تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 14/11/81

رشته و گرايش : علوم تربيتي-برنامه ريزي آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

نام و نام خانوادگي : علي جاويدان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مصطفي شريف خليفه سلطاني

بررسي وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انساني آموزش متوسطه استان كهگيلويه و بويراحمد در سال تحصيلي 81 -1380

چكيده

تحقيق حاضر به بررسي وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انساني آموزش متوسطه استان كهگيلويه و بوير احمد در سال تحصيلي 81- 1380 پرداخته است. هدفهاي تحقيق شامل؛ بررسي وضعيت توزيع منابع انساني مقطع متوسطه بر اساس تخصص،جنسيت،نياز مناطق،قوانين ومقررات، برابري فرصتها وميزان تمركز و عدم تمركزدر مقطع متوسطه استان كهگيلويه و بوير احمد بوده است.

اين تحقيق از نوع توصيفي تحليلي و پيمايشي بوده است.. اين تحقيق داراي دو جامعه آماري مي باشد. يكي جامعه اي كه از طريق اسناد و مدارك مورد بررسي قرارگرفته و شامل3035 نفر شاغل در پستهاي مديريت، معاونت، دبير، مشاور ، مربي پرورشي و متصدي آزمايشگاه، جامعه دوم كه با آنها مصاحبه نيمه سازمان يافته انجام گرفته، شامل 30 نفر كارشناسان آموزش و كارگزينان مناطق و سازمان آموزش و پرورش مي باشد .در اين تحقيق نمونه وجامعه آماري يكسان مي باشند. براي گردآوري داده ها از دو ابزار اسناد و مدارك و مصاحبه نيمه سازمان يافته و براي تجزيه وتحليل آنها از شاخصهاي آماري و فرمول هاي محاسباتي استفاده شده است.

نتايج تحقيق حاكي از آن است كه 77/70درصد مديران،47/69 درصد معاونان، 05/9 درصد مشاوران ،25/50 درصد مربيان پرورشي و 06/8 درصد متصديان آزمايشگاه داراي اشتغال نامتناسب با رشته تحصيلي خويش مي باشند،9/11درصد منابع انساني دارا ي مدرك پايين تر از كارشناسي مي باشند،نسبت منابع انساني به دانش آموز در بعضي مناطق از استانداردها تبعيت نمي كند،27/79 درصد منابع مرد و 72/20 درصد آنها زن مي باشند، برابري فرصتها در توزيع منابع انساني بين مناطق رعايت نشده است، توزيع منابع انساني با قوانين و مقررات ونيازمناطق هم خواني ندارد، در تصميم گيري در زمينه منابع انساني به نظر مناطق توجهي نمي شود . نتيجه كلي اين تحقيق اين است كه ساختار موجود آموزش متوسطه مناسب نمي باشد.