تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/6/82

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

نام و نام خانوادگي : سيف اله نظري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

بررسي رابطه بين ساختار سازماني با فرسودگي شغلي دبيران مدارس متوسطه شهركرد

چكيده

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ساختار سازماني با فرسودگي شغلي دبيران مدارس متوسطه شهركرد.

سؤالات اصلي اين پژوهش عبارت بود از:

1ـ آيا بين ساختار مدارس متوسطه از نظر پيچيدگي و فرسودگي شغلي دبيران رابطه وجود دارد؟

2- آيا بين ساختار مدارس متوسطه از نظر تمركز و فرسودگي شغلي دبيران رابطه وجود دارد؟

3ـ آيا بين ساختار مدارس متوسطه از نظر رسميت و فرسودگي شغلي دبيران رابطه وجود دارد؟ 

4ـ آيا بين ميزان فرسودگي شغلي دبيران و ويژگيهاي دموگرافيك آنها (سن و جنس، سابقه خدمت و مدرك تحصيلي، وضعيت تأهل، نوع دبيرستان) رابطه وجود دارد؟

روش تحقيق مورد استفاده توصيفي – همبستگي بوده و براي نيل به اهداف تحقيق از دو پرسشنامه، يكي ساختار سازماني با اعتبار 93/0، ديگري فرسودگي شغلي با اعتبار 95/0استفاده شده است. جامعة آماري شامل كلية دبيران مدارس متوسطه شهر شهركرد كه تعداد آنها 683 نفر بوده كه در سال تحصيلي 1382-1381 به تدريس اشتغال داشتند. با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي تعداد 160 دبير انتخاب و پرسشنامه بين آنها توزيع گرديد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها در سطح آمار توصيفي از شاخص‌هاي آماري، ميانگين، فراواني، انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از ضريب همبستگي، تحليل رگرسيون چند متغيري و تحليل مانوا استفاده شده است.

يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه:

1ـ بين ساختار مدارس متوسطه از نظر پيچيدگي و فرسودگي شغلي دبيران رابطة معنادار وجود نداشت.

2ـ بين ساختار مدارس متوسطه از نظر تمركز و فرسودگي شغلي دبيران رابطة معنادار وجود نداشت.

3ـ بين ساختار مدارس متوسطه از نظر رسميت و فرسودگي شغلي دبيران رابطة معنادار وجود نداشت.

4ـ بين ويژگيهاي دموگرافيك دبيران مدارس متوسطه (سن، جنس، سابقة خدمت، وضعيت تأهل مدرك تحصيلي، نوع دبيرستان) و فرسودگي شغلي رابطة معنادار وجود نداشت.