تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 31/6/82

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

نام و نام خانوادگي : فخرالسادات سيف هاشمي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجائي پور

بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و ميزان خلاقيت مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان

چكيده

هدف تحقيق حاضر ”بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و خلاقيت مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان“ بود. سؤالات تحقيق با در نظر گرفتن ابعاد سه گانه ذهنيت فلسفي يعني جامعيت، تعمق و انعطاف پذيري و خلاقيت مديران و با توجه به متغيرهايي همچون جنسيت، سن، مدرك تحصيلي، رشته تحصيلي، سابقه خدمت و نوع مدرسه غير انتفاعي و دولتي، مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.

روش تحقيق مورد استفاده توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل 343 نفر از مديران كليه مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 82-81 بود كه با استفاده از روش نمونه گيري نظام دار تصادفي متناسب با حجم، تعداد 90 مدير انتخاب گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل يك پرسشنامه ذهنيت فلسفي با 30 گويه و يك پرسشنامه خلاقيت نيز با 30 گويه بود كه ضريب پايايي با استفاده از فرمول كرونباخ 73/0 براي پرسشنامه ذهنيت فلسفي و براي پرسشنامه خلاقيت 77/0 بدست آمد.

تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (ضريب همبستگي، آزمون t مستقل، تحليل واريانس يكطرفه و رگرسيون چند متغيره) صورت گرفت.

يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين ذهنيت فلسفي و خلاقيت مديران رابطه مثبتي وجود دارد. همچنين بين هر يك از ابعاد ذهنيت فلسفي با خلاقيت رابطه وجود دارد. بين ذهنيت فلسفي و ابعاد آن و خلاقيت مديران با توجه به ويژگيهايي مانند سن، سابقه خدمت، مدرك تحصيلي، رشته تحصيلي و نوع مدرسه دولتي و غير انتفاعي تفاوت معني داري مشاهده نگرديد اما بين ويژگي جنسيت و خلاقيت مديران تفاوت معني دار مشاهده شد. به اينصورت كه خلاقيت در مديران زن بيشتر از مديران مرد بود.