تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/6/82

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : اميرحسين مشاوري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

بررسي اثربخشي آموزش شناختي-رفتاري براضطراب اجتماعي دانشجويان دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش شناختي- رفتاري بر اضطراب اجتماعي دانشجويان دانشگاه اصفهان بود. نمونه هاي اين تحقيق شامل24 نفرازدانشجويان دانشگاه اصفهان بودكه به صورت تصادفي بعد از آزمون اضطراب اجتماعي انتخاب شدند.اين نمونه ها بالاترين نمره ها را دراضطراب اجتماعي كسب كرده بودند. چنين فرض گرديد که :

بين ميانگين نمرات اضطراب اجتماعي دانشجويان درد و گروه آزمايش و كنترل تفاوت وجوددارد. بين ميانگين نمرات اضطراب اجتماعي دانشجويان دختروپسر تفاوت وجوددارد.بين خصوصيات جمعيت شناسي واضطراب اجتماعي دانشجويان رابطه وجوددارد. متغير مستقل در اين پژوهش, آموزش گروهي شناختي- رفتاري بود كه براي گروه ازمايش اعمال گرديد.نتايج تحليل واريانس چند متغيره نشان دادكه بين ميانگين نمرات اضطراب اجتماعي در دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت وجوددارد. (05/0>P)

بنابر اين فرضيه اول پژوهش تائيد شد.فرضيه دوم پژوهش مورد تائيد واقع نشد.يعني بين ميانگين نمرات اضطراب اجتماعي دانشجويان پسر و دختر تفاوتي وجود ندارد. (05/0<P)فرضيه سوم پژوهش نيز تائيد نگرديد (05/0<P) به اين معناكه بين, خصوصيات جمعيت شناسي واضطراب اجتماعي رابطه معناداري وجود ندارد.