تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/4/82

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

نام و نام خانوادگي : فرزانه حيدري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجائي پور

بررسي ميزان كاربست سبكهاي مذاكره دراستراتژيهاي مديريت تعارض مديران مدارس متوسطه شهراصفهان

چكيده

اين پژوهش درصدد بررسي ميزان كاربست سبكهاي مذاكره در استراتژيهاي مديريت تعارض مديران متوسطه شهر اصفهان بود و چهار سبك مذاكره واقع گرايي، تحليلي، هنجاري، شهودي و سه استراتژي مديريت تعارض راه حل گرايي، عدم مقابله و كنترل در نظر گرفته شد. سوالات تحقيق براساس اين سبكها و استراتژيها مطرح شد و تفاوت ميان سبكهاي مذاكره و استراتژيهاي مديريت تعارض مديران با توجه به متغيرهاي جنسيت، سابقه مديريت، مدرك تحصيلي و رشته تحصيلي و نوع مدرسه آنها مورد بررسي قرار گرفت.

در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي پيمايشي استفاده شد و جامعه آماري شامل 343 نفر از مديران زن و مرد مدارس دولتي و غير انتفاعي شهر اصفهان در سال 82-1381بود كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك، تعداد 130 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه بسته پاسخ كه براساس مقياس پنج درجه اي ليكرت بود، استفاده شدو ضريب اعتبار پرسشنامه 95درصد تعيين گرديد. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي (ميانگين،درصد، فراواني، واريانس وانحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمونهاي T مستقل، تحليل واريانس يكطرفه، توكي، رگرسيون چند متغيره، T2 هتلينگ) انجام شد.

نتايج تحقيق نشان داد كه بيشترين كاربست سبكهاي مذاكره توسط مديران مربوط به سبك واقع گرايي وكمترين مربوط به سبك مذاكره تحليلي، وبيشترين استفاده از استراتژيهاي مديريت تعارض مربوط به استراتژي راه حل گرايي و كمترين استفاده مربوط به استراتژي كنترل بوده است. همچنين، بيشترين ميزان كاربست سبكهاي مذاكره واقع گرايي، تحليلي، هنجاري، شهودي) در استراتژي راه حل گرايي بوده است. مديران مرد بيشتر از مديران زن سبك مذاكره تحليلي و استراتژي كنترل را به كار برده اند. مديران تحصيلكرده در رشته هاي غير مديريتي، بيشتر از مديران تحصيلكرده در رشته مديريت از سبك مذاكره واقع گرايي و هنجاري واستراتژي راه حل گرايي را به كار برده اند. و مديران تحصيلكرده در رشته مديريت بيشتر از استراتژي كنترل استفاده كرده اند. مديران داراي مدرك ليسانس از انواع سبكهاي مذاكره و از استراتژي راه حل گرايي استفاده كرده اند و مديران داراي سابقه مديريت 16 سال به بالا بيشتر از ساير مديران از سبك مذاكره واقع گرايي و تحليلي، استراتژي راه حل گرايي و مديران داراي سابقه مديريت كمتر از 5 سال بيشتر از ساير مديران از استراتژي كنترل استفاده كرده اند.