تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/12/81

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سيد علي سيادت

نام و نام خانوادگي : مهشيد کريمي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي ميزان كاربست مؤلفه‌هاي مديريت استراتژيك در مدارس متوسطه شهر اصفهان

چكيده

اين پژوهش در صدد تعيين ميزان كاربست مؤلفه‌هاي مديريت استراتژيك در مدارس متوسطه شهر اصفهان بوده كه بر پنج مؤلفه: 1)توجه مديران آموزشي نسبت به محدوديتها، امكانات و پيامدها، 2)تبادل اطلاعات ميان مديران آموزشي و كاركنان، 3)توجه مديران آموزشي نسبت به فرايندهايي كه مدارس را قادر مي‌سازد استراتژيهاي خود را مشخص و اولويتها را تنظيم نمايند، 4)مراقبت مديران آموزشي از توجه كاركنان به امور استراتژيك، 5)كنترل مديران آموزشي بر اجراي استراتژيهاي آموزشي و ظهور پيامدهاي استراتژيك، تمركز داشته است. اهداف و سؤالات تحقيق نيز بر پايه همين پنج مؤلفه مطرح گرديده‌اند. روش تحقيق مورد استفاده از نوع توصيفي‌ ـ‌ پيمايشي و جامعة آماري تحقيق نيز شامل كليه مديران و دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 82-81 بود كه با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي چند مرحله‌اي، متناسب با حجم، تعداد 220 نفر از دبيران و 70 نفر از مديران انتخاب گرديد. پرسشنامه، ابزار جمع‌آوري اطلاعات بوده كه با ضريب اعتبار 97% تعيين گرديد. تجزيه و تحليل داده‌ها در دو سطح آمار توصيفي(فراواني، درصد، ميانگين، واريانس و انحراف معيار) و استنباطي (آزمون t همبسته، آزمون t تك متغيره، تحليل واريانس چند متغيره و آزمون T2 هتلينگ) صورت گرفت. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه ميزان توجه و يا اعمال هر يك از مؤلفه‌هاي پنج‌گانه پژوهشي بيش از حد متوسط در مدارس متوسطة شهر اصفهان بوده است و بين نظرات مديران و دبيران، زنان و مردان، افراد با سنوات خدمت مختلف(10-1، 15-11، 20-16، 25-21 و 26 سال به بالا)، افراد با مدارك تحصيلي مختلف( فوق ديپلم و پائين‌تر، كارشناسي، كارشناسي ارشد و بالاتر)، مديران و دبيران زن و مرد، مديران و دبيران با تحصيلات مختلف، و زنان و مردان با تحصيلات مختلف اختلافي مشاهده نشد. و ليكن از نظرمديران و دبيران ميزان توجهات به مؤلفه‌هاي مختلف يكسان نبوده، به‌طوريكه هر دو گروه معتقد بودند بيشترين ميزان توجه به مؤلفة شماره دو يعني «تبادل اطلاعات ميان مديران آموزشي و كاركنان» و كمترين ميزان توجه به مؤلفة شماره 3 يعني «توجه مديران آموزشي به فرايند‌هايي كه مدارس را قادر مي‌سازد استراتژيهاي خود را مشخص و اولويتها را تنظيم نمايند» بوده است.