديدگاه اعضاي هيات علمي ودانشجويان دبيري

دکتر سعيد رجايي پور

دکتر احمدعلي فروغي ابري

مينا کريميان

79.1.31

81

بررسي ميزان موفقي دانش آموزان سال سوم متوسطه براساس هدايت تحصيلي مشاوران ونگرش دانش اموزان نسبت به رشته انتخابي خود در دبيرستانهاي شهر كاشان

دکتر سيد احمد احمدي

دکتر مصطفي شريف خليفه سلطاني

محمد کبريايي نوش آبادي

79.2.14

82

بررسي موانع اجرايي شاخه‏كار دانش دراستان اصفهان از ديد كارشناسان كار دانش،‌ مديران و مشاوران

دکتر محمدجواد لياقت دار

دکتر ابراهيم ميرشاه جعفري

پروين نصري

79.4.22

83

بررسي راههاي گسترش ارتباط بين آموزش عالي وآموزش وپرورش در بعضي از جنبه هاي مهم آموزشي از ديدگاه سياست گزاران ، متخصصان وكارشناسان

دکتر سعيد رجايي پور

دکتر احمدعلي فروغي ابري

علي مرادي

79.6.30

84

بررسي كيفيت آموزش درس ديني و عوامل مؤثر در افزايش كيفيت آن در دبيرستانهاي شهر نائين

دکتر محمدجواد لياقت دار

دکتر احمدعلي فروغي ابري

مريم حسين زاده بافراني

79.11.18

85

بررسي روند دانش‏آموزي دوره‏هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي آموزش و پرورش استان فارس براسا شاخص‏هاي برنامة دوم توسعه

دکتر حسين رفيعي الحسيني

دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني

رضا کشاورز کوهجردي

79.11.26

86

تحليل روند جنبه هاي كمي و كيفي منايع انساني آموزش ابتدائي،راهنمائي تحصيلي و متوسطةاستان فارس در طول برنامه پنجساله دوم توسعه

دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي

دکتر مصطفي شريف خليفه سلطاني

هوشيار سهرابي

79.11.30

87

بررسي راههاي فعال نمودن شوراي معلمان مدارس پسرانه راهنمائي شهر اصفهان

دکتر سعيد رجايي پور

دکتر احمدرضا نصراصفهاني

رسول گلکار صابري

79.12.20

88

مقايسه توانايي حرفه‏اي آموزگاران داراي مدرك كارشناسي آموزش ابتدايي با ساير آموزگاران دوره ابتدايي شهر اصفهان

دکتر عشرت زماني

دکتر احمدرضا نصراصفهاني

سيد احمد بحراني

79.12.21

89

دانشگاه و گفتگوي تمدنها : بررسي و تحليل راهبردها و راهکارهاي تاثيرگذار در توسعه ايده گفتگوي تمدنها

دکتر محمدرضا سرکارآراني

دکتر محمدجواد لياقتدار

علي خورسندي

80.6.20

90

بررسي ميزان تحقق اهداف فعاليتهاي آموزشي كلاسهاي آمادگي شهر اصفهان

دکتر محمدجواد لياقتدار

دکتر سيد ابراهيم جعفري

آمنه زرين

80.6.24

91

بررسي الگوي مناسب ساختار برنامه ريزي درسي در سطح دانشگاه اصفهان

دکتر احمدرضا نصراصفهاني

دکتر مصطفي شريف خليفه سلطاني

مهري ساکي

80.11.20

92

مطالعه تحليلي چالشها و چشم اندازهاي برنامه ريزي آموزشي استاني در آموزش و پرورش استان اصفهان

دکتر سيد ابراهيم جعفري

دکتر مصطفي شريف خليفه سلطاني

اکرم جمشيديان قلعه سفيدي

80.11.27

93

بررسي زمينه هاي گرايش دانشجويان زن به آموزش عالي در دهه هفتاد

دکتر بهجت يزدخواستي

دکتر محمدجواد لياقتدار

فتانه نقوي

81.4.5

94

بررسي شيوه‌هاي موجود انتخاب معلم از ديدگاه معلمان، مديران و مسئولين استان كهكيلويه و بويراحمد

