تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/6/82

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

نام و نام خانوادگي : منوچهر رجايي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

تاثيرمشاوره تحصيلي گروهي بر افزايش مهارتهاي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي

چكيده

عدم پيشرفت تحصيلي بويژه در دوره متوسطه همواره يكي از دغدغه هاي آموزش و پرورش كشور ما بوده است. تحقيقاتي كه در مورد علل و عوامل پيشرفت تحصيلي دانش آموزان انجام گرفته، يكي از مهمترين علتها را نداشتن مهارتهاي تحصيلي و نبودن خدمات مشاوره تحصيلي در مدارس ما ذكر كرده اند. اين پژوهش به بررسي ميزان تاثير مشاوره تحصيلي گروهي بر افزايش مهارتهاي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان مي پردازد. براي انجام پژوهش 36 دانش آموز بطور تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش (18 نفر) و گواه (18 نفر) جايگزين شده اند. تعداد شش جلسه مشاوره تحصيلي به شيوه گروهي براي گروه آزمايش برگزار شد. آزمودنيها بوسيله پرسشنامه مهارتهاي تحصيلي و معدل نمرات درسي در پيش آزمون و پس آزمون مورد ارزيابي قرار گرفتند. فرضيه هاي پژوهش عبارتند از:

1-ميانگين نمرات مهارتهاي تحصيلي دانش آموزان گروه آزمايش كه از مشاوره تحصيلي گروهي استفاده مي كنند با گروه گواه متفاوت است . 2- ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي دانش آموزان گروه آزمايش كه از مشاوره تحصيلي گروهي استفاده مي كنند با گروه گواه متفاوت است . براي آزمون فرضيه ها از تحليل كوواريانس و مانوا استفاده شد. نتايج حاصل از تحقيق نشان دادكه مشاوره تحصيلي گروهي باعث افزايش مهارتهاي تحصيلي (p=0.003) وپيشرفت تحصيلي(p=0.001) دانش آموزان گروه آزمايش شده است.

كليد واژه ها: مشاوره تحصيلي، مهارتهاي تحصيلي، پيشرفت تحصيلي