تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/6/82

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

نام و نام خانوادگي : شيوا رضوان همامي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

تأثير آموزش فراشناختي كنترل فكر بر پيشرفت تحصيلي و خلق دانشجويان مشروطي دانشگاه اصفهان

چكيده

اين پژوهش به بررسي اثر آمورش فراشناختي كنترل فكر بر پيشرفت تحصيلي وخلق دانشجويان مشروطي دانشگاه اصفهان پرداخته است . فرضيه هاي پژوهش عباتند از :1) ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي دانشجويان مشروط كه از آموزش فراشناختي كنترل فكر استفاده مي كنند با گروه كنترل متفاوت است. 2) ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي دانشجويان مشروط كه از آموزش فراشناختي كنترل فكر استفاده مي كنند با توجه به جنسيت آنها متفاوت است. 3) ميانگين نمرات خلق دانشجويان مشروط كه از آموزش فراشناختي كنترل فكر استفاده مي كنند با گروه كنترل متفاوت است.4) ميانگين نمرات خلق دانشجويان مشروط كه از آموزش فرا شناختي كنترل فكر استفاده مي كنند با توجه به جنسيت آنها متفاوت است. آزمودنيها شامل 24 نفر از دانشجويان يك بار مشروطي دانشگاه اصفهان بودند كه به طور تصادفي در دو گروه آزمايش وكنترل قرار گرفته بودند. تعداد 6 جلسه، كلاسهاي آموزشي براي گروه آزمايش برگزار شدوآزمودنيها به وسيلة پرسشنامة شادكامي آكسفورد در پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري و همچنين مقايسة بين معدلهايشان در نيمسال دوم 82 ـ 1381 ونيمسال اول 82 ـ 1381 مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحليل كواريانس ومانوا با استفاده از نرم افزار آماري SPSS تحليل شد.

يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه:

آموزش فراشناختي كنترل فكر باعث پيشرفت تحصيلي گروه آزمايش شده است(004/0 >P) . اين نتيجه در بين دانشجويان دختر وپسر يكسان بود(454/0 >P) . همچنين يافته هاي اين پژوهش نشان ميدهد آموزش فراشناختي كنترل فكر باعث بهبود خلق دانشجويان گروه آزمايش شده است(0>P) اين نتيجه بين دختران وپسران تفاوت معناداري را نشان نداد(831/0>P).