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر احمدعلي فروغي ابري

معصومه حيدري پور

81.5.2

95

تحليل معيارهاي مؤثر بر روز شمار تحصيلي مقطع متوسطه نظري در شهر هاي اصفهان و يزد

محمدرضا نيلي

دکتر احمدرضا نصراصفهاني

اکرم السادات صافي ابرقوئي

81.6.24

96

بررسي عوامل مؤثر بر افزايش كيفيت آموزش رياضي دوره راهنمايي در شهرستان كرج

دکتر احمدعلي فروغي ابري

دکتر محمدجواد لياقتدار

لاله جلالي فر

81.6.25

97

بررسي زمينه هاي آموزشگاهي آسيب پذيري تربيت ديني دانش‌آموزان ازديدگاه دبيران ديني و قرآن و مربيان پرورشي مقطع متوسطه شهر شيراز

دکتر محمدجواد لياقتدار

دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري

سعيد دانشگر

81.7.15

98

بررسي روند برنامه ريزي فعاليت‌هاي فرهنگي دانشگاه‌هاي دولتي اصفهان طي برنامه‌ي دوم و سوم توسعه‌ي كشور

دکتر مصطفي شريف خليفه سلطاني

دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري

حميدرضا رشيدي

81.8.15

99

بررسي تطبيقي برخي ازمسائل نظام سالي واحدي با نظام نيمسالي واحدي درآموزش متوسطه نظري شهرستانهاي كاشان، آران وبيدگل

 محمد کردآبادي رضا هويدا

دکتر احمدرضا نصراصفهاني

زهرا کفاش آراني

81.10.-

100

بررسي الگوهاي نيازسنجي موجود و كاربرد آن در سيستم بهداشت و درمان استان اصفهان در سال 1381

دکتر محمدحسين يارمحمديان

دکتر احمدعلي فروغي ابري

سوسن بهرامي

81.10.16

101

بررسي تأثير ارزشيابي تكويني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم راهنمايي در درس علوم تجربي در ناحيه 2 شهر اصفهان

دکتر سيد علي سيادت

دکتر احمدعلي فروغي ابري

زهراالسادات کاوه پور ابرقويي

81.10.24

102

نياز سنجي دانش آموزان دوره ي متوسطه در كانونهاي فرهنگي تربيتي و بررسي ميزان انطباق هدفهاي اين كانونها با نيازها، از ديدگاه مربيان و دانش آموزان در شهر اصفهان

دکتر سعيد رجائي پور

دکتر احمدعلي فروغي ابري

محمدرضا امساکي

81.10.29

103

بررسي وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انساني آموزش متوسطه استان كهگيلويه و بويراحمد در سال تحصيلي 81 -1380

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر مصطفي شريف خليفه سلطاني

علي جاويدان

81.11.14

104

مقايسه عملكرد مديران دانش آموخته رشته مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي با ساير رشته‌ها

دکتر پرويز ساکتي

دکتر احمدرضا نصراصفهاني

محمد معصومي

81.12.10

105

بررسي عوامل تقويت خلاقيت در دانش آموزان مقطع راهنمايي از ديدگاه معلمان شهرستان تبريز در سال تحصيلي 82-81

دکتر محمدجواد لياقتدار

دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري

فريدون تقي فام

81.12.20

106

بررسي عوامل نشاط انگيز در دانش آموزان مدارس راهنمايي پسرانه شهر اصفهان از نظر مديران و مربيان پرورشي

دکتر محمدرضا عابدي

دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري

هدايت الله دريکوندي

81.12.25

107

بررسي شيوه‌هاي تحقق يادگيري مادام‌العمر در برنامه‌هاي درسي مقطع كارشناسي آموزش عالي ايران

