تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/6/82

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي-دکتر حميدطاهر نشاط دوست

نام و نام خانوادگي : حجت اله فراهاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين نائلي

بررسي نقش برانگيختگي هيجاني در سوگيري توجه و حافظة بيماران وسواس فكري-عملي

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي نقش برانگيختگي هيجاني در سوگيري توجه و حافظة بيماران وسواس فكري- عملي بود. بدين منظور در چارچوب يك طرح نيمه آزمايشي عملكرد 20 بيمار وسواس فكري- عملي (12 زن و 8 مرد) با 20 دانشجوي دانشگاه اصفهان (12 مرد ، 8 زن) كه به شيوة تصادفي انتخاب شدند، در تكاليف ذيل مورد مقايسه قرار گرفت. ابتدا تكليف استروپ بر روي آزمودني­ها اجرا گرديد، سپس به آنها50 شيئي نشان داده شد: 25 شيئي كه آزمايشگر آنان را كثيف كرد و 25 شيئي كه توسط آزمايشگر لمس شد ولي كثيف نگرديد.آنگاه از آنان خواسته شد كه همة آن اشيايي را كه آزمايشگر لمس كرده بود به ياد آورند. بعد از آن آزمودني ها آزمون حافظة وكسلر را كامل كردند. تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) نشان داد كه گروه وسواس فكري - عملي توجه بيشتري به محرك هاي برانگيزاننده هيجاني نسبت به محرك هاي خنثي معطوف داشتند (0= p) و نيز حافظه بهتري براي اشياء آلوده نسبت به اشياء تميز داشتند (0 = p)، در حالي كه اين سوگيري­ها در گروه بهنجار ديده نشد. نمرات آزمون حافظه و كسلر نشان داد كه اين سوگيري ناشي از توانايي عمومي حافظه نيست. كاربردهاي باليني و ساز و كارهاي زيربنايي احتمالي اين نتايج بحث شد.