تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/4/82

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : حسينعلي مهرابي کوشکي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

بررسي اثربخشي گروه درماني با ساختار و آموزش خانواده دركاهش ميزان عود در معتادان خودمعرف به مركز بازتواني اعتياد شهر اصفهان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثر بخشي گروه درماني با ساختار و آموزش خانواده بر كاهش فراواني عود در بيماران وابسته به مواد بود. بدين منظور با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي از بين جامعه آماري-كه شامل بيماران وابسته به مواد مراجعه كننده به مركز بازتواني اعتياد شهر اصفهان بودند 42 بيمار با تشخيص وابستگي به مواد كه در دوران بهبودي نسبي اوليه قرار داشتند به طور تصادفي انتخاب و در سه گروه پژوهشي 14 نفره قرار گرفتند . نمونه هاي پژوهشي عبارت بودند از گروه آزمايش (1) كه مداخله گروه درماني وآموزش خانواده به طور همزمان دريافت كرد , گروه آزمايش (2) كه صرفاً مداخله گروه درماني دريافت كرد و گروه گواه كه چنين مداخلاتي دريافت نكرد .فرض بر آن بود كه گروه درماني با ساختار همراه با آموزش خانواده و گروه درماني بدون آموزش خانواده باعث كاهش تمايل به مصرف مواد مخدر و كاهش فراواني عود مي شود. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش عبارت بودند از مقياس پيش بيني عودوتست آزمايشگاهي رنگ سنجي نازك لايه كه از آن براي تعيين فراواني عود استفاده شد . نتايج تحليل واريانس چند متغيره حاكي از آن بودكه گروه درماني همراه با آموزش خانواده و گروه درماني بدون آموزش خانواده موجب كاهش معنادار تمايل به مصرف مواد در مرحله پس آزمون مي گردد (000/0=P) , ولي در مرحله پيگيري تأثير معني داري بر تمايل به مصرف مواد ندارد . همچنين نتايج پژوهش حاكي از آن بود كه دو گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه تفاوت معني داري درفراواني عود درمرحله پس آزمون نداشتند . درمرحله پيگيري دو ماهه ، گروه آزمايش (1) و (2) كاهش معناداري را در فراواني عود نسبت به گروه گواه نشان دادند (002/0=P) . ولي بين دو گروه آزمايشي نه درميزان تمايل مصرف مواد و نه در فراواني عود در مراحل پس آزمون و پيگيري تفاوت معناداري مشاهده نشد . در واقع گروه درماني و آموزش خانواده به دليل افزايش انگيزش درماني و ارائه راهكارهاي عملي براي مقابله با مشكلات موجود در دوران بهبودي اوليه به بيمار و خانواده او , باعث كاهش احتمال عود , خصوصاً در جريان سه ماهه اول بهبودي مي گردد.