تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 8/4/82

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

نام و نام خانوادگي : محمود کريمي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

بررسي وضعيت موجود و مطلوب توزيع نيروي انساني در ادارات آموزش و پرورش استان فارس در سال تحصيلي 81-1380

چكيده

در عصر كنوني آموزش و پرورش از مهمترين مسائل جوامع بحساب آمده و سهم عظيمي از بودجه كشورها را به خود اختصاص مي دهد. آموزش و پرورش به مفهوم عام آن وظيفه اي سنگين در تحقق بخشيدن به اهدافي چون توسعه اقتصادي و تكنولوژيكي، تغييرات فرهنگي و اجتماعي، بهبود وضع اخلاق. بهبود بهداشت و تغذيه، كاهش نابرابريها، توسعه منابع انساني، توسعه محيط زيست بر عهده دارد و نبايد از ديد سياستگزاران دور بماند.

آموزش و پرورش جهت دستيابي به اهدافش منابعي چند از جمله منابع مالي، منابع كالبدي. منابع انساني را در اختيار دارد اما منابع انساني داراي بيشترين اهميت است چون بر آموزش افرادتمركز دارد و مركزي براي فعاليتهاي معلمان و مدرسان است.

لازمه استفاده بهينه از نيروي انساني برنامه ريزي صحيح براي سازماندهي و توزيع صحيح و دقيق آن مي باشد. در اين تحقيق وضعيت موجود و مطلوب توزيع نيروي انساني در ادارات آموزش و پرورش فارس در سال تحصيلي 81-1380 از جهات: ميزان تطابق ضوابط توزيع نيرو با وضعيت مناطق آموزشي، ميزان رعايت استانداردهاي تعيين شده و تخصص نيروها در پستهايشان. ميزان رعايت جنسيت نيروها و ميزان تفاوت موجود بين ادارات از لحاظ ضريب اشتغال و نسبت دانش آموزان به نيروها در گروههاي مختلف شغلي، ابتدا از نظر مسئولين توزيع نيروي انساني ادارات و سپس بر اساس آمارهاي موجود به تفكيك مقاطع تحصيلي بررسي گرديده است.