تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/6/82

رشته و گرايش : مشاوره و راهنمايي

استاد مشاور : دکتر مريم فاتحي زاده

نام و نام خانوادگي : اکرم مظاهري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

بررسي اثر بخشي آموزش گروهي به شيوه شناختي-رفتاري و رفتاري بر سازگاري اجتماعي دانشجويان ساکن خوابگاه دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير آموزش گروهي عزت نفس به شيوه هاي شناختي و رفتاري-شناختي برسازگاري اجتماعي دانشجويان ساکن خوابگاه دانشگاه اصفهان مي باشد. 30 نفر از دانشجويان ساکن خوابگاه از طريق نمونه گيري داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفي در سه گروه (دو گروه آزمايشي و يک گروه کنترل ) قرار گرفتند. گروههاي آزمايشي هر يک به طور جداگانه به مدت 8 جلسه تحت آموزش شناختي-رفتاري و رفتاري عزت نفس قرار گرفتند. ابزار اين تحقيق آزمون عزت نفس اليس پوپ و آزمون محقق ساخته سازگاري اجتماعي مي باشد.

يافته هاي اين تحقيق نشان داد که :

آموزش گروهي عزت نفس به شيوه هاي شناختي و رفتاري-شناختي سازگاري اجتماعي دانشجويان ساکن خوابگاه را افزايش مي دهد. ( 005/0 >P ) و آموزش گروهي رفتاري و رفتاري-شناختي , عزت نفس دانشجويان را افزايش مي دهد. ( 005/0 >P )و آموزش شناختي-رفتاري مؤثرتر از شيوه رفتاري در زمينه افزايش سازگاري اجتماعي نمي باشد. ( 005/0 <P ) و همچنين تفاوت ميانگينهاي نمرات عزت نفس و سازگاري اجتماعي سه گروه رفتاري-شناختي و رفتاري و گروه کنترل در پيگيري پايدار است. ( 005/0 >P )