دکتر کاظم بقراطيان

دکتر احمدرضا نصراصفهاني

صديقه کريمي

82.4.31

108

بررسي موقعيت اجتماعي دبيران از ديدگاه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان

دکتر ابراهيم ميرشاه جعفري

دکتر محمدجواد لياقتدار

زهرا صادقي کليشادي

82.6.25

109

تأثير ارزشيابي كيفيت تدريس اعضاي هيأت علمي بر ارتقاي حرفه‌اي آنان از ديدگاه استادان دانشگاه اصفهان

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر مصطفي شريف خليفه سلطاني

فاطمه سالک

82.7.5

110

بررسي كارآيي دروني و بيروني شاخة فني و حرفه اي آموزش متوسطة شهرستان شهركرد طي سال هاي 80ـ 1375

محمدرضا نيلي

دکتر مصطفي شريف خليفه سلطاني

محمد نيکخواه

82.7.19

111

بررسي موانع و مشكلات فعاليتهاي پژوهشي دبيران آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصيلي 82-1381

دکتر احمدرضا نصراصفهاني

دکتر ابراهيم ميرشاه جعفري

ياراله رومياني

82.7.22

112

بررسي عوامل آموزشگاهي، فرهنگي و خانوادگي موثر بر پايين بودن طلاق در استان يزد

دکتر مريم فاتحي زاده

دکتر احمدرضا نصراصفهاني

فاطمه بهجتي اردکاني

82.11.19

113

بررسي ميزان رضايت دانشجويان از دروس عمومي معارف اسلامي در دانشگاه

دکتر محمدجواد لياقتدار

دکتر محمدجواد لياقتدار

معصومه مسلمي مهني

82.11.25

114

بررسي ميزان امكان تحقق مديريت مدرسه محور در شهر اصفهان ( از ديدگاه مديران دبيرستان هاي شهر اصفهان)

دکتر احمدرضا نصراصفهاني دکتر محمدجواد لياقتدار سيد هادي حسيني 82.12.20

115

بررسي موانع انجام پژوهش در بين اعضاي هيأت علمي گروههاي آموزشي علوم انساني در دانشگاههاي اصفهان و منطقه غرب كشور

دکتر محمدجواد لياقتدار

دکتر احمدرضا نصراصفهاني

رحمان پارياد

82.12.23

116

بررسي زمينه ها و شرايط تحقيق برنامه ريزي استراتژيك در آموزش و پرورش استان اصفهان

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر مصطفي شريف خليفه سلطاني

اکرم آقاسي شهرضا

82.12.26

117

بررسي آسيبهاي ناشي از عوامل آموزشگاهي در فرايند ياددهي ـ يادگيري دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر شيراز

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر احمدعلي فروغي ابري

محمد ظهيري زاده

83.3.28

118

امکان سنجي تاسيس رشته هاي کارشناسي ارشد آموزش علوم در دانشگاههاي کشور

دکتر اعظم پورقاضي

دکتر احمدرضا نصراصفهاني

اصغر سلطاني کفراني

83.12.5

119

بررسي موانع و مشکلات دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان در بکارگيري روشهاي تدريس فعال

دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري

دکتر محمدجواد لياقتدار

علي قاسم پور دهاقاني

83.12.12

120

بررسي كارآيي دروني شاخه هاي كاردانش و فني و حرفه اي آموزش متوسطه استان كهگيلويه و بويراحمد طي سالهاي 82-1377

محمدرضا نيلي

دکتر مصطفي شريف خليفه سلطاني

وارث پارسه

83.12.17

121

بررسي تاثير جهاني شدن بر حوزه برنامه درسي از ديدگاه اعضاي هيات علمي و کارشناسان ستادي آموزش و پرورش

دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني

دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري

عباس شايسته فر

84.2.3

122

بررسي ميزان دستيابي به فرصت هاي آموزشي در استان فارس طي برنامه دوم و سوم توسعه

دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري

دکتر مصطفي شريف خليفه سلطاني

سعيده دهقاني

84.2.28

123

بررسي و تبيين نشانگرهاي تدريس اثربخش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ميزان تحقق آن دردانشگاه اصفهان

دکتر لطفعلي عابدي

دکتر احمدرضا نصراصفهاني

فريدون شريفيان

84.4.8

124

امکان سنجي آموزش زبان انگليسي در مقطع ابتدايي دکتر حميد زاهدي دکتر محمدجواد لياقتدار فريبا محسني مقدم 84.4.14 125
بررسي موانع و چشم اندازهاي اقدام پژوهي در آموزش و پرورش شهر اصفهان محمدرضا نيلي دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني اميرحسين رضائي کمال آباد 84.6.26 126
بررسي طرح انتخاب مديران توسط دبيران از ديدگاه مديران و دبيران دبيرستان هاي شهرستان شهرکرد دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي علي افخمي خيرآبادي 85.5.3 127
بررسي ميزان تحقق شاخص هاي آموزش و پرورش عمومي استان اصفهان در برنامه سوم توسعه محمدرضا نيلي دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني طيبه ابراهيمي 84.11.17 128
بررسي ميزان تأ ثير مهارت هاي آموزش زبان انگليسي بر افزايش مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان در عصر فن آوري اطلاعات دکتر محمدحسن تحريريان دکتر محمدجواد لياقتدار زهره سجاد 84.11.30 129
بررسي ميزان بهره گيري از فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش مدارس متوسطه شهر اصفهان و راههاي گسترش آن مهندس شهرام اعتمادي دکتر عشرت زماني دکتر احمدرضا نصراصفهاني سوزان شهباز 85.4.12 130
راههاي افزايش مشاركت مردمي در آموزش و پرورش اصفهان از ديدگاه مديران و اعضاي انجمن اوليا و مربيان دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري اسماعيل عباسي 85.4.14 131
بررسي مقايسه اي موانع و مشكلات آموزشي دانشجويان استعداد درخشان و دانشجويان عادي دانشگاه اصفهان دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري دکتر مريم فاتحي زاده دکتر احمدرضا نصراصفهاني شقايق نيک نشان 85.4.14 132
بررسي تنوع و فراواني بخشنامه ها و دستور العمل هاي ارسالي به مدارس و راههاي كاهش حجم آن از نظر مديران در استان كردستان در سال تحصيلي 84-1383 دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري دکتر سيد علي سيادت اسعد سهرابي 85.6.22 133
ارزشيابي برنامه درسي زبان انگليسي مقطع متوسطه از نظر دبيران و كارشناسان شهر شيراز دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني دکتر محمدجواد لياقتدار علي بيرمي پور 85.6.27 134
بررسي نوع و ميزان مطالعه معلمان و راهكارهاي افزايش آن دکتر محمدجواد لياقتدار دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري زهره گودرزي بروجردي 85.6.27 135
بررسي راهكارهاي رويارويي با چالش‌هاي برنامه ريزي آموزشي (آرمان مشترك، برابري فرصت‌ها و كيفيت بخشي) در آموزش و پرورش استان اصفهان (1385) عبدالرسول جمشيديان دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني زهرا بابادي عکاشه 85.8.28 136
بررسي قوّت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي برنامه‌ريزي آموزشي مبتني بر رويکرد مدرسه‌محوري در آموزش متوسطه استان اصفهان دکتر محمدجواد لياقتدار دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني سيد احمد مدني 85.11.8 137
رابطه رتبه آزمون سراسري ورود به دانشگاه و نمرات آزمون مهارت هاي تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان دکتر مهدي نعمت بخش دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني زينب السادات اطهري اصفهاني 86.6.31 138
بررسي عوامل موثر بر توليد دانش در رشته‌هاي علوم تربيتي، روانشناسي، مشاوره و كتابداري به منظور تحقق چشم انداز بيست ساله ايران دکتر حميدطاهر نشاط دوست دکتر ابراهيم افشار دکتر احمدرضا نصراصفهاني مهدي دهقاني 86.6.31 139
