تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/12/81

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجائي پور

نام و نام خانوادگي : نرگس عطريان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي ميزان كاربست رويكردهاي توسعه سازماني در مدارس متوسطه شهر اصفهان

چكيده

هدف كلي اين تحقيق ميزان كاربست رويكردهاي توسعه سازماني توسط مديران مدارس متوسط شهر اصفهان همراه با اهداف ويژه شرح ذيل بوده است:

1- تعيين ميزان استفاده مديران مدارس متوسطه از رويكرد بررسي بازخورد. 2- تعيين ميزان استفاده مديران مدارس متوسطه از رويكرد آموزش حساسيت 3- تعيين ميزان استفاده مديران مدارس متوسطه از رويكرد تيم‌سازي (تشكيل گروههاي كاري) 4- تعيين ميزان استفاده مديران مدارس متوسطه از رويكرد آموزش شبكه‌اي 5- تعيين تفاوت بين نظرات مديران با دبيران مدارس متوسطه در زمينه ميزان استفاده از رويكردهاي توسعه سازماني برحسب عوامل دموگرافيك.

روش تحقيق مورد استفاده توصيفي ـ پيمايشي بوده و براي نيل به اهداف تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار 95% استفاده شده است. جامعه آماري شامل كلية مديران و دبيران كه در سال تحصيلي(82-81) مشغول به خدمت مي‌باشند، بود. با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي چند مرحله‌اي تعداد 285 نسخه پرسشنامه بين مديران و دبيران توزيع گرديد.

براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد و در سطح آمار استنباطي از آزمونهاي t همبسته، آزمون t تك متغيره، تحليل واريانس چند متغيره، و آزمون t هتلينگ استفاده شده است.

نتايج اصلي پژوهش نشان داد كه:

ميزان كاربست رويكردهاي چهارگانه توسعه سازماني كه عبارت از رويكرد بررسي بازخورد ـ رويكرد آموزش حساسيت ـ رويكرد تيم‌سازي و رويكرد آموزش شبكه‌اي مي‌باشند؛ همگي بيش از سطح متوسط در مدارس متوسطه بوده است.

يافته‌هاي تحقيق نشان ‌داد كه متوسط نمرة پاسخ دهندگان با سمتهاي مختلف (مدير و معلم)، و جنسيت متفاوت (زن و مرد) و ميزان تحصيلات مختلف (فوق ديپلم و كمتر، كارشناسي و كارشناسي ارشد و بالاتر) با سنوات خدمت مختلف (بين 1 تا 5 سال، 6 تا 10 سال، 11 تا 15 سال، 16 تا 20 سال، 21 تا 25 سال و 26 سال به بالا) در زمينه ميزان كاربست رويكردهاي توسعه سازماني توسط مديران بيش از سطح متوسط بوده است و اختلاف قابل ملاحظه‌اي بين متوسط نمرة آنها وجود نداشت.