تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/6/82

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : عبدالرسول جمشيديان

نام و نام خانوادگي : حسين بهزادنژاد

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

بررسي نظرات دبيران مقطع متوسطه شهر اصفهان درباره عوامل درون آموزشگاهي مؤثر بر ميزان مشروعيت و مقبوليت مديران

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي نظرات دبيران دوره متوسطه شهر اصفهان در باره عوامل درون آموزشگاهي (ساختاري،فردي،آموزشي،اداري) مؤثر بر ميزان مشروعيت و مقبوليت مديران آموزشي بود. روش تحقيق مورد استفاده توصيفي- پيمايشي و جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دبيران نواحي پنج گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان بود كه تعداد كل آنها 4124 نفر بودند.با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و از طريق فرمول حجم نمونه تعداد 186 پرسشنامه به صورت تصادفي توزيع گرديد.

ابزار اندازه گيري پژوهش شامل 50 سوال بسته پاسخ محقق ساخته بر اساس طيف 5 درجه اي ليكرت تدوين و طراحي گرديد. اعتبار ابزار اندازه گيري بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ در وضيعت مطلوب 96/0 بر آورد گرديد كه در سطح آلفاي 1% معني دار مي باشد.بررسي نتايج در مورد سه سؤال اساسي تحقيق نشان داد كه به نظر دبيران عوامل درون آموزشگاهي بر ميزان مشروعيت و مقبوليت بيش از سطح متوسط مؤثر بوده اند. اما تاثير عوامل فوق بر ميزان مشروعيت و مقبوليت مديران در دو وضعيت مطلوب و موجود يكسان نبوده به طوري كه در مورد ميزان مشروعيت مديران، به نظر دبيران مديران فعلي بيشتر روي عوامل فردي و اداري تاكيد دارند در صورتي كه نظر دبيران در وضعيت مطلوب، تاكيد روي عوامل فردي و آموزشي مي باشد و همچنين در مورد ميزان مقبوليت مديران، به نظر دبيران مديران فعلي بيشتر روي عوامل فردي و ساختاري تاكيد دارند در صورتي كه نظر دبيران در وضعيت مطلوب تاكيد روي عوامل فردي و آموزشي است.

به طور كلي در مورد عوامل موثر بر ميزان مشروعيت و مقبوليت مديران اين نتيجه بدست آمد كه تاكيد دبيران در وضعيت مطلوب بر روي عوامل فردي و آموزشي مي باشد در صورتي كه مديران فعلي بيشتر تاكيد روي عوامل فردي، ساختاري واداري دارند.

در مورد ويژگي هاي دموگرافيك دبيران هم اين نتيجه بدست آمد كه بين نظر دبيران با توجه به جنسيت ، ميزان تحصيلات و سابقه خدمت در مورد تاثير عوامل درون آموزشگاهي بر ميزان مشروعيت و مقبوليت مديران تفاوت وجود دارد امابين نظر دبيران با توجه به ناحيه محل خدمت آنها تفاوت وجود ندارد .