بررسي نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت‌هاي فراروي مدارس هوشمند ايران و ارائه راهكارهائي براي رويارويي با چالش هاي موجود دکتر محمدرضا خيام باشي دکتر بي بي عشرت زماني بيتا قصاب پور 86.7.25 140
بررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه درسي كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي در كاربرد روش هاي مشاركتي تدريس،‌ ابزارهاي فناورانه و راهبردهاي‌نوين‌آموزشي دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري دکتر محمدجواد لياقتدار فروغ خسروي 86.7.30 141
بررسي قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي فرايند برنامه‌ريزي استراتژيك در آموزش و پرورش استان كرمان از ديد مديران، دبيران و كارشناسان دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري فاطمه زين الديني ميمند 86.7.30 142
بررسي ميزان انطباق برنامه درسي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي با نيازهاي دانشجويان دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني دکتر محمدجواد لياقتدار حوريه شادفر 86.10.22 143
بررسي چالش‌ها و چشم‌اندازهاي کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند ياددهي و يادگيري دانشگاه اصفهان و صنعتي دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني مهدي كريمي 86.12.14 144
از بررسي معيارهاي تدوين كتاب‌هاي درسي رشته‌هاي دانشكده‌هاي علوم تربيتي و روان‌شناسي از نظر صاحبنظران برنامه درسي، مولفان برتر كتاب‌هاي درسي دانشگاهي و دانشجويان سال آخر كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان محمدرضا نيلي محمد آرمند دکتر احمدرضا نصراصفهاني بتول جمالي زواره 87.3.7 145
بررسي معيارهاي تدوين دروس و دوره هاي مجازي در دانشگاههاي ايران از ديدگاه متخصصان و فراگيران دكتر اميرحسن منجمي دکتر احمدرضا نصراصفهاني زهرا شريفي 87.4.15 146
آسيب‌شناسي راهبردهاي ياددهي- يادگيري در آموزش‌هاي رسمي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان دبيرستان‌هاي شهر اصفهان دکتر محمدجواد لياقتدار دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري افسانه عبدلي 87.4.15 147
بررسي ميزان رضايت معلمان و والدين از اجراي طرح ارزشيابي توصيفي (كيفي) در مدارس ابتدايي استان اصفهان دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري سردار بهرامي گهروئي 87.6.24 148
بررسي قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي فراروي فعاليت‌هاي پژوهشي در دانشگاه‌هاي غرب ايران (ايلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان) از ديد اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي در سال تحصيلي 87-1386 دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني فاطمه پاليزبان 87.6.26 149
بررسي راهکارهاي نهادينه کردن تفکر اقدام پژوهي در معلمان استان چهار محال و بختياري دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي فلورا بهارلويي 87.6.31 150
بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت از ديدگاه معلمان و دبيران استان كرمان در سال‌هاي 1386-1383 و ارائه راهكارهاي بهبود برگزاري اين دوره‌ها دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري دکتر سيد مصطفي شريف خليفه سلطاني عصمت حسن پور 87.7.8 151
بررسي چالش هاي فراروي توسعه فن آوري اطلاعات در آموزش عالي ايران: با تاكيد بر چالش هاي فرهنگي- اجتماعي و نيروي انساني دكتر ابراهيم افشار دکتر محمدجواد لياقتدار محمد رحمانپور 87.10.16 152
بررسي ميزان كاربست مؤلفه هاي اخلاق حرفه اي در مراكز تربيت معلم شهرهاي يزد و اصفهان دكتر سيدعلي سيادت دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي محمدجواد نخودساز 87.11.30 153
بررسي مشکلات تغذيه­اي دانش­آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان به منظور ارائه­ي الگوي مناسب دكتر احمد اسماعيلزاده دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري محسن احمدي چلچه 87.12.10 154
تعيين ميزان سواد خواندن فارسي دانش‌آموزان يك و دوزبانه شهر اروميه و ارائه راهكار مناسب براي بهبود اين توانايي دكتر مرضيه عارفي دكتر محمد عموزاده دكتر احمدرضا نصراصفهاني ذبيح اله خنجرخاني 87.12.17 155

