تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/11/81

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : خسرو صالحوني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مهرداد کلانتري

بررسي مقايسه‌اي ويژگيهاي رواني ـ اجتماعي دانش‌آموزان پسر دبيرستاني شهري و عشايري شهرستان شيراز

چكيده

هدف پژوهش حاضر، بررسي مقايسه‌اي ويژگيهاي رواني ـ اجتماعي دانش‌آموزان پسر دبيرستاني شهري و عشايري شهرستان شيراز بود كه در سال تحصيلي 82ـ81 به تحصيل اشتغال داشتند. در اين پژوهش چنين فرض گرديد كه بين ميانگين نمرات ويژگيهاي رواني ـ اجتماعي دانش‌آموزان شهري و عشايري تفاوت وجود دارد.

به همين منظور 120 دانش‌آموز شهري و 120 دانش‌آموز عشايري به روش طبقه‌اي انتخاب شدند و ويژگيهاي رواني ـ اجتماعي آنها با استفاده از پرسشنامه SCL-90-R مورد اندازه‌گيري قرار گرفتند.

نتايج تحليل مانوا نشان داد كه بين ميانگين نمرات دو گروه عشايري و شهري با توجه به ويژگيهاي زير تفاوت وجود دارد: گرايش به روان پريشي (P=0)،‌ گرايش به افسردگي (P=0)، گرايش به حساسيت بين فردي (P=0)، گرايش به خصومت (P=0/001)، گرايش به اضطراب (P=0)، گرايش به جسمي سازي (P=0)، گرايش به افكار پارانوئيد (P=0)، گرايش به وسواس ـ‌ اجبار (P=0) و گرايش به اضطراب فوبيك (P=0).

يافته‌هاي اين پژوهش، همچنين نشان داد كه بين ميانگين نمرات دو گروه عشايري و شهري از لحاظ وضعيت اقتصادي خانواده (P=0/028)، پيشرفت تحصيلي (P=0)، جمعيت خانواده (P=0)و ميزان تحصيلات والدين (P=0) تفاوت معناداري وجود داشت.

بطور خلاصه نتايج بيانگر اين است كه دانش‌آموزان عشايري در مقايسه با دانش‌آموزان شهري مشكلات رواني ـ اجتماعي بيشتري دارند. به همين سبب دانش‌آموزان عشايري به خدمات مشاوره‌اي بيشتري نياز دارند.