تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/4/82

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سيد علي سيادت

نام و نام خانوادگي : فاطمه علي نقي پور

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي رابطه بين اعتماد حاكم بر دبيرستانهاي شهرستان كاشان با ميزان همكاري دبيران, دانش آموزان و والدين

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين اعتماد حاكم بر دبيرستانهاي شهرستان كاشان با ميزان همكاري دبيران, دانش آموزان و والدين بود.

روش تحقيق, توصيفي- همبستگي بوده است. جامعه آماري شامل كليه مديران, دبيران, دانش آموزان و والدين آنان بوده و نمونه شامل 444 نفر از جامعه بود كه از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شده اند. ابزار اندازه گيري, دو پرسشنامه ي اعتماد و همكاري بوده كه توسط ضريب آلفاي كرونباخ پايائي آنها محاسبه شده كه براي پرسشنامه اعتماد به مدير 897/0 و براي پرسشنامه همكاري 92/0 بوده است. شايان ذكر است كه از روشهاي آماري در سطح توصيفي و استنباطي استفاده شده و پس از تجزيه و تحليل هاي آماري نتايج زير حاصل گرديده است:

ميان ميزان همكاري دبيران, دانش آموزان و والدين آنها در مدرسه و اعتماد به مدير رابطه وجود داشت. ميان ميزان همكاري دبير با همكاران خود و اعتماد به آنان رابطه وجود داشت. بعلاوه, بين ميانگين نمرات ابعاد همكاري (همكاري دبيران, همكاري دانش آموزان و همكاري والدين) و اعتماد از نظر دبيران با توجه به سابقه خدمت آنان و با توجه به جنسيت آنان تفاوت وجود نداشت و همچنين بين ميانگين نمرات ابعاد همكاري از نظر دانش آموزان با توجه به جنسيت آنان تفاوت وجود نداشت. اما بين ميانگين نمرات در خصوص اعتماد از نظر آنان تفاوت وجود داشت و دخترها, اعتماد بيشتري به مديرشان داشته اند. ديگر آنكه بين ميانگين نمرات نظرهاي والدين در خصوص همكاري دبير با مدير و اعتماد به مدير با توجه به سطح تحصيلات آنان تفاوت وجود داشت, والدين با تحصيلات كمتر از ديپلم ميزان همكاري دبيران و اعتماد را بالاتر ارزيابي كرده اند. نهايتاً, ميان ميزان همكاري دبيران, دانش آموزان و والدين دانش آموزان و اعتماد مدير به آنان رابطه وجود داشت.