تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/4/82

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : مرضيه ماراني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

هنجاريابي پرسشنامة ويژگيهاي هوش عاطفي در بين دانشجويان و دانش‌آموزان دبيرستان شهر اصفهان

چكيده

هدف از اين تحقيق هنجاريابي و بررسي پايايي پرسشنامة ويژگيهاي هوش عاطفي در ميان دانشجويان و دانش‌آموزان دبيرستاني شهر اصفهان بود . ابتدا سوالات پرسشنامة ويژگيهاي هوش عاطفي به فارسي ترجمه شد. سپس هر يك از سئوالات از لحاظ فرهنگي مورد ارزيابي قرار گرفت و هيچيك مغاير با شرايط فرهنگ ايراني تشخيص داده نشد . لذا 150 نفر از دانشجويان دانشگاهها و 150 نفر از دانش‌آموزان دبيرستانهاي شهر اصفهان به شيوة نمونه برداري تصادفي انتخاب شدند . و به دو پرسشنامة ويژگيهاي هوش عاطفي و فرم مشخصات فردي پاسخ دادند .

رتبه‌هاي در صدي و نمرات استاندارد t ( ميانگين : 50 ، انحراف استاندارد : 10 ) و EQ ( ميانگين : 100 ، انحراف استاندارد : 15) بعنوان هنجارهاي پرسشنامة ويژگيهاي هوش عاطفي بدست آمد . نقطه برش يعني رتبه‌هاي 90 در صدي و 10 درصدي نمرات خام پرسشنامة ويژگيهاي هوش عاطفي بترتيب 170 و 112 ، براي نمرات استاندارد tو1/62 و 36 و براي نمرات استاندارد EQو7/118 و 4/79 گرديد. نتيجة تحليل سؤالات پرسشنامه نشان داد كه كلية سؤالات پرسشنامه رابطة مثبت و خوبي با نمرات كل پرسشنامه داشتند .ضريب پايايي پرسشنامه به شيوة آلفاي كرونباخ محاسبه شد و 81/0 بدست آمد .

يافته‌ها نشان داد كه هيچ رابطة معناداري بين پرسشنامة ويژگيهاي هوش عاطفي و ويژگيهاي جمعيت شناختي اعم از سن ، ميزان تحصيلات والدين ، تعداد فرزندان ، ميزان درآمد خانواده و شغل پدر وجود ندارد . همچنين تفاوت معني‌داري بين ميانگين نمرات هوش عاطفي زنان و مردان و دانشجويان و دانش‌آموزان وجود نداشت . تحليل عوامل پرسشنامة ويژگيهاي هوش عاطفي نشان داد اين پرسشنامه از چهار عامل تشكيل شده است كه خوش بيني ، درك عواطف خود و ديگران ، ارزيابي عواطف و مهارتهاي اجتماعي نامگذاري شد .