تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/4/82

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجائي پور

نام و نام خانوادگي : الهام فريبرزي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

نقش رهبري تحولي بر مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي و غيردولتي شهر مشهد

چكيده

هدف پژوهش . هدف اصلي، بررسي رابطه بين سبك رهبري تحولي يا مؤلفه‌هايش (ملاحظات فردي، انگيزش عقلاني، انگيزه الهام‌بخش و نفوذ آرماني) با كارايي، اثربخشي و خلاقيت تيم‌هاي فناوري اطلاعات بود. هدف دوم بررسي رابطه سبك رهبري تحولي مدير فناوري اطلاعات با باورهاي اساسي درباره شرايط كار كاركنان (چالش در كار-حمايت مدير-خودمختاري در كار- نفوذ مدير و الهام بخش مدير) بود. هدف آخر تعيين رابطه رهبري تحولي با مشخص‌هاي دموگرافيك مدير و اطلاعات سازمان وي بود.

روشها . روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود. به منظور بررسي نقش رهبري تحولي بر مديريت پروژه‌هاي تيمي فناوري اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته براي مديران و كاركنان با ضريب پايايي 86/0 و 93/0 استفاده شد. نمونه آماري مشتمل بر 30 نفر از مديران پروژه‌هاي تيمي فناوري اطلاعات سازمانهاي دولتي و غيردولتي شهر مشهد در سال 82-81 بود كه از طريق نمونه‌گيري طبقه‌اي نامتناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. جهت بررسي و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و استنباطي (نظير آزمون همبستگي پيرسون، آزمون t دو متغيره با گروههاي مستقل، آزمون تحليل واريانس، آزمون رگرسيون چندمتغيره و آزمون توكي) استفاده شد.

يافته‌ها. پژوهش نشان داد كه سبك رهبري تحولي بر مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات نقش داشت، بدين صورت كه بين رهبري تحولي و مؤلفه‌هايش با عملكردهاي مديريت يعني كارايي، اثربخشي و خلاقيت رابطه معناداري وجود داشت و پس از تحليل رگرسيون چندمتغيره مشخص شد هرچه سبك رهبري تحولي مدير بيشتر شود كارايي و اثربخشي كاركنانش افزايش مي‌يابد. همچنين بين استفاده مدير از رهبري تحولي با باورهاي اساسي كاركنان درباره شرايط كار رابطه معنادار وجود داشت. يافته‌ها حاكي از تفاوت معنادار بين نظرات مديران درباره رهبري تحولي براساس نوع سازمان، سن و سالهايي كه مدير سمت مديريت پروژه را داشت، بود. در بقيه خصوصيات دموگرافيك مديران تفاوتي مشاهده نشد.