تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/6/82

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

نام و نام خانوادگي : سيد جمال بني هاشمي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

بررسي اثربخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس مايکن بوم بر استرس شغلي معلمان دوره ابتدايي شهرستان لردگان

چكيده

اين پژوهش، اثر بخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس بر كاهش استرس شغلي معلمان دوره ابتدايي شهرستان لردگان را مورد بررسي قرار داده است. براي انجام پژوهش 40 نفر از معلمان دوره ابتدايي شهرستان لردگان به صورت تصادفي انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گروه گواه جايگزين شدند. گروه آزمايش، 6 جلسه آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس را دريافت كردند و پس از اتمام جلسات، پس آزمون و بعد از دو هفته آزمون پي گيري اجرا شد. فرضيه هاي پژوهش عبارتند از:

1 . ميانگين نمرات استرس شغلي معلمان دوره ابتدايي شهرستان لردگان كه از آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس (مايكن بوم) استفاده مي كنند با گروه گواه متفاوت است.

2. ميانگين نمرات استرس شغلي معلمان مرد دوره ابتدايي شهرستان لردگان كه از آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس (مايكن بوم) استفاده مي كنند با گروه گواه متفاوت است.

3. ميانگين نمرات استرس شغلي معلمان زن دوره ابتدايي شهرستان لردگان كه از آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس (مايكن بوم) استفاده مي كنند با گروه گواه متفاوت است.

براي آزمودن فرضيه ها از آزمون تحليل مانوا وتحليل واريانس اندازه هاي تکراري استفاده شد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس، بر استرس شغلي معلمان گروه آزمايش تأثير معنادار داشته است (000/=p)

همچنين بر استرس شغلي معلمان مردگروه آ زمايش (000/=p) ومعلمان زن گروه آزمايش تاثيرمعنادارداشته است. (013/=p) و (017/=p)