تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/6/82

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر مريم فاتحي زاده

نام و نام خانوادگي : غلامرضا کشاورز

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

بررسي تاثير مشاوره گروهي به شيوه ي شناختي بر تغيير نگرش نسبت به تحصيل و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسردبيرستاني شهر اصفهان

چكيده

پژوهش حاضر، به منظور بررسي تاثير مشاوره گروهي به شيوه شناختي بر تغيير نگرش نسبت به تحصيل و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر سال اول دبيرستاني شهر اصفهان انجام گرفت. نمونه آماري مورد مطالعه، شامل 24 نفر (12 نفر گروه آزمايش و 12 نفر گروه كنترل )، به صورت تصادفي چند مرحله اي از بين جامعه آماري پژوهش، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقياس نگرش نسبت به تحصيل محقق ساخته بودكه، پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ برابر با 89/0 و از روش بازآزمايي 87/0 محاسبه شد. از معدل نيمسال اول و دوم، به منظور سنجش پيشرفت تحصيلي استفاده شد.

روش پژوهش، نيمه تجربي و از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه آزمايش و گواه بود.گروه آزمايش، شش جلسه 90 دقيقه اي (هر هفته يك جلسه)  برنامه مشاوره گروهي دريافت كردند؛ ولي گروه گواه، هيچ برنامه اي دريافت نكردند. نتايج آزمون تحليل مانوا و آزمون تحليل كوواريانس نشان دادكه، مشاوره گروهي به شيوه شناختي، بر تغيير نگرش دانش آموزان نسبت به تحصيل، تغيير علاقه و انگيزش تحصيلي، تغيير نگرش نسبت به فعاليتهاي علمي و تغيير ادراك از هنجارهاي اجتماعي مرتبط با تحصيل دانش آموزان (p=0) و بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان (p<0/01)، مؤثر است.