تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/4/82

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

نام و نام خانوادگي : زهرا مکملي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

بررسي اثربخشي روش مواجهه و بازداري از پاسخ به شيوه فردي و گروهي در كاهش علايم مبتلايان اختلال وسواس فكري - عملي

چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي تأثير روش مواجهه وبازداري از پاسخ به شيوه فردي وگروهي بر كاهش علايم اختلال وسواس فكري- عملي در بيماران سرپايي مراجعه كننده به مراكز خدمات روانشناختي اصفهان اجرا گرديد.بدين منظور تعداد 18بيمار مبتلا به اختلال وسواس فكري-‌عملي كه نمره افسردگي آنها 22 يا كمتر بود وبه اختلالات شخصيت دچار نبودند به روش تصادفي زماني از ميان جامعه پژوهش انتخاب شدند وبه طور تصادفي در سه گروه 6 نفري شامل دو گروه آزمايشي ويك گروه‌كنترل قرارگرفتند. پرسشنامه وسواس فكري- عملي مادزلي به عنوان پيش آزمون در مورد هر سه گروه اجراگرديد. دوگروه‌آزمايشي به مدت يكماه درمان مواجهه و بازداري به شيوه فردي وگروهي را دريافت كردند و آزمودنيهاي گروه كنترل در ليست انتظار قرار گرفتند. فرض بر اين بودكه درمان گروهي و فردي مواجهه وبازداري از پاسخ باعث كاهش علايم اختلال وسواس فكري - عملي نسبت به گروه كنترل در مرحله پس‌آزمون و پيگيري مي‌شود. همچنين فرض شده‌بودكه بين روش فردي وگروهي در كاهش علايم اختلال فكري- عملي تفاوت معناداري وجود دارد. نتايج تحليل واريانس چندمتغيره نشان داد كه درمان گروهي مواجهه و بازداري از پاسخ و درمان فردي در مقايسه با گروه كنترل منجر به كاهش معني‌دار علايم اختلال وسواس فكري- عملي مي‌شود (0001/0 >p) ولي بين روش گروهي و فردي در كاهش علايم اختلال وسواس فكري- عملي در مرحله پس‌آزمون وپيگيري تفاوت معناداري وجود ندارد.اين بهبودي در پيگيري يكماه بعد همچنان مشهود بود(0001/0 >p) .