 

رشته تاريخ و فلسفة آموزش و پرورش

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

نقد و بررسي انديشه هاي فرانوگرايي با تاكيد بر انديشه هاي دريدا و كاربرد آن در تعليم و تربيت

 دکتر خسرو باقري عبدالرسول جمشيديان

دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي

رضاعلي نوروزي

82.6.25

1

راهنمايي و مشاوره در نهج البلاغه

دکتر سيد احمد احمدي

دکتر محمدجواد لياقتدار

ماهرخ ساساني

82.7.22

2

بررسي روند آموزش زنان از دوره باستان تاكنون با تأكيد بر زمينه‌هاي فرهنگي-اجتماعي

دکتر اصغر محمودآبادي

دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي

زينب صيفي

82.10.22

3

بررسي ذهنيت فلسفي مديران و دبيران شهرستان تبريز

دکتر قربانعلي سليمي

دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي دکتر رفيعي الحسيني

معصومه ايمانزاده

83.2.28

4

بررسي فرآيند ارتباط كلامي و مباني آن در تعليم و تربيت اسلامي

دکتر محمدجواد لياقتدار

دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري

حميد مقامي

83.6.31

5

مقايسه ذهنيت فلسفي دانشجويان سال آخر دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 83-82

دکتر سعيد رجائي پور

دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي

هاجر احمدي فرد

83.12.24

6

بررسي اهميت و ابعاد تربيت جسماني در اسلام

دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري

دکتر محمدجواد لياقتدار

فخري نريماني

83.12.19

7

بررسي جايگاه، اهميت و تأثيرات شادماني در تعليم و تربيت

دکتر محمدرضا عابدي

دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري

مريم مرادي

83.12.24

8

بررسي موانع رشد تفكر (انتقادي و خلاق) از ديدگاه مديران و دبيران دوره متوسطه شهرستان فسا

دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي غلامرضا غفاري 84.6.19 9
بررسي قابليت هاي کارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان دکتر محمدرضا عابدي دکتر محمدجواد لياقتدار دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري احسان بدري طيبلو 84.6.19 10
بررسي عوامل موثر بر انضباط کاري از نظر دانشجويان دانشگاههاي دولتي اصفهان دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي دکتر محمدجواد لياقتدار بي بي وجيهه هاشمي محمدآباد 86.2.31 11
بررسي مقايسه اي ذهنيت فلسفي دبيران متوسطه سه رشته رياضي، تجربي وانساني شهر زاهدان 85-1384 دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي ناهيد سراواني 86.3.22 12
فرصت ها و تهديدهاي ناشي از گسترش فناوري اطلاعات در تربيت ديني دانشجويان از ديدگاه اساتيد عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان دکتر مصطفي شريف خليفه سلطاني دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي سميه ميرزارضي دهقي 86.4.4 13
تحليل و تبيين مباني فلسفه اشراق سهروردي با تاكيد بر معرفت‌شناسي و دلالت‌ تربيتي آن رضاعلي نوروزي دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي سيد حسن هاشمي اردكاني 88.3.17 14
بررسي زمينه‌هاي آموزشگاهي آسيب‌پذيري تربيت ديني دانش‌آموزان از ديدگاه دبيران معارف اسلامي و مربيان پرورشي مقطع متوسطه شهر ياسوج دکتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي مسيح يزدان پناه 88.6.15 15

 

1 2 3 >