تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 9/2/82

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر پروانه محمدخاني

نام و نام خانوادگي : منير رادمند

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مهرداد کلانتري

ارزيابي پايايي و روايي فهرست علائم ضربة رواني (Tscc-A) در گروه كودكان آزار ديده (فراري)و مقايسه با كودكان آزار نديده (عادي)

چكيده

هدف پژوهش حاضر ارزيابي روايي و پايايي فهرست علائم ضربة رواني فرم الف (Tscc-A)در دو گروه كودكان آزارديده (فراري) و مقايسه آن ها با كودكان آزار نديده (عادي) است.

با توجه به عدم وجود آمار كشوري دقيق در مورد كودكان آزارديده، حجم نمونه براساس توان آماري بالاتر از 8/0 در نمونه هاي بزرگ تر (بيشتر از 40) محاسبه گرديد. 141 نفر كودك آزارديده و 138 نفر كودك آزارنديده با استفاده از مقياس خود گزارشي كودك آزاري CASRS (محمدخاني) در دامنة سني 16 - 11 سال انتخاب گرديدند. دو گروه از نظر دو متغير سن و جنس همتا بودند.

فهرست علائم ضربة رواني فرم الف بر روي دو گروه اجرا گرديد. پايايي آزمون با دو روش آزمون-آزمون مجدد (به فاصلة 2 هفته) و ضريب همساني دروني آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد. هر دو آزمون نشان دهنده پايايي Tscc-A بودند.

به منظور سنجش روايي آزمون Tscc-A از سه روش روايي ملاكي، سازه و همگرا استفاده شد. نتايج حاكي از روايي نسبتاً خوب آزمون بود.

با توجه به اين يافته ها مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه كليه مقياس ها و خرده مقياس هاي Tscc-A نسبت به علائم روان شناختي آزار حساس بوده و Tscc-A به عنوان يك ابزار سنجش آزار قادر به جدا كردن كودكان آزارديده از كودكان آزارنديده در ايران است.