تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 16/4/82

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

نام و نام خانوادگي : فريبا کوهيان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين نائلي

بررسي تأثير آموزش بازسازي شناختي، مسئله گشايي و گفتگوي شخصي هدايت شده بر كاهش افسردگي

چكيده

هدف از اين تحقيق «بررسي تاثير آموزش بازسازي شناختي ، مسئله گشائي و گفتگوي شخصي هدايت شده بر كاهش افسردگي كاركنان پرستاري مركزآموزشي و درماني فارابي» بود.

بدين منظور ازبين جامعه آماري (106= N) كاركنان پرستاري كه در مركز آموزشي ودرماني به كار اشتغال داشتند 30 نفر كه در آزمون افسردگي بك بالاترين نمره را كسب كردند انتخاب شدند و به طور تصادفي به دو گروه 15 نفري آزمايش و كنترل تقسيم شدند. گروه آزمايش در 8 جلسه آموزش بازسازي شناختي، مسئله گشائي و گفتگوي شخصي هدايت شده كه هفته اي يكبار تشكيل شد ومدت زمان هر جلسه 2 ساعت بود، شركت كردند. در پايان جلسات آموزش و دو هفته پس از پايان جلسات آموزش دو گروه آزمايش وكنترل مجددا" با آزمون افسردگي بك مورد ارزيابي قرار گرفتند.

نتايج تحليل واريانس چندمتغيري با كنترل متغيرهاي همگام (پيش آزمون و متغيرهاي دموگرافيك) بين دو گروه آزمايش و كنترل در نمرات پس آزمون آزمون افسردگي بك تفاوت معني دار نشان داد. بنابراين فرضيه اول اين تحقيق مبني بر تاثير آموزش بر كاهش افسردگي كاركنان پرستاري تائيد شد (008/0=P). نتايج بين دو گروه زنان و مردان در نمرات پس آزمون آزمون افسردگي بك تفاوت معني داري را نشان نداد و فرضيه دوم مبني بر تاثير آموزش بر دو گروه زنان ومردان اين تحقيق تائيد نشد. (113/0=P)