تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/4/82

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : کورش نامداري

نام و نام خانوادگي : محسن لعلي دستجردي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور-دکتر حسين مولوي

مقايسه ميزان تاثير بدرفتاري والدين در دوران کودکي بر اضطراب و افسردگي بيماران سرپائي مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان و افراد عادي

چكيده

هدف اين پژوهش مقايسه بدرفتاري دوران كودكي درافراد مضطرب و افسرده سرپايي و افراد عادي بود.بنابراين 34 نفر افسرده، 16 نفر مضطرب و 50 نفر عادي بصورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه SCL-90-R، مقياس خودگزارشي كودك آزاري (CASRS) و پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) در مورد آنها اجرا شد. با توجه به بدرفتاري دوران كودكي فرض بر اين بود كه بين گروه بيمار (مضطرب و افسرده) و عادي تفاوت معني داري وجود دارد.

نتايج تحليل واريانس چند متغيري نشان داد كه ميانگين بدرفتاري گروه بيمار بطور معني داري بيشتر از گروه عادي است(0=P). همچنين ميانگين نمرات افراد بيمار با توجه به زير مقياسهاي بدرفتاري عاطفي(0=P)، جسمي (0=P)، جنسي (002/0=P) و غفلت (002/0=P) بطور معني داري بيشتر از افراد عادي بود. نتايج همچنين نشان داد كه نمرات بيماران افسرده در مقايسه با افراد عادي در هر چهار زير مقياس بدرفتاري بطور معني داري بيشتراست (001/0>P). همچنين نمرات افراد مضطرب در مقايسه با افراد عادي در همه زير مقياسها بيشتر، اما نسبت به افراد افسرده كمتر بود (01/0>P). به استثناي مواردي كه بين گروه مضطرب و عادي در زير مقياسهاي جسمي و جنسي و بين گروه مضطرب و افسرده در زير مقياس غفلت تفاوت معني داري وجود نداشت.